След като сте регистрирани по ЗДДС сте задължени да описвате отделно фактурите, както по-горе е пояснил и dijit .
За регистрирана по ЗДДС фирма ли става дума ?
Честно казано много се колебая - имам един точно такъв случай. Дали да не му начисля еднократно неначисления клас до момента и нататък да си върви, както трябва ? Даже съм си мислила и за коригиране на ведомостите назад , но от това се отказах категорично. Още съм в чуденка...
.......какво да пише като причина, че започва да се отразява върху ДТВ от сега нататък?

А до сега ?
Аз мисля, че неправилно слагате акцента на ДУК. Разбира се, че юристите са прави и самият ДУК може да не е вписан в ТР. Лицето, което е управител обаче не може да не бъде вписано там и това всъщност поражда проблема, а не невписаният ДУК.
Какъвто и да е кодът / а 10 си е съвсем на място / лицето следва да бъде вписано като управител в ТР.
В това  е проблема. Лицето трябва да е вписано като управител. Самият ДУ не е задължително да се обявява.

 :good:
Здравейте,
мисля, че отправна точна за отговора на питането Ви е дали тази сметка е на ЕООД-то или не. Ако сметката е на ЕООД-то тези пари, които са на клиенти на застрахователния брокер следва да се осчетоводяват като разчети / дължими на застрахователя / и да, сметката има място в оборотната Ви ведомост. Ако сметката не е обаче на ЕООД-то не следва да фигурира в оборотната Ви ведомост и разчетите по нея може да водите задбалансово.
... от НОИ ми звънят че не може да има подавани данни с код 10 за ДУК, без да е вписан в ТР и ще ми пускат предписания за заличаване. Аз четах съдебна практика че не е пречка невписването в ТР.

Това са някакви произволни тълкувания на отделните офиси на НОИ . Аз имах лице с ДУК / невписан / и миналата година се пенсионира без проблем на основа на подавани данни за персоналния регистър с код 10 .
Не е вписан ДУК / и това обстоятелство не е сред задължителните за вписване / , но лицето е вписано като управител ?
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/03/11/2020299_dogovor_za_uchenichestvo_po_kodeksa_na_truda/

Скрит текст :

Според мене следва да издадете заповед при изтичане срока на договора с лицето.
Е, в чл.224 се казва "при прекратяване на трудовото правоотношение" , а в случай , че продължава да работи - естествено няма да изплащате обезщетение. В първото питане не давате информация, че лицето продължава да работи.
Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск


Чл. 224. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., обявена за противоконституционна в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176" с РКС № 12 от 2010 г. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

Има ли трудов стаж има и право на обезщетение за неползван отпуск. А какъв е проблемът да си издадете заповед ?
Подавате нова с правилната сума. Декларацията по чл.55 е на принципа на тази по ЗДДС - валидна остава последната подадена. :smile1:
Вътреобщностна доставка на стока

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

Данъци

    Въпрос: Дружеството ни изработва изделия за дружество от Чехия. И двете дружества са регистрирани по Закона за ДДС. Има договореност за изработка на определено количество, като доставките ще се извършват по конкретни поръчки през 2013 г. Договорено е чешкото дружество да преведе авансово 10% от стойността на цялата доставка, като при всяка конкретна доставка да се приспадат полагащите 10% аванс.
1. Трябва ли БГ дружеството да издаде фактура за авансовия превод, при положение че няма данъчно събитие съгласно чл. 25 от ЗДДС и не може да се представи потвърждение за получаване на доставката в изискуемия срок.
2. Може ли в случая да се приложи чл. 25, ал. 7 от ЗДДС и да не се издава фактура за частичното авансово плащане.
3. Правилно ли е фактура да се издава при извършване на действителните доставки, когато реално е данъчното събитие и съответно получаваме потвърждение, че доставката е получена.

   Отговор: Въпреки че става въпрос за "изработка", вие след това продавате въпросното изделие. Следователно вашата доставка не е вид „ишлеме”, а продажба, т.е. ВОД на стока. При аванс за ваша ВОД може и да не издавате фактура. Това е така, защото истинският данъчен документ – фактура, се издава към датата на данъчното събитие, т.е. към момента на изпращането на стоката (изделието) на основание чл. 25, ал. 7 ЗДДС. В ЕС издават понякога и две фактури - при аванса - която не е истинска фактура, и при доставката, което вече е истинската фактура.
Тъй като нямате данъчно събитие при получено авансово плащане за бъдеща ВОД на стока, може да не издавате фактура за авансовото плащане, а да издадете фактура за цялата доставка, след като настъпи данъчното събитие. С оглед прецизност и яснота следва да приспаднете в нея получения 10% аванс.

   Ако все пак решите да издадете фактура за авансовото плащане, трябва да имате предвид, че съгласно чл. 113, ал. 5 от ЗДДС за авансово плащане при вътреобщностна доставка фактурата може да бъде издадена в по-дълъг срок (до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за доставката по чл. 51, ал. 1 ЗДДС). На основание чл. 124, ал. 3 от ЗДДС издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка, включително за получено плащане, се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през която данъкът за доставката е станал изискуем, съгласно чл. 51 от закона (данъкът не става изискуем към датата на плащането и издаването на фактурата, поради което не се отразява в дневника за продажбите през данъчния период, през който тя е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта). В този смисъл е и изразеното становище на НАП в писмо № 24-00-27 от 21.04.2007 г. на НАП.
Права сте,  Елеонора Матеева...Моля, не се дразнете, не е било нарочно.

Нещо не разбирам тука - защо  patence се чувства длъжна да обяснява и да се извинява ??????
Няма да те върнат - можеш да ги занесеш/подадеш по всяко време, след като документите са представени.
 Тези продажби например 200лв., отразяваме ли ги в дневника за продажби или отразяваме фактурата, която сме издали с нашата комисионна и начислвно ДДС? Тази фактура в края на всеки месец ли се издава?

В дневник продажби отразявате издадената от Вас фактура за комисионна. Периодичността на издаването е в зависимост от договореното с другата страна.