Да , точно така .  :smile1:
Обр.6 при  намаление на суми ще бъде с код корекция. При намаление - верните суми , които коригирате плюс всички останали, каквито са били. При увеличение - редовна само със сумите в увеличение.
 :give_rose: :thumbup: :give_rose:

мерси за добрата новина
Всъщност в практиката имам впечатление, че пенсионер -СОЛ и отдаващ под наем е доста често срещан вариант , поне аз почти нямам СОЛ - ове без доходи от наем . Те се явяват удобни за някои варианти на законно спестяване на данъци.
dyndla ,

отговорила съм така, защото има и пенсионери - СОЛ, които са избрали да се осигуряват . Иначе, ако не е така - ясно, че само Т 2 ще трябва да попълват.  :smile1:
В случая стигаме до въпроса относно това, че въпросите трябва да бъдат коректно задавани от питащите и няма въпрос по принцип и отговор по принцип.
Малко да допълня нещо по темата. Да си представим, че пенсионерът е СОЛ . Получава доход от наем и на основание на обстоятелството, че е СОЛ следва да попълни и Т1 и 2 , независимо, че не е безработно лице. И респективно ще впише , съгласно изискванията на Т2 в колона три и размера на пенсията си. Единственият вариант, при който няма да попълва Т 2 е, ако е физическо лице, което не е СОЛ и е пенсионер.  :smile1:
Само да се допълня, че да - наемът не е осигурителен доход, но е доход, върху който се дължат здравни вноски.
Ирена, не си права, защото - да, не е осигурителен доход, но безработните лица попълват при доходи от наем таблица 2 и , ако проиграеш попълването и в този случай ще се убедиш , че размерът на пенсията има значение за определяне на облагаемата със здравна осигуровка част от наема особено при високи наеми - влияе при ограничаването им до максималния размер на осигурителната вноска. Това, че при ниски наеми няма математическо отражение за размера на здравната осиг. вноска не значи, че не се попълва пенсията. Какво правим на практика е едно, а кое е правилно - друго .Иначе в указанията ясно е казано, че колона три се попълва и при доход от пенсия. Или да не ги четем ? :wave:
 :wave:
Всъщност пенсията намира отражение и се вписва в приложението за изравнителните вноски - Таблица 2 от ГДД чл.50 .

от указанията за попълване на Т2

" 3. Колона 3 се попълва от лицата по т. 1 от указанията, имащи доходи, върху които се дължат осигурителни вноски: от трудови, служебни и приравнени към тях правоотношения; от пенсии; доход върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете; от суми, изплащани за сметка на социалните разходи; от възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества, ЕТ, на неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите; от трудова дейност на изборни длъжности; като служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Тези лица вписват полученото възнаграждение или минималния месечен осигурителен доход за съответната професия. "
Тука има доста дискусии по въпроса - потърсете, защото темата действително е многократно обсъждана.
Прилагам и едно писмо на НАП по въпроса.

Скрит текст :Иначе и ХХХХХ Ви е отговорила - да, може да се самоосигурява на 420 лв. , да се удържа ДДФЛ при изплащане на личен труд и да, трябва да има и договор .
Бихте ли задали по-ясно въпроса си ? По какъв член освобождавате лицето и какви точно обезщетения му дължите и изплащате ?
Без да вземам участие в дискусията само искам да Ви посъветвам да си наемете счетоводител, защото питанията Ви определено подсказват, че имате нужда от професионален съвет и то по основни въпроси.

Да, месечната сума не изисква осигуровки, а годишната как я разбирате - еднократно за годишно приключване или ежемесечна работа ? Ако е последното това твърде много наподобява трудов, а не граждански договор.........
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

" Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз основа на следните документи:

писмено заявление от майката/осиновителката до работодателя;
акт за раждане на детето или акт за осиновяване;
декларация, съгласно приложение № 7 към НРВПО.
(чл. 26 и чл. 30 от НМЕ и чл. 45, ал. 1 от НРВПО) "
Здравейте,

Имаме граждански договор за м. октомври, сумата е под МРЗ и лицето е осигурено на друго място на максимум.

Не съм удържала осигуровки и данък.

Подава ли се Д1 и Д6 и какво да впиша в нея.

Предварително благодаря за помощта.


ГД за доход под МРЗ след приспадане на необходимо-присъщите разходи не формира осигурителен доход и осигурителен стаж за лицето, ако същото не се осигурява и на друго основание , не изисква начисляване и удържане на осигурителни вноски и не следва да се подава обр.1 .
Ако лицето е осигурено на максимума другаде, какъвто е случая , то следва да се подаде обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски в 16.4.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html
от сайта на НОИ
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso


" Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4."
" Какво значи за цяла година, има договор от дата до дата,- на започване и прекратяване."


01.01.2013-31.12.2013 ? Или за всеки месец по един договор ? Или......разни варианти.......

" ...когато имате граждански договор данъка се удържа при източника....За възнаграждения по граждански договори се внасят и осигуровки."

Между ДДФЛ по граждански договор и данък при източника има разлика - не са идентични данъци . По граждански договор не се удържа данък при източника , а ДДФЛ и осигуровки се дължат при определени условия.
След като доходът е платен четвърто тримесечие не е било редно да се удържа и внася ДДФЛ и да се подава декларация чл.55. Освен да го "платите" трето тримесечие ?
Важното е кога е платен доходът на наемодателя. Ако е платен трето тримесечие то ДДФЛ и декларацията по чл.55 се внасят/подават от платеца на дохода до 31.10.2013 г..
" Да, проверих в регистрите на НОИ, откъдето видях, че няма данни за въпросното лице до 11.2007 г. /вкл./, от което вадя изводи, че изобщо не са подавани декларации обр.1 и 6 до този момент."

Редното в този случай е да се подаде обр.1 и обр.6 . Смятам, че дори и да се попълни УП2 и 3 от НОИ би трябвало да изискат такава информация за персоналния регистър.