Тази тема е доста изчерпателна, постната е и друга - би следвало да се ориентирате напълно. Тука има и още едно становище - прочетете го. То се припокрива с изразените в дискусиите такива.

http://balans.bg/5638-dogovor-s-buroto-po-truda/

Разходите за заплата и осигуровки от работодател отчитате чрез разходни сметки, приходите от БТ чрез приходна сметка. Като чета виждам, че има разминавания само по отношение на това кога точно се признава прихода. Аз също съм се колебала и в началото съм приемала приходът да се начислява и да се признава независимо от получаването му. Смятам обаче това за неправилен подход / и това не противоречи с принципа на начисляването / , защото едва след като имаме превод от БТ можем да кажем, че сме отговорили на изискванията за програмата и имаме основание да признаем прихода.
Ако не си изясните нещата и осчетоводявате без разбиране въпросите Ви няма да свършат скоро.  :smile1:
Здравейте,

ще декларирате ДДФЛ за септември и октомври едновременно / с една обща сума в Д6 / доколкото 10.2016 изплащате 2 заплати и удържате данъка за тях - тази за 09.2016 и тази за 10.2016.
ако задълженото лице не си е внисало осигуровките какво се попълва

внасяло
Дължимите осигурителни вноски за времето на ДУК не са Ваше задължение / включително здравните /. Фирмата Ви ги е удържала и е нейно задължение да ги внесе.
 " А защо трябва да се оформя като дарение-жената е получила рента и иска да я даде на сина си, в ежедневието не вярвам някой да оформя дарение за тези средства."

Така е - в ежедневието и фирми продават стоки без фактури.


 "А дори и като заем ми е странно,тя няма да ги дава директно на дружеството."

Така е - но синът и ще ги даде след като ги получи от нея. Заемът на дружеството е от сина, а не от майката. От нея е произходът на средствата.
Тоест ако лицето е СОЛ /без възнаграждение/ и няма никакви други облагаеми доходи и същевременно работи по ТД то попълва само ГДД по чл 50 без съответно Т1 и Т2 защото няма да има какви вноски да изравнява. Правилно ли съм разбрала?

Попълва Т1 и Т2 независимо, че няма да има изравняване.
Поне отпада задължението от деклариране (ако е оформено кат заем).

Да, а също и начисляването на лихви, ако е определено вноските да са безлихвени.
Може ли вариант: майката ги дарява на сина, а той си покрива недостига от парични средства, чрез допълнителни парични вноски по чл,134 от ТЗ?

Може .Един доста икономичен и законосъобразен вариант е . :good:
Да направя само едно уточнение. Ако лицето е СОЛ и има възнаграждение за личен труд то едно от условията от данъчната основа месечно да се приспадат авансовите осигурителни вноски е те да се внасят ЧРЕЗ дружеството.

ЗДДФЛ
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
................
 Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване
Аз ли не схващам темата, но какво общо има осигуряването като СОЛ и получаването на възнаграждение за личен труд.

Нищо. Просто едно от питанията е дали има някакви ограничения размера на възнаграждението и питащата пише по-горе, че според нея не може да е под осиг. доход.

Правилно сте разбрала всичко с едно малко изключение. Ограничение в размера на възнаграждението за личен труд няма. Можете примерно да му изплащате и личен тред 123.06 лв. като след приспадане на осигуровките лицето няма да има за плащане ДДФЛ. По-малки суми от 123.06 също не са проблем стига лицето да има други доходи, които да му позволяват да си плаща личните осигуровки от 123.06 лв. :smile1:

Няма доходи от личен труд - няма ДДФЛ и Д6 за него , няма ГДД чл.50, ако няма други доходи за деклариране.
Всички разходи набрани в сметка 609 мисля, че не се признават за разходи.

Е, това пък защо ?
123/609  , а в тази схема не разбрах защо работникът ще си плаща .
От къде правите този извод ?
Защо включват и начисления данък?
ДДС-то пращате в "ДДС за внасяне".  Останалите разходи - в разходи за дейността, като върху сумата начислявате 10% данък ( 123/452)


Може да не ползват ДК на тези разходи и да осчетоводяват на разход цялата сума вкл. ДДС. Иначе данъкът 609/452 .

ЗКПО
" Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма. "

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/135709/0/