Да, но последното получено брутно трудово  е с празничен труд и бонус. Това значи ли тези Х заплати трябва да са като последната /+празничен и бонус/

Каквото и да включва последното то е база за изчисляване според мене. В текста няма посочени изключения.
Предполагам, че ДУ не е сключен по КТ / като трудов /, защото иначе нямаше да коментираме код 10 ?
От Указанията за попълване на Д1 :
- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона;

В ДР на ЗДДФЛ лицата с ДУ са обхванати в т.26 З
"з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол..."

Т.е. ДУ не попада в обхвата на код 90 и следва да го подадете с код 10.
КТ
чл.331
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
http://www.nssi.bg/forusers/faq/196-faqermdunempl/899-faqermdunempl15

" Въпрос: Какъв преносим документ ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетение за безработица (преносим документ U1)?

Отговор: Преносимият документ U1 удостоверява периодите Ви на осигуряване в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този преносим документ съответства на предишния формуляр E301."

Иначе на конкретния въпрос - може, стига да иска , но това няма да свърши работа. :smile1:
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

 :good:
Нещо времето ни повлиява явно, P.G.H.R. - че- както казва Хрили в минорно настроение сме изпаднали. То пък си е и готино да се завие човек с едно одеалце и с една книжка в ръка да се отнесе...
http://www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefits/documents


 
Скрит текст :
Върши Ви работа всеки член ИЗВЪН тези, които са упоменати в чл.54б ал.3 КСО.
мисля да подремна следобед на люлеещия се стол

Такъв ти е в офиса ли, Хрили ?  Я го смени с хамак.......:ok:
След отговорите тук и аз започвам да разбирам защо повечето счетоводители биха постъпили така. Жалко, че живеем в малко вълча държава.

Всъщност каква е истината по въпроса ? Питам понеже задълбочихте нещата в друга посока . Съкращават ли щата, намалява ли обема на работа и то не на думи , а в действителност ? Или наричаме държавата вълча, когато не става на нашето ? Вие се опитвате "да разберете счетоводството " , а аз пък бих искала да разберем Вас и действителната ситуация.../ не е задължително , разбира се / .
Използването на чл.71 не изисква даване на обяснение от която и да било от двете страни за причините за прекратяване на договора.

Чл. 71 не е ли само за, един вид, уволнение/несправяне с длъжността

Това твърдение не е вярно . Доколкото целта е получаване на максимално обезщетение на борсата / вероятно / не виждам защо да не се приложи чл.71 вместо да се изпада в излишни маневри, които са не съвсем коректни може би като причини и процедури в случая.
Защо не се обадихте за разяснение в НОИ ? Любезни са и дават подробна информация . Вярно, не са толкова забавни може би да се посмеете и с тях ............
Здравейте, какви документи трябва трябва да представим в  Търговския регистър за
дружество без дейност през 2017 г. и не подаден формуляр в статистиката до 31.03.2018 г.?

За дружество без дейност е минал срокът за подаване на декларация. Алтепнативният вариант е да подадете ГФО с такса в АВ до 30.06.2018..Минал е и срокът за обявяване на това обстоятелство и в НСИ. Може да отидете на място и там да опитате да подадете - не знам как процедират.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7068.msg39291.html#msg39291

Би следвало да направим аналогия с подобна ситуация в страната - ако лицето има ТД и е СОЛ. Вижте тази тема и прикачения отговор на НОИ . Аз мисля, че лицето не би имало проблем да има работеща фирма и да си получава майчинството тука.
550/3 = 183.33 e удръжката , но не следва в резултат на нея лицето да получи под 510
550-510 = 40 лв. реално удържате
Иска ми абонамент

Така е - за калкулаторите и за темите, в които се коментират те. Тази е такава.
Тези 15 дни бащинство на СОЛ се отразяват като болнични.
Защо трябва да се начислява ддс за услугите на гугъл, като изрично във фактурата може да се упомене, че рекламата няма да се прави в България ?

ДДС не се начислява, а се самоначислява / за примера с Гугъл / . Не е необходимо във фактурата да се упоменава, че мястото на изпълнение не е в България, защото си има критерии за това и те определят за целите на данъчното облагане къде е мястото на изпълнение.
И се обърнете за сериозна консултация към счетоводител, защото това с инцидентни питания и при неразбиране на материята е несериозно.