Моля,кажете служ.бележкиот миналата година могат ли да се подават с декларацията,защото един господин ми иска от новите бележки които са от тази година


На сайта на НАП имаше съобщение, че старите бележки не е необходимо да се преиздават...........
СОЛ има право да приспадне за целите на изчисляване на данъчната основа на доходите си за годината размера на осигурителните вноски за цялата година. В служебната бележка ще впишете облагаемия доход и сумата на всички осигурителни вноски за годината без значение кога са платени / така, както ги вписваме в Таблица 1 / . Ще посочите удържания ДДФЛ и вероятно ще се получи надвнесен данък , който лицето ще може да поиска за възстановяване.
Може би не е мястото на питането ми тук, но все пак: Ако осигурените лица са без осиг.доход, т.е. осигурени са  на мах- при друг работодател, и са само такива в една фирма, т.е - като цяло няма осигуровки във фирмата, а само данък ...., не би следвало да се подават заедно с декл.6, а поотделно ...?, тъй като не се търси съответствие м/у декл.1 и декл.6?

Точно така - не се търси равенство за ДДФЛ, а само за осигурителните вноски.
Да , това е логиката - доходи, получени през 2014 се включват в служебната бележка за 2014 независимо за кой период се отнасят.  :smile1:
Не, не следва - доходът е получен 2014 г. и със сумата на това възнаграждение трябва да увеличите и финансовия резултат за годината .
Аз споделям мнението на Далила.
Дали не би бил по-добре зададен въпросът , ако директно акцентира на същността ?

" Свързани лица ли са по смисъла на ДОПК юридически лица, управители и собственици на които са баща и дъщеря ? "


Просто търся в спора истината. :smile1:
Алфа, в така дадения отговор не намирам всъщност изказано мнение по въпроса. Описват се къде да се посочат съответните сделки между свързаните лица, но не и дали фирмите на бащата и дъщерята са свързани лица. Ако има достатъчно сериозен аргумент за това бих го приела, защото всички си задаваме въпроси и търсим отговори. Не го намирам обаче в този отговор на Експертис.
Как от факта , че две физически лица са свързани лица ще направим извод, че и техните фирми са свързани лица ? Посочваш подточка А, но в питането е поставен въпрос не за баща и дъщеря, а за две юридически лица.
А как бащата участва в управлението , контрола и капитала на ООД-то на дъщерята ? По какъв начин е ангажиран с такова участие ? Стига да има доказателства за това.......в противен случай не виждам причина да слагаме страните по сделката там.
Бих искала да допълня питането за личния труд на собственика с още един въпрос, касаещ изравняването на осигурителния доход, който ще трябва да направя догодина.

Ако получава възнаграждение през всичките 12 месеца на 2014 год. е ясно, че в края на годината при попълване на Приложението в ГДД целия доход за годината ще се раздели на 12 месеца и ще се нанесат сумите в таблицата. Как се процедира, ако да речем получава доход през първите 6 месеца, а след това не си изплаща? И възможна ли е хипотеза, при която внася през тези първи 6 месеца да кажем вноски върху получаваното възнаграждение, а след прекъсване на изплащането му внася на 420 лв (не е упражнявал дейност през 2012 год. като СОЛ)?

Иска ми се да мога да го насоча при определяне на осигурителния доход, върху който ще внасяме авансово вноски през годината, за да не се получи накрая, че е надплатил.

Ако СОЛ получава възнаграждение за личен труд само за някои от месеците на календарната година, а се самоосигурява за цялата ще има надвнесен данък , който ще може да поиска за възстановяване с ГДД. Най-оптималният вариант е да получава възнаграждение в размер на осигурителния доход за всеки месец, за да внесе точната дължима сума за ДДФЛ.
ЗКПО
.............
чл.42
.........
(5) (Нова. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.


Не, осигуровките са за изплатени вече доходи/ а значи и данъчно признати / на ФЛ.
Сделката е между фирма ААА ООД и фирма БББ ООД. Сделката не е между физическите лица баща и дъщеря , а именно те са свързани лица. Никъде в ДР ДОПК не се посочва, че свързани лица са фирми на роднини. Така смятам аз. Иначе независимо от различните тълкувания и аз съм на мнение, че тези сделки не се оповестяват в приложение 4 .
Да не остана назад - не преобразувате, да !  :good:
Моето мнение е че попадат в 3. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

Нали става дума за две ООД-та, които извършват сделка помежду си ? Не я извършват съпрузите и роднините........ :hmmm: мисля се
Ако бяха ЕТ-та нямаше да умувам.
Алфа, нали си има определение за свързани лица - да се търсим там правилно и това е .А мнението ти по твоя въпрос по-горе ?
личният труд попада в буква Е
между ЮЛ е да , но нали свързани лица участват в управлението на фирмите

според мене не попадат в определението за свързани лица съгласно ДР ДОПК
Виж добре от предната страница определението за свързани лица дали има там такива .
нямам време да го направя сега