Четейки закона оставам с убеждението, че трябва да признаем за стаж НО 30 р.д. непосредствено след след ония 30 р.д., които вече сме признали.

Напълно подкрепям това мнение - първите 60 дни НО са тези, признати за стаж.
В обнародвания в ДВ закон, с който изменят КТ и КСО. Последния параграф.

Всъщност какво казва последният параграф - това , че законът влиза в сила от 14.05.2020. И този същия Закон определя, че "§ 16. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж." без да поставя изискване кога в рамките на 2020 да е ползван този отпуск. Аз така го разбирам.


 / Дали би било законосъобразно едно лице да излезе в неплатен отпуск от 13.03.2020 до ...04.2020 - 30 работни дни, после да е в неплатен без да се зачита за стаж до 14.05.2020 и, ако има продължение този неплатен след 14.05.2020 да е отново признат за стаж ? /

§ 16. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Не виждам никакви ограничения, свързани с времето на ползване на НО и причините за него.
Само че пише "През 2020 г. за осигурителен стаж...", което предполага за цялата година, а не след 14.05.

И аз така мисля.
Здравейте ,
не бях попадала на такъв точно вариант , но не ми се вижда много издържано да се дели на 3 целия доход за годината. Ако това безработно лице примерно получаваше от януари до декември включително и обезщетение за безработица и този доход по граждански договор нямаше и лев да плати за изравняване, а сега се опитват да ни убедят , че е редно да изравнява върху цялата сума . Не намирам и аз текст в подкрепа на противното на НАП мнение.  В Указанията е написано " - сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация " - все едно всички . Избягната формулировката за доходи на лицето в качеството му на безработно по чл.40/5.
Така де.  :smile1:
Може да иска да има различни ДАП и САП /  едва ли , ама кой знае / .
Закупен телевизор за 799лв, обща стойност,месец преди регистрация по ДДС, заведен е като ДМА, но след като ще теглим данъчния кредит, Данъчната основа е 666-.67лв., мога ли да о заведа като пазход за материали първоначално?

ЗКПО
Чл. 61. (1) (Предишен текст на чл. 61- ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
С други думи неясно ми е, ако фирмата получател е регистрирана по ДДС в БГ и услугата не попада в изключенията, то мястото на изпълнение е в БГ, има ли тогава значение, дали доставчикът е регистриран или не е - все действам с протокол и самоначислявам ДДС?

Няма никакво значение - важното е дали доставчикът е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС. Ако е такова правилно сте отбелязали, че издавате Протокол и си самоначислявате ДДС.
" Искам да знам, ако днес му подам прекъсване, то ако се възобнови дейността след 20дни дали може да се подаде възобновяване "

Да.
Принципно - осигуряването е функция на упражняването на дейност. Има дейност - има осигуряване. И няма регламент или ограничение за това колко пъти ще се регулира този процес. Всичко зависи от дейността на физическото лице, възможността и желанието му да я упражнява.
Има вече извънреден брой на Държавен вестник, № 44, страница 7, параграф 16, ал. 1 и 2

Много благодаря за инфото !
" 4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие "

Самите предприятия едва ли имат такава връзка / не съобщавате за такова обстоятелство / - едното да е "акционер, съдружник или член " в другото - става дума за самите предприятия, а не собственика им.
И според мене е независимо предприятие.
Според въс фирмата кандидат свързно преприятие ли е

ЗМСП
Скрит текст :
Преценете според изброените по-горе условия от ЗМСП. Това , че собственикът е един и същ не прави предприятията непременно свързани.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(3) Месечната данъчна основа се намалява със:
1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2;


Лицето има право на данъчно облекчение 660 лв. месечно независимо от работното време.
Разглеждам справките за плащанията и установявам,че от 2019г. стоят едни 500 лв.надплатени.

Едни ама какви ?

https://www.nap.bg/news?id=4252
Писмо Изх. № 94-ВВ-368 от 29.12.2011 г. на МТСП

Относно: Основен Трудов Договор и Договор за Полагане на Допълнителен Труд

 

Скрит текст :
Здравейте ,

вече имате даден отговор от Angel Halembakov по същество. Струва ми се, че ако подадете сега едно искане за прихващане/възстановяване ще задвижите процедурата по извършване на проверка на обстоятелствата и в хода на тази проверка ще изискат да си направите всичко останало - имам предвид  корекции на декларации по ДДС и каквото останало преценят, че е необходимо.
наш клиент от Румъния поръчва стока но иска да я изпратим до негови клиенти в Италия. 

Здравей,
не си дал достатъчна информация, но ако приемем , че двете страни - доставчик и клиент са ДЗЛ , регистрирани по ЗДДС в своите страни имате ВОД .

ЗДДС
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
Да, имаше го и преди . Сега малко по-подробен ми изглежда / банките сякаш специално са вмъкнати в текста като имаме предвид точно техните искания за документи по кредити  / . И с инициативата за по-бързо обработване на отчетите може и да проработи.