Ами неможе , но масово се практикува.

Практикува се, защото може при условията на чл.113 ал.13

Скрит текст :
ЗДДС
Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

Вижте този член от ЗДДС и също препратката към чл.70. Ако отговаряте на условията по чл.50 и чл.70 не начислявате ДДС.
...стоката, която е влязла е за 1000лв, митото си е начислено върху тази сума, но ДДС-то е начислено върху 1400лв...

А транспорт имате ли в МД ?
Аз не мога да се съглася, че чл.128 е основание за издаване на документ. Той просто определя задължението на работодателя при прекратяване на трудов договор да издаде документ . Какъв ще е този документ - заповед ли или с друго наименование е без значение - важното е да има такъв. В това мисля беше и същността на въпроса - издава ли се заповед ? Да, издава се и задължението за това се поражда от чл.128 . Друга работа е вече прекратителното основание на договора.
Основание "чл.128...на основание чл.327..." ми звучи като :на основание задължение, вменено ми от КТ прекратявам договора поради неизплатени заплати".

По-скоро, ако работодателят не желае издаването на заповед можем да се мотивираме пред него със задължението ни да издадем такава на основание чл.128а/3 от КТ.
Дали ще го приеме системата на НАП по този начин?

Да, защото код 2 в уведомлението освен за ЕКАТТЕ е и за промени в трудовия договор. Всъщност промяната е само формална - вече няма код 07.
Ако е подадено уведомление през 2006г с код 07, как подавате сега с ЕКАТТЕ?

Ако договорът е безсрочен подайте с 01 и едновременно с деклариране на кода по ЕКАТТЕ променете и основанието на договора в НАП.
Напълно съм съгласна с bobo , защото в крайна сметка от цитирания член става ясно, че "работодателят ИЗДАВА документ...". Не става дума за заявлението на работника като пораждащо прекратяването на договора, а именно издаден от работодателя документ.
Да, именно - не е написано категорично. Пише само , че с връчването на това заявление трудовият договор се счита за прекратен.

/ Заповед се издава и при смърт на наето лице, та тука ли.../
https://milovanov.bg/trudovo-pravo/article-2

Въпреки мнението на юристите в статията няма да се учудя, ако някоя от проверяващите институции реши, че такава заповед е необходима.

При същия такъв случай - смяна на собственик на ЕООД не съм променяла упълномощаването си . Все пак съм упълномощена от фирмата, а не от физическото лице и новият собственик не е оттеглил упълномощаването на фирмата.
Миналата седмица собственикът на ЕООД прехвърли дружествените си дялове на друг човек.
Бих искала да питам до НАП трябва ли да се изпращат някакви документи. Трябва ли да се подава “уведомление по чл. 77 от допк”?

В случая има смяна на собственика на ЕООД- то. Не подавате нищо до НАП. Единствено ОКД5 за евентуално упражняване на дейност от новото лице.
Всъщност, ако за 2015 сте били микропредприятие, а за 2016 сте малко имате само един отчетен период , в който не отговаряте на критериите за микро . Конкретно за 2016 продължавате да изготвяте ГФО за микропредприятие съгласно чл.20 ЗСч. .
Всъщност вижте чл.20 ЗСч и тогава ще си отговорите точно на въпроса .В предходния пост не съм съвсем прецизна.

"Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19 се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период."
Доколкото ГФО се изготвя към 31.12.2016 е важно какво е предприятието именно към тази дата - във Вашия случай - малко предприятие. Следва да публикувате ГФО съгласно изискванията за малко предприятие.
Мисля, че изводите Ви са правилни.  :smile1:


Вътреобщностна доставка на стока

Скрит текст :
Ще попълните УП3 само за времето, което е признато за осигурителен стаж. В забележка можете да посочите интервала от време, непризнат за стаж.
ЕТ не са капиталови дружества и не Ви е необходим капитал за регистрация на ЕТ.

http://www.status-group.net/et.php
Образец 6  с код К мисля.

Точно така - Д6 с код К и верните суми. Датата да е като на преди подадената Д6 .