PFFFF
Не можахте да ми спестите малко работа и ВИЕ  :noexpression: :noexpression: :noexpression:
че ся трябва на ново да попълвам справката

поне ще ви излезе безплатно  :smile1:

/ то излезе, че и работа Ви отворихме /
а ако не я включа  (става дума за 30 лв. )  че не ми се занимава пак да попълвам  :noexpression:

Ако ви "хванат" - 250, ако ли не - нищо. Преценете.
Добре би било да има отметка за избор и който желае да си разпечатва с всяка СИС и служебната бележка. Аз лично предпочитам така, защото давам бележката и нямам повече ангажимент в края на годината да се занимавам със сумиране и писане само на служебни бележки.
Здравейте !
Правих СИС за наеми и граждански договори и в хода на работата си помислих, че би било чудесно, ако можеше едновременно със СИС и служебната бележка да се формира и разпечатва и РКО. Ако представлява интерес и за други може би ще е добре .

Много удобно и лесно се работи с новите шаблони и възможността за въвеждане и избор на фирми и ФЛ.

Благодаря , страхотни сте !

Хубав ден!  :smile1:
.....Тъкмо щях да влизам в обяснителен режим,

sabinaP , направо ме разсмя  истински ! :smile1:

Просто като прочетох отговора ти си помислих що за щуротия е да няма данък, а да искат декларация и погледнах ЗМДТ. Обаче се оказа, че били в крак ... вече.
Хубава вечер ! :smile1:
ЗМДТ
..........
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Да, правилно сте се ориентирали.
Благодаря ви за отговора. Правилно ли разбирам, че при подаване на ГДД за 2015 г.  корекцията на осигурителния доход я правя в Справка 2014 (която тогава ще е налична). Там ли се прави корекцията на Т1 и Т2?
Да, корекцията ще направите с подаване на ГДД 2015 и тогава ще попълните образеца на Т1 иТ2 за 2014 като отбележите в ГДД , че подавате и коригираща справка за минали години.
По отношение на дължимия за годината ДДФЛ доходът ще се декларира в годината на изплащането му. За целите на изравнителните вноски ще подадете коригиращи Т1 и Т2 за предходната година и ще отразите труда за месеца на полагането му - 12.2014. За 2015 ще разпределите три месеца според случая, който сте описали.
Има ли разлика между отчетната и балансовата стойност на инвестиционнен имот отчитан по модела справедлива стойност, ако е закупен за 5 млн. лв. през 2010 г. има една преоценка от 50000 лв през 2014 г.

Скрит текст :

от текста по-горе :

" При отчитането на инвестиционните имоти не трябва да се забравя данъчното им регулиране по ЗКПО. Когато сграда, отчитана като дълготраен материален актив, се преобразува в инвестиционен имот (например поради промяна на счетоводната политика), който се оценява по модела на справедливата стойност, амортизационни отчисления няма да бъдат начислявани. Активът се превръща от амортизируем в неамортизируем и се изисква отписването му с балансовата стойност от счетоводния амортизационен план и увеличаване на счетоводната балансова стойност на актива (съгл. {#}чл. 66, ал. 1 от ЗКПО). "

В СС 40 се използват понятията справедлива стойност и балансова стойност, но не и отчетна стойност при характеризиране на инвестиционните имоти.Смятам, че един ИИ има балансова стойност , която се определя към всяка отчетна дата и е резултат от прилагания в случай метод на справедливата стойност. Така мисля . :smile1:

Само при метода на "цена на придобиване" СС40 препраща към СС16 за отчитане на ДМА.
Прикачвам едно разяснение на НАП по въпроса за ЧСИ и декларирането на доходите им в справката по чл.73 . Задължено лице за това не е фирмата, изплащаща на ЧСИ запорните суми , а взискателят по изпълнителното дело.
Благодаря!
А разликата м/у балансова и продажна  се отразява в ОПР  като загуба .  Правилно ли е?

Отразява се в ред "Други разходи " в т.ч. "балансова стойност на продадените активи" . :smile1:
Значи
 - ако прекратява участието си в дружеството си по някой от случаите по чл.125 - данъчното облагане е по чл.38 и данъка е 5%
- ако прехвърля дяловете си по чл.129 ТЗ - облагането е по чл.33 ЗДДФЛ, т.е. ставката е 10%http://balans.bg/1424-schetovodni-i-danychni-efekti-ot-napuskane-na-sydrujnik-v-ood/
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

В тази тема Алфа е прикачила нещо изключително полезно и смятам, че ще Ви свърши отлична работа.
На първо четене голям смях в "Господари на ефира" ! На второ четене - също !  :lol:
Спирам да "чета" , че не спирам да се смея. Сатирата е голяма сила , факт . И вече наистина стават за смях, а освен това студиото изглеждаше изпълнено и напълно заето с твърде много наглост.
Добро утро ! Да ви кажа само, че всичко е ОК, Подадох, прието е и много ми помогнахте вчера като ми спестихте време да търся може ли или не може. Може  :good: .
Хубав ден на всички и спорна работа ! :smile1:
Благодаря ви, момичета ! Ще подам пак обр.1 с код К и да видим. Не ми се е налагало два пъти да коригирам, дано и трети не стане, както е тръгнало............ :smile1:
Аз мисля,че може пак да коригирате декл.1

Дано си права ! Това е най-доброто решение за случая.
Заличи си първо Д1, като ти излезе, че е приета си подай с редовен запис вярната :)

Ели, като залича обр.1 какво ще стане с обр.6 ? Няма ли да ми отхвърли заличаването, защото ще се наруши съответствието на обр.1 и 6 ? Ей това ми е притеснението.
Да попитам, че и аз се обърках в ситуацията.
Фирма има едно наето лице. Месец март е в отпуск - платен за 2015 г..
Подадох обр.1 и обр.6 - до тука добре.
Преди седмица лицето донесе болничен за март 2015 . Направих корекция и подадох обр.1 с код К и коригирах също обр.6. И това добре.
Днес обаче ми носи втори болничен за март , че първият бил анулиран като погрешно издаден. Дните в болничен са различни. Пак ще трябва да правя корекции.

Първата корекция беше в намаление. Подахох я и всичко е ОК. Сега втората ще е в увеличение на вече наличната информация. Ще подам редовна с разликата в увеличение по фондове.

С обр.1 обаче ми е объркването. След като съм подала веднъж корекция на обр.1 втори път не можеше, нали ? Трябва да заличавам ? И мога ли едновременно да подам заличаване и редовна обр.1 ?   :(