Но тези кодове нямат нищо общо помежду си - код 10 в декларацията по чл.50 отразява доход на лицата за личен труд, а код 12 в обр.1 е качеството на лицето като СОЛ.
Това направо е за не знам какъв ТОП... от страна на служителя, който пита такова нещо. :no:
" НОИ и НАП някак нямат връзка помежду си "

точно така е
Може би е било редно последното подаване на обр.1 да бъде с актуализираните имена.
С тях при тези обстоятелства би трябвало да издадете и УП3 .
Знаем, че ако има сключен ГД със СОЛ и той декларира това обстоятелство писмено пред платеца на дохода , не се удържат осигурителни вноски и ДДФЛ. Доходът по тези ГД се декларира от лицето в ГДД за съответната година и същият се вписва и в Т1 и Т2 за изчисляване на изравнителните осигурителни вноски. В указанията на самите тези таблици пише, че доходът се разпределя за месеците на упражняване на дейността. Смятам, че следва да се има пред вид , че става дума за упражняване на дейност като СОЛ, а не точно по конкретния ГД и това упражняване на дейност да е с действаща и подадена ОКД5 от лицето за този период. В този смисъл смятам, че сумата по този ГД ще се разпредели за 12 месеца, ако СОЛ е упражнявал дейност като такъв през цялата година.
Важното е във ведомостта да бъде с името, което е било актуално към периода на осигуряването на работника във Вашата фирма. Новото име може да е станало факт след напускането примерно.
По принцип е така, Далила , просто изключвайки това субективно съображение не намирам други пречки. Добре, че нямам такава дилема.
Всъщност не съм уверена, че това е голямо прегрешение - служителите да получават заплатите си в различни дни. Във вътрешните правила и в трудовите договори се упоменават обикновено датите, ДО които заплатата ще бъде изплатена.

Кодекс на труда
.................
чл.66
Чл. 66. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
........
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

т.е. не се вписва самата дата на изплащане на РЗ.
Толкова много думи , за да се каже не ! :laugh:
предавам се  :bow:
Далила, ти май се опита да дадеш едно рамо на НАП  :laugh:
Здравната осигуровка в случая ще бъде 4.8 % от 420 лв. или 20.16 лв .
Отговарям ви от личен опит по точно такъв случай - подавана е декл. обр.1 с 8 вместо 7 часа законоустановено време. След запитване в НАП и НОИ сме подали молба за разрешаване на корекции до НОИ и чакаме назначаване на проверка за разрешаването на корекциите. Молбата е подадена от фирмата - работодател за периода на неправилно подадените декларации обр.1.
Самата формулировка - неиздадена фактура - предопределя и отговора. Включваме в дневниците всички издадени фактури без значение анулирани или не.
" Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС "

Да, би трябвало да може.


Да, има право .Разходите му обаче се формират от приетите НПР според ЗДДФЛ.
Фактурите не се прилагат към описа, а самата проверка е по усмотрение на проверяващите - в повечето случаи е по документи.
Благодаря, Мария ! Ще гледаме да си " стоим " на едно и също ниво . :bow:


Да, ако не преминавате в друго ниво на въздействие. Но си съществуват останалите задължения в съответните срокове.
С една дума - не се подава нищо в КЗЛД ?
 "....в сила от 01.01.2013 г., обхватът на доходите, за които се подават данни, остава значително голям, като продължава да включва доходи, облагаеми с окончателни данъци и необлагаеми доходи. Ето защо и през 2013 г. трябва да се осигурява необходимата за попълване на справката информация за ФЛ. "

Доходите от наем за имоти в режим на етажна собственост имат отделен код в справката по чл.73 и не изискват попълване на имена и ЕГН на собствениците.
Защо да не са изцяло за сметка на СОЛ-а ? Те са си по ЕГН и за негова сметка - принципът на изчисление е същият. Възнаграждението няма да е 123, а пропорционално на отработените дни - не, че пречи да му бъде изплатена и цяла сума, но нали идеята е да няма ДДФЛ.....
За положения личен труд и възнаграждението за него трябва да подадете коригираща декларация обр.1 за предходните месеци с попълнени клетки 31 и 31А - тя ще е с нулева стойност всъщност. Обр.6 не следва да подавате след като няма начислен ДДФЛ.