Единственият аргумент , с който би трябвало да начислите ДДС е  , че фирмата / лицето " не е данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС ".

" Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."

Това, че насрещната страна не е изпълнила задължението си съгласно ЗДДС , ако е била длъжна да го направи , не следва да води до определяне на мястото на изпълнение на услугата в страната и начисляване на ДДС.
В случая не регистрацията по ЗДДС ги прави данъчно задължено лице, а това, че извършват независима икономическа дейност. При всяко положение ще имат документ за това / както казвате удостоверение от служба, съответстваща на нашия ТР / . Фактът, че нямат регистрация по ЗДДС обаче ще Ви попречи да подадете ВИЕС и да изпълните задълженията си съгласно ЗДДС. Не знам обаче кой е законовия текст, който Ви задължава да начислите ДДС...
 Защото при нас по 97а се прави предварително

Някои, " изненадани"  от обстоятелствата го правят и следварително...
bullet ,

предполагам, че аналогично на нашето законодателство това в съответната страна от ЕС изисква при получаване на услуга от страна от  ЕС фирмата/лицето - получател на услугата да се регистрира по ЗДДС / при нас това е по чл.97А /. При тази хипотеза Вие не начислявате ДДС , но подавате VIES - задължение на отсрещната страна е да се е регистрирала по ЗДДС и да си самоначисли данъка.
Според мен се издава протокол по чл.117, който включвам в дневник продажби и използвам данъчен кредит, респективно включвам и в дневник покупки.

Това  според мене е верният отговор.  :smile1:
Нещо полезно по въпроса :


Скрит текст :
не е ли превоз съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗДДС превозът на пътници от място на територията на страната до място в страни от ЕС или в трети страни?


http://www.odit.info/?s=6&i=83092&f=1
 Аз го подавам като започващ от 07.08

Ще го подадете, както е издаден, а ще ограничите само броя на дните по този болничен.
За трудов стаж за времето след прекратяване на ТД вижте чл.354 т.6 от КТ.
http://balans.bg/4739-prekratjavane-na-trudov-dogovor-po-vreme-na-majchinstvo/

Имате право на обезщетение до 410 ден, а осигурителният и трудов стаж са съответно до датата на прекратяването на трудовия договор.
 "а не е ли възможно жената да е в неплатен ,без право на стаж"

Възможно е, но опасенията остават и в този случай същите. :smile1:
За санкция не се сещам , но биха могли да не признаят разхода на горивото. на практика осчетоводявате фактури за гориво на автомобил, който не е нито ваша собственост , нито е нает. Отделно лицето декларира по-малък доход и плаща /евентуално / по-малък данък. В тази насока може да са последствията, ако въобще някой забележи това. :smile1:
Може по принцип, но дори и в неплатен отпуск да е жената собственикът ще подписва документи за здравни осигуровки, ще подавате Д1 и Д6 - изобщо ще има някакво администриране, а ще сте подали ОКД5 за прекъсване дейността на СОЛ. Най-чисто е да прекратите трудовия договор.
http://novacon.bg/blog/?p=30


" Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) договорите за наем са договори с непрекъснато изпълнение, което означава че всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка. Съответно данъчно събитие възниква на датата, на която плащането за конкретен период е станало дължимо"
Според мене зависи от договора. Ако плащанията са уговорени по време независимо дали са платени договорените суми или не следва да се издаде фактура - дори и да е за бъдещ период, както е в случая. Вижте договора.
Според мене тези пътни следва да бъдат включени в СИС - те не намират място в чл.13 , където са изброени необлагаемите доходи на физическите лица. В случая не става дума за командировъчни, които фигурират в чл.13 ЗДДФЛ.

В тази връзка обърнете внимание на текста от разяснението на НАП в по-горния линк :
Скрит текст :
Така мисля. :smile1: