Аз до момента прекратявам без да попълвам кода по ЕКАТТЕ и не съм имала проблем с приемането...

 :good:

Дори и да се впише при прекратяването кодът по ЕКАТТЕ не отпада задължението за декларирането му с код 2.
Следва да подадете едно уведомление за прекратяване и едно за деклариране на ЕКАТТЕ . Първото с код 3, второто с код 2 съгласно указанията за това.
Няма доходи - няма декларация.
Не е задължително в тази последователност, но е по-добре, за да не се забрави този човек впоследствие.
11, грешката ми е неволна, извинявам се .
Колебая се между 4 заеми в различни години,да не се декларират

 :good:
Ами всъщност имате ли друг избор ?
Все някакви трябва да има - като няма трудови да си "оформи" извънтрудови, защото без никакви няма как. Има и други подобни теми тука - не мога да ги намеря сега .
Реално данъка е платен от наемателя . Не сме ги удържали от наемодателя.

Задължението за данъка е Ваше - да го удържите и платите.
Д55 и плащане на удържания данък до 31.07.2017.
 Сега при издаване на сл бележка на физическото лице  следва ли да се отбележи,че данъка е внесен ?

Всъщност в служебната бележка се посочва, че е удържан, ако е така.
През ПИК-а за Юридическо лице я прие!

 :good:
И аз доста се полутах по същия повод преди време - радвам се, че е станало.
Аз подавам с ПИК на ФЛ, но като вляза в профила на задължени лица имам и ЕИК-а и ЕГН . Двете Д55 ги подавам една от ЕИК, друга от ЕГН в зависимост от случая.
Как я подавате - с електронен подпис или ПИК ?
Тази за платец на дохода влизате в юридическо лице, а за получател на дохода - влизате във физически лица ?
Подадената от Вас Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е отхвърлена. Физическите лица не могат да подават декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО като платец на доход. ???

Съвсем правилно съобщение - по ЕГН се подава Д55 в качеството на получател на доход , а по ЕИК - като платец на доход. Винаги е било така.

Това са две отделни и различни декларации. Едната е като платец на дохода с ЕИК да данък по граждански договор. Другата е като получател на доход с ЕГН .

В този смисъл Ви отговорих и по-горе.
Това са две отделни и различни декларации. Едната е като платец на дохода с ЕИК да данък по граждански договор. Другата е като получател на доход с ЕГН .
Вижте това разяснение на НАП по повод подобно запитване. Може да Ви помогне. При всяко положение обаче става дума за документално доказана цена на придобиване. В писмото насочват към чл.33 ал.6 т.8 .

Разяснение Изх. № 12-05 от 10.01.2011 г. на НАП

Относно: Прилагането На ЗДДФЛ При Продажба на ИмуществоСкрит текст :
ЗДДФЛ
чл.33
(6) Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е:

3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал; Цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху него;

Може би попадате в горната хипотеза .
ЗДДС
чл.21
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

В случая мястото на изпълнение е съответната страна в ЕС.

чл.125
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.


ППЗДДС

Чл. 79.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:

3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона или правилника;


ЗДДС
чл.86
3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Голяма е вероятността работодателят да оспори тези масови болнични и да бъдат отменени, а от там и всички рискове и последствия, предвид описаното. Доста детска работа.

Ще навредят и на лекарите, които им се вържат за тази история.