ППЗДДС
............
Документи във връзка с регистрацията

Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец - приложение № 1.

(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от закона;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а и чл. 99, ал. 1 от закона.

Ако сумата по гражданския договор е платена 12.2012 и ДДФЛ на лицето удържан, то в срока на плащането на ДДФЛ - 10.01.2013 е следвало да подадете и декларация по чл.55.
"Мога ли да ги пусна с едно платежно заедно с 01.13?"

Не става ясно какво ще плащате за 01.2013 ? Не е ли рано ? Иначе всички плащания към Републикански бюджет могат да се пуснат с едно платежно.
ЗДДФЛ
.........
Чл. 45.
......
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
........
2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби

Да, при подаване на декларация по чл.50 прилагате и бележка по чл.45 ал.2 т.2 от ЗДДФЛ.
С коригиран максимален осиг. доход за 2013 .
Да, забележката е много уместна - в справката като забележка стои 2000 лв. максимален осиг. доход за 2012. И да не го променим е важно да не го забравим, че попълвайки за 2013 лицето трябва да има пред вид именно 2200 лв., когато декларира дали е осигурено на максималния осигурителен доход.
Със счетоводната си програма за 2012 си направих и подадох ДДС-то сега през януари. Не съм срещнала промяна в изискванията за формиране на ДДС-декларацията и отчетните регистри по ЗДДС.
Плащането по дадена фактура за приход няма общо с признаването на същия. Независимо дали е платена или не приходната фактура, ако отразява приход за 2012 си го признавате за същата година.
Ето актуалната от сайта на НАП - не виждам да има промяна във формуляра.
Ако сте упражнявали в ЕООД дейност като съдружник/собственик, подали сте Окд5 за деклариране на това обстоятелство и сте се самоосигурявали съгласно изискванията на законодателството върху минимум определения минимален осигурителен доход за СОЛ няма основание НОИ да откаже заверка на осигурителната Ви книжка. Няма задължение при упражняване дейност от СОЛ за същата непременно да получава възнаграждение за личен труд, каквото явно Вие не сте получавал .
Да, подавате заличаване за тези лица и подавате нова редовна декларация обр.1.
_Buba_ , наистина стоят като задължения суми по платени вече и подадени декларации. Може би технологичното време за обработка на тези плащания не е толкова кратко .Не би трябвало обаче да чакат примерно 14 число, за да закрият задължението за ДДС в случай на платено вече такова. Важното е, че виждаме вече как се случват нещата и системата ще проработи добре.
Значи системата вече работи. До скоро който беше подал не беше получавал нищо, днес ето вече първите резултати. С една дума - които сме изчаквали можем да подаваме обр.1 и обр.6. Да си минава и тази процедура по реда. :smile1:
Аз чета това от страницата на НАП:
Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11.
http://nap.bg/page?id=20

Цитираната банкова сметка е от сметките, които ще ползват фирмите , които са към ТД "Големи данъкоплатци и осигурители".
http://nap.bg/page?id=22

Данък дивидент се превежда по сметките за Републикански бюджет на съответните ТД на НАП и с параграф 11 11 11 .
Елена-С, както пишеш има хора, които вече са подали Д6 за 12.2012 . И хубаво са направили - просто работата си върви и времето си върви и не може да стоим в очаквания на нови и неизвестни събития.  :yes3:
" Д6 е за деклариране на задължения, а не Д1."

Така е, Елена -С, другаде търся логиката..........
Пиша си 10.01.2013 г. и я подавам ....

Точно това е датата във вашия случай.
Както ми се струва логиката е дали са платени или не осигуровките на едно физическо лице то да има подадени данни в персоналния регистър, а в единната му сметка тези неплатени суми да фигурират като задължения на базата на подадена съответна декларация.