Ако правилно разбирам въпроса сте подали уведомление с код по НДПД с различна от павилната оследна цифра. След като това уведомление е прието и регистрирано вероятно различната цифра означава и различна длъжност и е редно да коригирате уведомлението.
Всъщност ако няма да правите авансови вноски по избор не трябва да посочвате нетни приходи от продажби.
Подавах на ръка ГДД чл.92 ЗКПО на ООД с приходи под 300 000 лв. и бях посочила сумата в справката за авансовите вноски. Фирмата няма да прави авансови вноски и не бях чекнала вид на авансовата вноска. Служителката на гишето ми обясни, че програмата им не приема запис без посочена отметка на долния ред - вид на авансовата вноска, когато е посочена сумата на нетните приходи от продажби. Аз бих подала коригираща - не мога да преценя доколко е или не е важно да се коригира този пропуск.
Не е трябвало да попълвате нетни приходи от продажби, ако нямате намерение да правите тримесечни вноски като избор - това в случай, че приходите Ви от продажби са под 300 000 и не сте задължени да правите авансови вноски.
Код 27 е за наем на имот в режим на етажна собственост.
Вижте тази част от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - ще Ви помогне да си отговорите на въпроса.

Скрит текст :
Към написаното от Елена да копирам и добавя тука всички изчисления на калкулатора за Таисия, че тя пита за осигуровките май - ще види изчисленията.

" Моля помогнете ми да изчисля минималните осигуровки ....."
ДС се прави при увеличаване на основната работна заплата, но не и на прага . Ако лицето е в болнични просто ще си подпише ДС като се върне на работа.
Защо му е необходимо да има ДУК след като може да управлява и в качеството си на СОЛ, полагащо личен труд. И да, за личния труд може да бъде без възнаграждение.
Да, правилно - корекция на подадените - редовна на неприетия - няма как да се коригира неприет естествено.
На всички и погрешно подадени и неприети.
Цветелина, тука има един хубав материал, публикуван от ТРЗайче и ще ти бъде полезен и точно на място по твоя въпрос, а вероятно аз не съм права.

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1670.0
" ......понеже майката е самоосигуряващо се лице, тя няма право на неплатен отпуск, т.к. той се дава само на лица, които са наети на трудов договор "

След като става дума за неплатен отпуск за гледане на дете и майката не е ползвала до момента такъв това определено не е вярно.
Подава в НСИ декларация за неактивно предприятие, а в НАП - нищо. Образец 1010 А за дружества, неотчели приходи и разходи е за юридически лица.
" 50:(50+400)=0.1111-определяме дела на приходите от СД в общия размер на приходите "

Този коефициент служи само за определяне размера на неразпределяемите разходи, които следва да отнесем към стопанската дейност и така да ги разпределим между стопанска и нестопанска дейности. В примера липсват данни за такива.
В посочения пример имаме посочени общо приходи 450 и общо разходи 420. Изключваме от тях 400 приходи и 410 разходи, които са за нестопанска дейност. Остават за облагане 50 приходи, за които имаме 10 разходи. Така, ако няма суми за увеличение или намаление на счетоводната печалба то тя ще е 40 .Толкова ще бъде и данъчната печалба от стопанската дейност. Данъкът ще бъде 4 единици.
vanio123 ,
може би въпросът е кои приходи , а и разходи би трябвало , се изключват при попълване на ГДД по чл.92 ЗКПО , когато ЮЛНЦ има и стопанска дейност ? В дадения от тебе пример общият размер на приходите е 450 .От тях 400 са за нестопанска дейност. Точно те се изключват  от общия размер на приходите, за да останат 50  приходи от стопанска дейност за преобразуване в ГДД. Този коефициент, който правилно си изчислил служи за определяне на сумата на неразпределяемите разходи , която ще отнесеш за разходи от стопанска дейност. Ако такива неразпределяеми разходи има за 20  примерно то 20*коефициента е сумата , която ще бъде разход за стопанската дейност, а другата част е за нестопанската.
Не би трябвало да подписвате такава декларация, защото това е документ с невярно съдържание .
Лицето не извършва търговия нито на едро нито на дребно. Получава комисионна за дейността си като търговски пълномощник и тази дейност не фигурира в списъка на патентните дейности в ЗМДТ.Облагането е по общия ред , а не на патент, както и Вие сте предположили.
За прихващането на ел.енергията от наема според мене би било добре да имате споразумение в писмена форма. То ще ви е основанието да не заплащате пълния размер на наема.