Задължително си издавате Заповед за прекратяване на трудовия договор, която следва да е подписана от лицето. По време на изпитателен срок болничният не поставя наетото лице в положение на "защита" и договорът може да бъде прекратен .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11849.msg70999/topicseen.html#new

В отговора си към  Вас в тази тема ХХХХХ е приложила същото писмо, за което сте открили нова тема. Независимо от писмото споделям мнението, че ОКД5 е редно да се подаде, защото целта на ОКД5 е да се укаже началото на упражняване на дейността  . И подкрепям мнението на ХХХХХ в посочената от мене тема, че по-добре един подаден документ в повече отколкото неподаден в този случай.
По въпроса с ОКД5 за пенсионер, който ще се осигурява само здравно:
1. Не съм сигурна, че трябва да подава ОКД5, защото с последния вид на формуляра няма какво да се декларира.

Е, как да няма какво да се декларира - най-малкото в случая " Декларирам : упражнявам дейност от дата........."
Тази дата е и отправна точка за начало на самоосигуряването на СОЛ . А за какво ще се осигурява е друг въпрос. :smile1:
При корекция на обр.1 за въпросното лице няма да се повлияе подадената вече информация за другите . Отбелязвате 31 в т.15 и съответно , че нямате основание за подаване на обр.6 .
 
ОКД5 се подава не за начало на осигуряване, а за начало на упражняване на дейност като СОЛ. Ще подадете ОКД5 за лицето като няма да попълвате нищо за вида на осигуряване и ще плащате само здравни осигуровки след като СОЛ-ът е пенсионер .
Не мисля, че програмирането на групите има тази логика. Това, че дадена фирма не е регистрирана по ЗДДС не прави една стока облагаема или не с ДДС . :smile1:
Не става въпрос за стоки от групите "В" и "Г".
Идеята ми е дали фактът, че фирмата не е регистрирана по ДДС, означава, че реализира продажби, по които не се начислява ДДС, подобно на непосочването на данъка в издаваните фактури (чл. 113, ал. 9 от ЗДДС)?

Не Ви ли е правило впечатление, че дори и на нерегистрираните по ЗДДС фирми КА посочва на отделен ред в месечния отчет сумата на ДДС ? Иначе по принцип нерегистрираните по ЗДДС фирми така или иначе реализират продажби, по които не се начислява ДДС.
Доходите от ДУК в дружество, където лицето е и СОЛ (съдружник) също не следва да се включват при определяне на минимален месечен осигурителен доход , нали така?

Да. :smile1:
А през август, ще извадя тази сума, защото ще ми бъде включена в месечния отчет, нали така.

 :good:
А това лице декларирало ли е при Вас , че е самоосигуряващо се ? Ако е СОЛ и е декларирало това не правите удръжки за ДДФЛ. Включвате хонорара в справката по чл.73 за 2014 .
Продажбите от 31.07.2014 са преминали в 08.2014 защото най-вероятно не е изваден дневен отчет за 31.07.2014 г.. Ако знаете сумата на продажбите за 31.07.2014 г. ги включете в отчета за продажби за юли , а издадените фактури си включете , както е редно за 07.2014 .
може да е полезно......

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html


И подкрепям написаното от Алфа , като само добавям, че лицето може да е СОЛ и в това си качество да упражнява дейност в дружеството и да управлява едновременно.
Здравейте,

ФЛ, макар и регистрирано по ЗДДС, не извършва "независима икономическа дейност" по смисъла на чл. 3 от ЗДДС и поради това не начислява ДДС при тази инцидентна продажба.

Ако УПИ-то е придобито преди повече от 5 години няма да дължи и ДДФЛ. (чл. 13, ал.1, т. 2)

 :good:
Най-вероятно услугите по образователната част от курсовете не са предоставени от :

а) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;

б) висши училища по Закона за висшето образование;

В този случай не попадате в горната хипотеза на чл.41 ЗДДС и оборотът си е облагаем за целите на регистрацията по ЗДДС.
Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание
Скрит текст :
Вижте дали въобще попадате тук......
Не е ли целият оборот ? Какво Ви кара да мислите, че един от тях не би трябвало да се включва ?
..............въпросът ми е облагаемия доход това е дохода за облагане с данък или брутната РЗ? И ако заплатата за м. декември 2013 е изплатена през януари 2014 г. би ли следвало да я включа в служебната бележка?

Облагаемият доход е БТВ, а в служебната бележка си има редове за информация за сумите, удържани за осигурителни вноски и данък за сметка на лицето. Заплатата за 12.2013  , изплатена през 01.2014 се включва също в служебната бележка за 2014 .  :smile1:
Това е отговор от ГДД.

Дали не бихте ми дали линк към този отговор ? От системата "Въпроси и отговори " ли е ?
Много благодаря.  :smile1:
Аз имам едни други съмнения за начета. По-скоро данъчните са проследили паричния поток и е излязъл на минус. Този минус е "червената каса". И ако лицето няма други доходи, освен тези като ЕТ, приемат, че сумата е укрит приход и затова я облагат с 20% ДДС.

Не, случаят не е такъв.