От 01.01.2013 вече няма да пишем платежните по стария образец. Ще попълваме по новия начин .
Виж в тази тема постинга на Алфа има нещо по въпроса :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4424.msg23337/topicseen.html#new
Лицето е безработно и има невнесени осигуровки ли ? И какъвто и проблем да има така или иначе трябва да бъдат внесени най-малко , за да спрат да текат лихви.
Това няма как да стане автоматично. Трябва да си видите точните задължения, ако имате такива с изтекъл давностен срок да подадете молба за погасяването им по давност и ако имате наистина надвнесени данъци, то можете да ги приспаднете от първото по ред задължение след 01.01.2013 г..
ЗДДФЛ
...............
Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Ако не отговаряте на посочените по-горе условие не сте местно физическо лице.

Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
........................
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не
са осигурени на друго основание.
един вид , че може да се платят заплатите без да са платени осигуровките

както и до 25 число платени или не заплатите, имаме или не пари - трябва да сме платили осигуровките...
За подаването на Д1 и 6, трябва да почакаме промените в Наредба 8
А по отношение на плащане на осигуровки и заплати, аз поне не видях да са взаимно зависими.

Да, точно така - плащането на осигуровките няма да зависи от това на заплатите. Смятам, че доста ни улеснява тази позиция.
" Ако имаме възможност (т.е пари) до 25.02.2013 год.плащаме осигуровките"

Всъщност осигуровките просто трябва да са платени до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен труда - не ни питат имаме ли или нямаме пари. Не съм видяла излезли ли са нови неща за подаване на обр.1 и 6, но при плащане на осигуровките ще трябва да сме подали и обр.1, за да се обвържат плащанията със задълженията. Това, което пишете за обр.6 е така според нормативната уредба за 2012, но не знам дали няма и там да има промени.
Днес се замислих върху една ситуация, реших да я споделя - не мога да си отговоря в момента. Ситуацията е теоретична.
Проверяваме задълженията на фирма Х в НАП . Виждаме, че има такива примерно за 120 лв. здравни осигуровки на персонала за 01.2012 г.. Имаме обаче платежно за тази сума и отиваме с него в НАП. Там обаче - поне на местна почва - ни започват по процедура. Разглеждат ни задълженията, приемат ни платежното, с което удостоверяваме, че сме платили тези 120 лв. и ни пращат в деловодството да подадем молба да бъде коригирано това задължение и преразгледани лихвите. Казват ни обаче, че това ще стане в определените по ДОПК срокове - с една дума едва ли до 31.12.2012 г.. Още в началото на 2013 решаваме да платим осигуровки, но понеже тези 120 лв. не са оправени в системата ни ги прибират от сумата по това първо плащане. Все пак сме подали молба за преразглеждането на 120 лв. , а ако не сме я подали и тепърва подадем ще върнат ли " лентата " и ще ни оправят ли кашата, при която от осигуровките ни са взели 120 лв..
Малко дълго писах - с една дума ме притеснява, ако преди да сме оправили разни висящи недействителни задължения имаме плащане и си ги удържат след това ще коригират ли данъчната ни сметка ?
Наредба за медицинската експертиза
чл.6
.........
(5) Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца
При надвишаване на допустимите дни за ползване на обезщетение за временна нетрудоспособност ТЕЛК може да издава следващи , за което трябва личният лекар да Ви даде направление за явяване на ТЕЛК и там според преценката за състоянието на лицето се издават и болнични .
 МОД 2013 е публикуван в ДВ 99 от 14.12.2012 г..
ТЕЛК ще издадат болничен лист от деня след изтичане на последния болничен на лицето до датата на явяване на ТЕЛК.
Ако това салдо е от предходни години вижте чл.75 ЗКПО за коригиране на грешки. Сметката не би трябвало да има салдо към 01.01.2012 г..
Ако лицето има действително осиг. стаж за 12.2011 следва да се подаде обр. 1. . Цитираното по-горе е в случай, че такава не се подаде - ще придобие въпросния осиг. стаж впоследствие.Ще придобие е условно, защото този 12.2011 просто няма да е коректно отразен в персоналния регистър.
А до момента как е работило - има ли назначени лица или собственикът е полагал личен труд ?
" ЕООД има намерение да спре дейността си за известно време..."

От написаното разбирам, че спирането на дейността е за определено време, не изобщо прекратяване на същата. Не виждам причина да правите нещо с касовия апарат - нямате дейност, нямате продажби и съответно маркиране на апарата.Само може да се консултирате с обслужващата ви фирма за касови апарати дали трябва или не да правите месечни отчети макар и нулеви.
" Самоосигуряващо се лице съм в ЕООД.Работя и на трудов договор, през м. декември имам граждански договор..."

Този граждански договор да не би да е в собственото ЕООД ? Ако да - то вижте  пар.1 отДР на ЗДДФЛ и т.26 и от тях.