Моля, ако някой разполага с това Указание да го постне към темата .

"Писмо на НАП № 24-34-581 - третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой в страната и чужбина на чуждестранен управител на българско дружество"
(брой: 2008/11, автор:НАП )
пречи ли да му пуснем 30-дневно предизвестие,
Не, не пречи! ТД вече е постоянен!

Но, когато подавате у-нието за прекратяване, трябва да е пак с основание на ТД 02

Послушайте Далила . :good:
Ако пък е офис, какво значение има колко дни се ползва, ако можете да докажете, че е само за тази цел?!

 :good:

Това, че не се ползва постоянно съвсем не значи , че имаме лично ползване.
 :smile1: А, никак даже не е зле - ясно е, че постепенно трябва да се влиза в коловоза , разумно и с малки стъпки - да е лицеприятно.
Петър Михайлов ,

а какво Ви съветва Вашият счетоводител ? Заемите от касата вероятно не са станали без Вашето разрешение и съгласие, а закъсненията защо не сте ги документирали и не сте я "санкционирали" съгласно предвидените за това стъпки в КТ ? Иначе явно сте единодушни с нея в това, че не желаете да продължите да работите заедно - остава и да го реализирате .
" Днес получавам заявление с препоръчано писмо за прекратяване по чл.327, ал.1, т.2. Датата му в 31.10. На препоръчаното писмо не пише какво е изпратено - просто писмо с нещо си."

И все пак това "нещо си" е именно заявление за прекратяване - или не искате да "признаете" официално получаването му ?
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ
Чл. 6.
(3) Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.
Ами то е ясно и на двете страни какво става с това лично ползване, но все пак така изведнъж да се започне някак е твърде нагласено. Иначе как ще го тълкуват - ами при всяко положение не в наша полза. Те , ако рекат да се задълбочават не до октомври, ами могат и с много по-задна дата да го разглеждат, защото личното ползване не е нещо ново в ЗКПО.
Според мене е редно длъжността да се изпише така, както я изписвате и в уведомлението. А в трудовия договор нали ще впишете и място на работа - от там ще е видно, че става дума за банка.
Не е нужно да се прави Общо събрание. Както и Лена12 по-горе Ви е писала ще си направите инвентаризация на разчетите и в тази връзка ще изпратите писма за потвърждение на салда към 31.12.2016..Това ще Ви е и отправната точка да ги коригирате, ако не са правилни.
Ако трябва да гледаме сметките на собственика то да го питаме и за приходите от продажби и да не гледаме документите за това.
Дали плащането на РЗ по банка няма да реши въпроса ?
Правилно ли разбирам-мога да го отсроча за счетоводни цели в следащи години, но за данъчни цели да го призная сега през 2016г.?

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37

Не мисля, че сте права . Първо трябва да имате формирани разходи от отписване на вземания и едва тогава при условията на чл.37 да прецените дали тези счетоводни разходи са и данъчно признати.
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:"

Не сте длъжни да ги отпишете веднага при настъпване на изброените обстоятелства по чл.37. Там е визирано, че отписването става "най-рано" в годината на настъпването им. Бихте могли да отложите това отписване за следващи години и така да разсрочите признаването на този данъчно-признат разход.
Д1 на СОЛ си я подавам пак от ел.улугите на НАП с ел.подпис , т.4 на код на задълженото лице - Булстата на ЕТ  и в т.5  ЕГН-то на лицето.

Да, правилно е - още повече, че лицето вероятно е декларирало, че ще се осигурява именно през този Булстат.  :good:
"Д1 за СОЛ-а също по булстата на фирмата "

С това какво имаш пред вид ? Иначе всичко друго според мене е ОК.
Здравейте,

Получих фактура  закупена джи пи ес навигация за камион на стойност 720 лв без ДДС.
Трябва ли да го заприходя като актив и с каква годишна норма на амортизация ?

В САП - зависи от счетоводната политика и приетия праг на същественост.
В ДАП - да.
Бих го завела в ІV категория / компютри, периферни устройства за тях (виж дефиницията по-долу), софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони / с данъчна амортизация 50 %, а счетоводна - според счетоводната Ви политика.
Фактурите ще си опишете през 10.2016. Независимо, че сумите от касовия апарат по тези фактури ще отидат в отчета на касовия апарат за 11.2016 би следвало да ги отразите счетоводно / за целите на ЗДДС / в отчет продажби за 10.2016.
 :bow:
Благодаря ти, Марпанче!
Здравейте,
ще съм благодарна да ми дадете едно рамо с мнение по следния въпрос. Майка с дете на 5 месеца желае да напусне . Какво следва да подаде във фирмата и съответно и ние в НОИ - може би някой е запознат / да не се налага да откривам топлата вода / .
Предварително благодаря. :smile1: