:wave:

" Управителят, освен дейност като управител, иска и да участва в дейността на дружеството ."

При това положение ДУК и осигуровките за него се отнасят за дейността на лицето като управител , а при положение , че ще извършва и друга дейност ще трябва да се осигурява и в качеството си на СОЛ, полагащ личен труд или по ТД за определена дейност .
 :wave:
Имам в момента наето лице по договор с БТ. Ще се повторя сигурно за някои неща - Ирена е описала в общи линии документите ...От БТ са ни дали пълен пакет формуляри и няма как да " сгрешим ", подавайки ги .

Документите са :
- декларация - искане по образец , в която се конкретизира исканата сума за лицето - заплата и осигуровки от работодател
- платежно за изплатената заплата
- декларация по образец, че през последните 3 месеца не сме съкратили лице на същата длъжност, на която е лицето от БТ
- копие от платежното, от което е видна получената сума на превода от БТ за предходния месец / това го виждам за пръв път - от 3 години съм нямала такива лица от БТ /
- присъствена форма за лицето и за целия персонал / следят числеността /

Всичко това подаваме с опис . И пак повтарям - описът, декларацията-искане и тази , че не сме прекратявали договор последните 3 месеца са по образец, даден ни от БТ .
Информация за задаване на въпрос по ел. път :
http://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/e-uslugi/OSIGURITELI.pdf


А писмено предполагам на адреса на НОИ  гр.София - бул. " Ал.Стамболийски " 62-64   или до съответното РУСО по местоживеене.
 :wave:

http://otgovori.info/sumirano-izchisliavane-na-rabotnoto-vreme/

И може би не е за пренебрегване необходимостта от счетоводител ?  :smile1:
А Сметната палата не дава ли препоръка как да го осчетоводите, че да отговаря на техните изисквания ?
Аз мисля, че вече получихте отговор на въпроса си от по-горе изразените мнения - най-много да ги повторя.  :smile1:
Ремантът по принцип може да е съвкупност от вложени материали и труд - собствен или на външна фирма. Искате да прецизирате нещата по видове разходи - отразете вложените материали като разходи за материали, а трудът на външния изпълнител - като разходи за външна услуга. Така или иначе централата не може да работи без тази помпа и не става въпрос за подобрение, а за текущ разход . :smile1:
 :ok:
Няма три дни за сметка на работодателя , дължи се здравно 4.8 % от 420 лв. и тази сума е за сметка на работодателя .
Сега пак ще потърся темата - не съм го копнала, сори . :smile1:
Малка илюстрация на приказката - не прави непоискано добро .  :smile1:
Този работодател направо е намерил начин да се освободи от работничката - майка. Ако не си подаде молбата следва да се яви на работа. Не се ли яви - дисциплинарно навън и излиза с " чисти " ръце от ситуацията. Не можем да отречем , че по принцип майката е лицето, задължено да подаде молбата за отпуск. Друг въпрос е, че не ги оставяме да забравят това си задължение.
Давам линк към дискусия с публикувано в нея писмо на НОИ по повод запитване . Обърнете внимание на това писмо , публикувано от Алфа .
Аз също смятам , че ако лицето се осигурява по ТД и получава обезщетение до 410 ден и е едновременно СОЛ то не следва да загуби това си право на обезщетение , ако извършва дейност като СОЛ . :smile1:
СС 40

...........
Последващо оценяване след първоначалното придобиване

7. Предприятието трябва да избере или модела на справедливата стойност, или модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика, която следва да се прилага към всеки от инвестиционните имоти.

в случай, че ще начислявате амортизации
ЗКПО
...........
Чл. 55. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I-масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II-машини, производствено оборудване, апаратура;
Ако приемем, че този наследствен имот е на физическото лице - управител във фирмата и този управител е и едноличния собственик, то парите от продажбата биха могли да " влязат " във фирмата или като паричен заем от ФЛ или като допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ . Съответно във времето тези парични средства би трябвало да бъдат възстановени на ФЛ с лихвите или без тях, ако за допълнителните парични вноски е договорено да са безлихвени.
Тя темата, ако се подхване , ще е дълга.

Като начало - на моята диплома например пише " икономист " , независимо от точното наименование на завършената специалност.

Икономическо ли ми е образованието ?  :smile1:
" Пак ще посоча, че аз виждам проблем по отношение на наличното гориво в резервоара на автомобила в края на годината.
Не мога да се съглася, че това количество е текущ разход."


Аз не виждам да е невъзможно да няма наличност в края на годината , Ваня Чалъкова . :smile1:
Нека не изпадаме в подробности извън зададения въпрос , които съм сигурна , че всеки съобразява . Още повече, че въпросът беше за осчетоводяването на горивото и там е вече ясно, че даденото на разход гориво трябва да съответства на километрите , отразени в пътните листове независимо дали е осчетоводено през 302 или директно през 601.  :smile1:
Да, защото, ако започне работа няма как да има претенции и за това обезщетение, което е за оставане без работа.
Ваня Чалъкова ,

Всичко това с остатъците на гориво е в случай на действителни такива. Не можем да създаваме правило по принцип извън реалността в дадена фирма. Ако имаме едно държавно предприятие, в което ще ми замерят остатъка от гориво при инвентаризацията от вътрешния контрол на учреждението - ОК. Обаче ако съм си изписала горивото до последния литър по пътни листове никой не може да ми вмени, че непременно имам остатък . И също така е въпрос на организация, която е индивидуална за счетоводството на всяко предприятие , как ще отчитаме горивото. А по отношение на финансовия резултат нямаме ощетяване на фиска като отчитаме горивото през 601 , когато това е и действителната сума за разход.
Някога в предприятията имаше по 10 счетита и тогава можеше и не през 302, а и да има 302 по автомобили даже - имаше кой да го прави поради предостатъчно време за работа. Днес едно счети е за всичко . :smile1:
Питам се до какво ли би довело това " голямо  прегрешение " да се изписва горивото направо през 601 вместо 302 сметка , ако същото се покрива и с издадените пътни листове ?  :smile1:
" Собственик на ЕАД (чуждестранно лице),който не извършва дейност реално."
Да, отнесла съм " не извършва дейност" към ЕАД вместо към собственика, както е правилно.
 :ok: , irenabrili ! :smile1: