Здравейте! Имам следния въпрос: Налага се фирмата ни да купува стоки от физически лица, за която ФЛ не  може да представи фактура. Какъв вид документ да съставя , за да оправдая изплатените пари.  Благодаря Ви!

"Документ, оправдаващ покупка на стока от ФЛ, на която той е автор "
Защо авторът да не може да представи документ за собственото си произведение ?
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

"за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;"

Това е от сайта на НОИ - не знам нещо друго да има по въпроса. :smile1:
http://newsbg.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0/


от линка :
Скрит текст :

и

Скрит текст :
Посъветвайте управителя да си закупи складова програма и то от типа на ползваната в Метро и другите вериги - така ще се спести и безсмислен счетоводен труд за водене на склад . Решението е в ръцете на работодателя и изисква просто пари.
Освен този болничен да го подадете "някак" и после да го коригирате.
Не знам дали задължително при проверка биха изискали количествено водене на стоките, но съм сигурна , че ако го изискат имат пълното законово основание за това и следва да го имате.
Да вземем езин елементарен пример : от оперативен контрол правят инвентаризация на стоки по избор и искат да съпоставят намереното с това по счетоводни данни - ако го нямате какво ще дадете ? Точно такава проверка имам в момента .
http://www.tita.bg/news/869

Някои начисляват, други не - кой, както е преценил. Иначе няма значителни или незначителни - има ли разходи за лично ползване има и данък . :smile1:
Не мисля, че е имало деклариране на 12.2013 по стария ред. Освен да и направите една справка за подадени декларации 6 с ДДФЛ за всички месеци досега с рекапитулации на ведомостите , за да види хронологията и идеята на нещата....знам ли.
Е да, де, но една г-жа от НАП казва, че в системата им така нямало деклариран данък за м 12 2013г. и иска да се пусне Д6 за него. :blink:

Няма да е първия случай, в който от "гишетата" на НАП да объркват хората поради собственото си незнание. Ще трябва да преодолеете тази госпожа. Може би като доказателство да занесете Наредбата с новите постановки, рекапитулация на ведомостта за 12.2013 и да се види какъв е данъкът и кога е деклариран.......все излишни неща и загуба на време , ако се познаваше материята от другата страна на гишето.
КСО
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
.....................
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
Калина Янкова,

надявам се този линк към едно Указание да ти помогне.

http://balans.bg/1376-prekratjavane-na-duk/

/ виж точка 3 /
Ами нали в СиС изпълнителят по договора може да декларира дали желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие  :smile1:

А, да - изобщо не го помислих това - учудих се какво сте декларирали Вие.Ясно. :smile1:
Платени суми по ГД с удържан ДДФЛ през четвърто тримесечие се декларират до 31.01.2017 с декларация чл.55 . ДДФЛ се дължи в същия срок.

" Сумите по тези договори са изплатени съответно през октомври и ноември месец, с деклариране за авансово внасяне на данък." - това не го разбрах.
 Управителя иска да има длъжност, която да обединява работа в производство, работа в склад и поддържане на хигиена.

Хубаво иска управителят, но няма . Бихте могли да включите в длъжностната характеристика на лицето евентуално други дейности като част от неговите задължения при изпълняването на работата , възложена по силата на трудовия договор. :smile1:
Човекът е останал неприятно изненадан, че с новото решение пенсията му е паднала с около 10 лв. Как е възможно това?

Това не е възможно - има нещо недоизяснено тука.

НПОС
чл.21
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето.
 За да прекъснем осигуряването, трябва да не фигурира като управител в Търговския регистър, нали?

За да прекъснете осигуряването е необходимо да подадете ОКД5 за прекъсване на дейност като съдружник. Няма проблем лицето да си е и съдружник и управител. Все пак си има действащ управител.
Въпросът ми е дали ако започна срочна работа за, да кажем, 10 дни, това е достатъчно, за да мога да получавам борса в пълен размер за 8 месеца?

Да, точно това трябва да направите.Дали ще е срочна или не е важно да не сте освободена по взаимно съгласие. :smile1:
от Указанията за попълване на обр.1
"15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването."

В кл.15 правилно сте посочили 18 - това е последният календарен ден в осигуряване и считано от 19 имаме прекратено осигуряване  / при този работодател/ .