делнах тази част от отговора си по-горе, за да я изкоментираме отделно....

от указанията за попълване на Таблица 1
"Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."


Както пишете СОЛ упражнява дейност като такъв целогодишно . Би следвало да се раздели целият му осигурителен доход като СОЛ за годината на броя на месеците . Така ще се промени и сумата за довнасяне.Първият ми отговор беше , както се казва на " прима виста" ..........Разминаването е от гледна точка на месеца на полагане на труда , защото тези 8000 са за юни , но ако те са положени в качеството му на СОЛ следва да се съобразим с даденото Указание. Ако лицето имаше граждански договор без да е СОЛ то нямаше да има задължение да попълва тази таблица, която е само за самоосигуряващи се лица.
Kaktus15
За личния труд - да трудово правоотношение е и правилно ще удържите ДДФЛ без приспадане на личните осигуровки, които не се внасят чрез това дружество. Заблудих се в отговора по-горе точно поради тази причина, че осигуровките не се внасят чрез ООД-то . Грешката е моя.
да се проверя :smile1:
въпрос 1 - да, подава ОКД5 за упражняване на дейност в ООД , считано от 15.06.2013

въпрос 2 - да, няма да се приспадат личните осигуровки от възнаграждението за личен труд, както и няма да се удържа ДДФЛ . Ще се подаде обр.1 с код 90 и с размера на сумата за личен труд. Лицето само ще внася ДДФЛ и съответно ще подава като ФЛ и декларация по чл.55 за дължимия ДДФЛ за съответното тримесечие на придобиване на дохода.

Скрит текст :

въпрос 3 - да, подава ОКД5 за прекратяване / прекъсване на дейността от 01.07.2013

въпрос 4 - да, подава ежемесечна декларация обр.1 за личните осигуровки и по ЕГН годишна обр.6

въпрос 5 - да, при определяне на изравнителните вноски осигурителният доход за 06.2013 ще се ограничи до 2200 и ще довнесе за разликата от 1780 , ако няма и други доходи, които върху които да довнася на годишна база.
" Едната  е с дата края на месеца, която трябва да е с вид плащане 2, но грешно е подадено-3,  съдържа всички фондове,вкл. и ДДФЛ/грешно/."

Тази декларация следва да се коригира - вид плащане 2 и без ДДФЛ .

" Втората е с дата на изплащане/внесените осиг-ки/, която трябва да е 3 и е подадена като 3, и съдържа само ДДФЛ/вярно/ "

Тази декларация трябва да бъде с дата на изплащане на заплатите, а не на внесените осигуровки - евентуално също би трябвало да се коригира, ако не е правилната дата .

Друг вариант е заличаване и на двете и подаването на две верни обр.6  - с начислените суми за осигуровки при начисляване на заплатите и само с ДДФЛ при изплащане на заплатите.
За върнатата стока - КИ от доставчика . Иначе описаната ситуация не мога да я оприлича на бартер.

По принцип за бартера - малко помощ от ЗДДС.

Скрит текст :
Обичайната практика е месец за месец .
Фактът, че продавате автомобила на загуба не води до преобразуване на финансовия резултат. Увеличавате финансовия резултат със счетоводно начислените амортизации, намалявате същия с начислените данъчни такива . Друг е въпросът, ако продажбата е между свързани лица и цената на автомобила следва да е пазарна. Тогава възниква въпросът пазарна ли е тя във Вашия случай , ако сделката е между свързани лица , но това отклонение от данъчното облагане / евентуално / няма връзка с преобразуването при продажба на загуба .
Кое те кара да смяташ, че трябва да преобразуваш ?
Да, kamych, формата не е от значение - важното е да има документ с необходимите реквизити.

Bojidara, аз също съм си направила фактура в екселски файл и това ползвам.
ЗДДС
..........
Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Чл. 50. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 .
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Алинея 1 не се прилага, когато по реда на чл. 79, ал. 8 е упражнено право на данъчен кредит или е извършена корекция.


Нямате задължение да продавате на по-висока от остатъчната стойност и не е нужно да преобразувате финансовия резултат със сумата от 750 лв..
 :wave:
Елена , голямо единомислие........... :laugh:
Ако имате достъп с ел.подпис или ПИК до данъчно-осигурителна информация можете да видите от справката за актуалните трудови договори основанието на сключване на ТД - стои в специална графичка - и така да прекратите договора.
 :wave:
Да, СИС за СОЛ не се издава, а за документа , който би трябвало да издаде лицето с реквизитите по чл.7 ЗСч - една фактура от ФЛ-СОЛ си е точно на място / с брутната сума на възнаграждението за личен труд / и така сме отвсякъде в синхрон с писмото от темата  . :smile1:
Прибирате го в досието без да правите ДС и ако лицето има 50 на сто и повече инвалидност не начислявате и не удържате ДДФЛ на лицето, ако е наето по трудов договор до размера съгласно ЗДДФЛ.

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 :wave:
Лично аз правя договор за положен личен труд със СОЛ, отделно Решение на ОС или Решение на едноличния собственик на капитала за размера на възнаграждението за съответната година или месец , зависи как е договорено. Би могло и в самия договор да се пише възнаграждението - както прецените .
Знам в практиката, че някои колеги прилагат само Решение........
Включвам възнаграждението на СОЛ във ведомост, но отделна от тази на наетите лица. СОЛ издава и документ за полученото възнаграждение. По този повод бях повдигнала и една тема, но тя не получи развитие.........

ето я
 
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6455.msg35090.html#msg35090
 :wave:
Марпан, добре забеляза.....исках да пиша пенсионер и инвалид, а съм писала СОЛ / попаднах във времето за редактиране, та и се редактирах /. Просто ми стана чудно кое би наложило да пишем в ДС, че лицето е пенсионер. :smile1:
По какъв повод в допълнителното споразумение се налага да упоменавате, че лицето е пенсионер и инвалид ? И какво изобщо налага това ДС ? Лицето Ви представя решение на ТЕЛК, прилагате го към досието му и на тази база не му начислявате и удържате ДДФЛ до изчерпване на необлагаемия минимум, ако има 50 на сто и повече процент на инвалидност.
Ако хората, които ще обучавате са при вас по силата на някакъв договор с друга организация или фирма, то този договор би бил достатъчен. Относно инструктажа - все пак си е някаква мярка за застраховане , че сте взели необходимите мерки, въпреки, че и аз като Премиер считам, че ако няма да работят при вас това не е задължително. Ако обаче нямате договор за провеждането на това обучение с друга организация или фирма мисля, че трябва да се приложи чл.230 от КТ .
 :wave:
Нали за това е одитор - да изиска нещо, което го нямате.......... :laugh: . В крайна сметка, ако одитира фирмата и смята, че трябва да имате такъв акт за разпределение на печалбата - нека даде примерен текст на подобен документ. Да не говорим, че при ЕТ не става дума за печалба, а за доход на ЕТ, обложен вече с ДДФЛ.