Не се виждат надвнесените суми, но по-неприятното е, че няма утвърдена технология автоматично ли ще отиват да покрият бъдещи задължения или за това също нещо трябва да се подаде. Без  да сте си изяснили това не оставяйте надвнесен данък.
 " § 60. По реда на  раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г "

Срокът е 31.07.2013, но бихте могли да подадете декларацията при плащането на данъка.

" Вариант номер 2:
Ако данъка се начисли и плати през 2013. Примерно февруари месец 2013 имаме протоколно решени за разпределение на дивиденти. Данъка се начислява и плаща февруари месец. Пак остава въпроса с декларациите? "


Ако през февруари 2013 вземете решение за разпределение на дивидент то в срок до 30.04.2013 г. плащате данък дивидент и подавате в същия срок декларация по чл.55.
ЗДДФЛ
............
Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 40 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Срокове и място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Ще трябва да приложите чл.75 от ЗКПО за коригиране на счетоводни грешки.
Като е взета контировката Дт 709 / Кт 205 какво е станало тогава с натрупаната амортизация в 241 ? Правилното отписване на амортизирания актив е Дт 241 / Кт 205 , за да се отпише актива и да се отпише и неговата амортизация , включена в 241 сметка.
отписване на напълно амортизирания ДМА      Дт 241/ Кт 205 - примерно
приключване  на сметка 709                           Дт 709 / Кт 123
След като ДМА е напълно амортизиран нямате балансова стойност, с която да дебитирате 709 сметка и продажната цена на актива се явява печалба от сделката в случая.
Не съм Ви разбрала правилно не само по отношение на това, чия е собствеността, но и съм отговорила съвсем не по същество , за което се извинявам.
Всъщност става ясно, че Вие сте физическо лице и отдавате под наем лично имущество на друго физическо лице от държава-членка на ЕС . Вие сте получател на доходи от наем - в случая изплатени Ви от ЧФЛ. Цитираният по-горе чл.37 въобще не се отнася за случая Ви.
ЗДДФЛ
............
Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
................... .....
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;

Ако наемател е ЧФЛ удържате окончателен данък по чл.37 ЗДДФЛ и в сроковете за внасяне на данъка подавате декларация по чл.55.. Отговорът е в случай, че от питането Ви правилно съм разбрала, че отдавате под наем помещение - собственост на фирма, в която сте СОЛ.
В този случай - когато ДМА е напълно амортизиран - Дт 709 / Кт 123 с продажната стойност.
ФЛ да направи упълномощаване , за да може с подписа на ЕИК да подавате на ФЛ по електронен път?
Така трябва да е - ЕГН на лицето и трите имена на лицето. Да не би причината да е, че подавате с ел.подпис от ЕИК ?
Да попитам - някой може и да има идея.......
Платих си личните осигуровки като СОЛ и си подадох обр.1 още през декември 2012 г.. Проверих си в края на годината единната сметка и всичко беше ОК. Сега гледам от 123.06 лв. за декември имам 82.38 неплатени - няма никаква логика от къде точно толкова, като плащам само осигуровки и съм ги платила до стотинка. Направо не разбирам какво става........днес е едно , утре - друго.
Имате от всичко - търговия, услуги, производство. Три в едно. След като сте ЕООД няма да сте на патент - той е за ЕТ. По отношение на счетоводната работа - трудността е относително нещо, но трудоемкостта е на лице в случая. Ще се вдигне и цената на счетоводния труд - дали обаче ще се плати е друга работа. Пазарът на труд за счетоводители е доста наситен и за голямо съжаление винаги може да се намери и още по-евтино.......въпросът е да бъде и качествено.
Реалната дата на начислението - вероятно , за да платите осигуровките на 25.01.2013 сте начислили преди това заплатите ?
Без повече да коментирам реших да постна тука последното Указание на НАП по повод осигуряването на управители и съдружници . В самото указание е визиран текста : " Основополагащо за възникване на сигуряването е упражняването на трудова дейност."Божидара, разбира се, че това е вариант и то много добър - управител и съдружник би могъл да е и пенсионер, който няма задължение да се самоосигурява - това би могъл да прави само по избор. Единствено задължение, както и Елена-С писа е да внася здравните си осигуровки. Това би бил и един оптимален вариант за стартираща фирма, която чрез избор на управител-пенсионер би могла да си прецизира плащанията за осигуровки в рамките на закона.
mihalkovbg, всъщност е точно така - фирмата има управител - управлява, наети по трудов договор - работят. Другите съдружници , ако не полагат труд - получават само дивидент. Участват в капитала на дружеството и получават пари за участието си в капитала на дружеството.Капиталисти. :laugh: На практика има толкова ООД-та с двама или повече съдружници - едва ли се осигуряват всички, ако не работят нещо в тези дружества. Това е в основата на осигуряването - упражняването на дейност. Аз ако имам капитал бих го вложила в едно печелившо ООД - само с цел да си получавам дивидента...... :laugh: Всъщност в доста ООД-та някой е съдружник именно защото от него е капитала, а от другия - работата.

Хубава вечер и да сложим край на спора - всеки със своите аргументи.  :wave:
" Значи продължавате точно Вие да твърдите, че щом има кой да работи за мен, мога да не се осигурявам... А заплата може ли да взимам? "

/ не съм Елена-С, но......./

Не, ако не сте на трудов договор,  но дивидент - моля, Ваш е. :wave:
" Е, все някога ще му се наложи и ПООТДЕЛНО да драсне някой ред с име и подпис отдолу..."

Когато му се наложи да драсне някой ред - тогава ще си подаде Окд и ще посочи, че упражнява дейност .

"Сега ще кажете, че и ГФО-то и данъчната декларация ги подписва само единия."

Да, ако единият упражнява дейност . И двамата, ако и двамата упражняват такава.

Аз мисля, че темата се изчерпа -  едва ли на който и да е  съдружник би му било безразлично с основание или не го караме да се осигурява.