" И чак днес се сетиха,че искат да им се възстановят тези пари."

Извинете, Вие счетоводителят ли сте на тази фирма ? Защото те няма как да се сетят, Вие би трябвало да следите процедурите за възстановяване на ДДС . Иначе от 04 до 10.2012 са минали две процедури и тече трета. Може с искане да си поискате ДДС за възстановяване за периода 04-09.2012 г. вкл като подадете за това две прил.6 за двете процедури - едната 04-06.2012 вкл и другата 07-09.2012 г. вкл..
Мисля, че в писмата от ЧСИ има един текст - въпрос дали има друг запор на същото лице. Може би трябва на едното место да уведомите, че вече има друг запор  и превеждате по него.
За вас данъчното събитие настъпва ноември, издавате си за това КИ и си осчетоводявате нормално с минус това КИ, а за вашия контрагент след като е дерегистриран по ЗДДС не възниква задължение за плащане на ДДС по това КИ.
Промяната на основанието ще отразите с подаването на обр.1 за периода след прекратяване на основния трудов договор. Ако питането е за допълнително споразумение според мене не е необходимо, защото вторият става основен по силата на възникналите обстоятелства.
Благодаря Ви за бързия отговор. Значи започвам да се осигурявам на 420 лв и си избирам дали да е към ЕООД-то или ЗП. Т. е мога да продължа осигуровките към ЗП, на вече на 420лв и в края на годината правя изравняване. Правилно ли съм разбрала.

Точно така, правилно си разбрала.
За явяване на ТЕЛК производствената характеристика е задължителна.

Само при приключването и попълване на данъчната декларация съобразете, че надвнесените над 0.4 % суми не са ви данъчно признат разход.
Това, че сте плащали повече едва ли е някакъв проблем - за НАП имам пред вид. Ако за вас е проблем и искате да го коригирате - направете го.
Да, така е.
Осигуровките са 8 % от 210 лв..
ЗКПО
Разходи за пътуване и престой на физически лица

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

.............
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Има право на командировъчни ако са изпълнени условията на чл.33 - лицето да пътува във връзка с дейността на фирмата и да има сключен договор с него - трудов или по извънтрудово правоотношение. В случая за съдружника - договор за личен труд.
Какъв е срока за корекция на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ ? Трябва да коригирам т. 8 Основание на договора

Заличи подаденото уведомление и подай ново с верните данни.
от указанията към бланката на уведомлението

1. Код корекция - попълва се:                                       
    0 - при подаване на редовни данни.                                             
    1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно                                             
    подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се                                              
    попълват всички останали данни от подаденото преди това                                             
    уведомление. Този код не се използва за корекция в                                              
    т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код                                              
    за заличаване и ново уведомление с редовни данни.                                             
Освен обезщетение по чл.224 от КТ не дължите друго обезщетение.
Правото на ползване на платен отпуск и на обезщетение за неползван такъв са различни неща. Трябва да и начислите обезщетение по чл.224 от КТ за неползвания платен отпуск. По кой чл. я освобождавате , за да се прецени в тази връзка има ли право на обезщетение за един месец оставане без работа ?
 " Здравейте, трябва да направя корекция на декларация обр. 1 за м. септември. в която не е посочено обещетение по чл.224 от КТ. "

Правите правилното начисление на лицето за 09.2012 и подавате обр.1 с код корекция и верните данни. За обр.6 ще посочите само сумата за ДДФЛ върху обезщетението с дата на изплащане , когато това обезщетение се изплати.
В крайна сметка е важно човек да знае вариантите и всичко за и против и като вземе решение да е наясно какво рискува или не.
 :yes3:
Счетоводно можете всичко, но какво от това ще е данъчно признато е друг въпрос. По принцип не е издържано да си осчетоводите разход и да му платите данък, а след това да си го поискате да ви бъде възстановен от контрагента. Нали този данък се заплаща именно върху сумата, направена като представителен разход.
Трябва принципно да се изясни този момент и да се документира. При положение, че те ще поемат разходите вие просто им префактурирате направеното от вас. Ако обаче са за ваша сметка и тези разходи са свързани с дейността ви трябва да платите и съответния данък. В този случай не би трябвало да ви ги възстановяват.
В крайна сметка чуждата фирма ли ще поема тези разходи или ще са за ваша сметка ?