Използвам разчетни сметки,защото от БТ искат така

Lena12 ,
Става дума затова , а не за аналитичността.
За малкия срок на работа нямаше дейност и му е подадена ГДД чл.92 без дейност.
Естествено - от НОИ не му заверяват годината в осиг.книжка. 

Не му заверяват книжката предполагам, защото фирмата е с подадена декларация 1010А и е без дейност ? При това не са направени предписания за заличаване на подадените Д1 ? При това положение си напълно прав в предположението си.
Последно уточнение - т.е. Автомобила закупен през 12,2015 година, който се използва само за отдаване под наем на друга фирма, може да му се ползва ДК и последен срок за това е данъчен период -  м. 12,2016 г., който се подава 1,2017 г. ?[/b]


По въпроса с правото на данъчен кредит не съм прочела в питането Ви обстоятелството каква е дейността на фирмата ви / консултантски услуги и отдаване на имоти под наем / . По този повод доста изчерпателно въпросът е разгледан в материала от този линк - надявам се да Ви е от полза.
http://debal.net/danychen-kredit-avtomobili-goriva/

Скрит текст :


от посочения линк :
" Алинея втора на същият член уточнява, че данъчен кредит за придобитите леки автомобили може да се ползва само когато:
◾се използват за транспортна и охранителна дейност;
◾таксиметрови услуги;
◾отдаване под наем;
◾куриерски услуги;
◾за подготовка на водачи на МПС;
◾са придобити с цел продажба;

и то при условие, че тези дейности /една или повече/, са основна дейност за придобиващата фирма /приходите от нея са над 50% от общите за 12 месеца назад- пар. 1, т. 18а от Допълнителните разпоредби към ЗДДС/, а не инцидентно възникнали."


Отговаряте ли  на условията, при които имате право на ДК за този автомобил ?
Но как да призная приход,когато не съм отчела разход?

На какво основание БТ могат да имат изисквания относно счетоводните записвания на заплати и осигуровки от работодател ? Да не би неправилно да сте разбрали - от май 2016 изискват отделна аналитичност за наетите лица, но не и по разчетни сметки - освен, ако не е някаква новост.
Става дума за разширение на съществуващ магазин, което ще бъде върху земята на физическо лице.

А това ще доведе ли до " увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба " , което е основната характеристика на инвестицията  ?
фактурата                    498/401         120 /примерно с ДДС /
плащането                  401/498         120

Защо използвате 107, вместо 498 / или друг номер - разчети със собственика / ? Бих включила фактурата в дневниците без право на ДК.
Инвестиции
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.

Може - стига да е наистина инвестиция.
Не твърдете нещо, което вероятно не сте пробвали изобщо. Нееднократно съм правила корекции, когато сама съм откривала грешки при деклариране на данни и не съм прибягвала до предписания от НОИ. Молба в НАП, обяснения, проверка евентуално и всичко е ОК.
Значи трябва предписание от НОИ и след това в НАП.

Открили сте си сами грешката - не знам какво отношение изобщо има НОИ в случая.

 Ето какво казва Наредба Н-8 в чл. 6а
"(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите."
Според мене придобива стажа на 16.12.2016, а правото на обезщетение възниква на 17.12.2016.


доп.:след като има и отговор от НОИ всичко е ОК
Правилно е. Под датата, на която лицето придобива изискуемия стаж в Приложение 9  в скоби има текст :
" данните се попълват , когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск " . При тебе е точно така.
Ако корекцията е в увеличение системата я приема и по електронен път - може би защото не се подава с код К , а като редовна .
Правила съм корекция на обр.6 в намаление и без задължителни предписания от НОИ. На място в НАП с молба, обяснение и последваща проверка корекцията беше направена.
А, не така . Не може само да е на ТД.
Има доста материали по въпроса и тука и в чичко Гугъл.
Подаването на Декларация 7 за начало на осигуряване на безработно лице сама по себе си формира вече задължения за здравно-осигурителни вноски на лицето.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13198.0.html#msg78609
Подавате Д1 като посочвате дните в 16.4 - дни в осигуряване без осигурителни вноски и код 12 за лицето.
В рамките на самоосигуряването лицето би могло и да полага личен труд и да управлява - защо е нужен ДУК / освен, ако не е личен избор на висок осигурителен доход / .
По принцип лицето си трупа задължения към НАП по единната сметка и съответно лихви към тях. При декларирането на наема и попълване на Т2 към ГДД следва да прави изравняване на здравните осигуровки и евентуално там в зависимост от сумата могат да му се формират нови задължения.