Не се подава декларация и в НСИ.
На сайта на статистиката го пише!

Къде го пише - потърсих да видя, защото не съм срещнала подобно съобщение, но може и да съм пропуснала. Погледнах в Заповедта на НСИ за отчетността 2020 г. и не виждам да е отменено подаването на Декларация за фирмите без дейност. В самата Заповед раздел В т.1 е записано , че предприятията без дейност "могат" да подадат Декларация. Дали "могат" означава и , че "могат и да не подадат" ?

Доп. : Сега видях текста - Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 юни 2021 година.

Пак това "могат"...

https://www.nsi.bg/node/18743/
Ако само ги посоча в ГДД като скрито разпределение на печалбата, дали ще е достатъчно за да няма проблем с тези суми?


№ 24-39-72 от 10.08.2015 г.    относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за ваучери за храна

Скрит текст :
 Как да постъпим с ДОО, внасяно от датата за пенсиониране до датата на излизане на пенсионното решение - близо 4 месеца - можем ли да го възстановим?


Не, но можете да го ползвате за преизчисление на пенсията. Принципно не се подава ОКД5 за прекратяване на осигуряването, но много го правят / не е забранено / - в един ден прекъсване и възобновяване. Парен каша духа.
Единствено не разбирам тълкуванието "изискуем от получателя" - аз го разбирам, че получателят трябва да си самоначисли ДДС -то в Дн.продажби, т.е. без да го отразява и в дн.покупки?

Не, не значи това - просто се коментира изискуемостта на данъка. Това е в пряка връзка с датата на издаване на Протокола .При ВОП примерно също имаме изискуемост на данъка от получателя, но и право на данъчен кредит.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=21059.0

Регистрацията по ЗДДС по кой член е ?
Според мен - следва да издам протокол за самоначисляване на ДДС - видим само в дневник - продажби, на основание чл.82 ал.2 т.3 от ЗДДС, а фактурата не отразявам в дневниците.

За болднатото - да. А какво Ви е съображението за невключване в Дневник покупки ?
Като подобрение върху земята ИЛИ като отделен ДМА ли се осчетоводява изградената бетонова настилка и съответно с какъв процент се амортизира.

Не мога да го възприема по никакъв начин като подобрение върху земята. По-скоро, ако имате други активи като автомивка или подобно и това да е към този примерно актив ИЛИ като отделен ДМА. За Декларация не знам. :smile1:
Мисля, че с едно придружително писмо ще стане - два записа - един заличаване и един за редовни данни. Едва ли ще имате проблеми .  :smile1:
Наистина ли няма как да се подаде онлайн - бих пробвала да залича и ново, но  ме е страх да не залича само и още по-голяма беля?....

Само на място ще стане - може да заличите, но няма как да подадете наново  редовно със старата дата.
болничен и прекратяване на трудов договор

Вижте за всеки случай актуалността на цитираните членове от КСО. :smile1:
Принципно щом упражнява дейност следва да се осигурява. Преди това следва да ограничи осиг. доход до максимума в зависимост от ТД. Ако има осиг. на максимума по ТД и се осиг. за общо заболяване следва да подава Д1 с дни в осигуряване без осиг. вноски.
Принципно в история на самоосигуряването не се вижда нищо подадено, а отразено от системата движение на самоосигуряването на база подавани ОКД5 и с ПИК и на хартия.
Е, вярно, че може винаги, но до 30.4. на следващата година става и по електронен път :)

Честно казано и през ум не ми мина , че някой ще ходи до НАП да носи на ръка  това. :smile1:
Дори и да им кажа, че няма да отразя протокола

Не е необходимо да не го отразявате.  :smile1:

Ако не се лъжа подобни казуси за разпределяне на дивидент без да има неразпределена печалба по семинарите - ги третираха - като скрито разпределение на печалбата

Точно така - авансовият дивидент съвсем законно е наречен скрито разпределение на печалбата и това обстоятелство го обявяваме в ГДД.
Предполагам е късно за корекция на декларацията.

Не, Д1 с код К / с правилната нетна сума / и чекване, че не следва да се подава Д6 може да направите винаги.
Здравейте, погледнах с ПИК няма нищо друго освен това,което съм написала :noexpression:

Коя точно от всички справки гледате ? Ако гледате подадени ОКД5 ще видите само подадените с ПИК. А ОКД за възобновяване не може да бъде приета, ако не е била подадена за прекъсване. Вероятно е подадена на ръка.