ЗСПД
..........
Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на този закон:
........................ ..
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.


И аз като Ирена смятам, че дивидентите следва да се включат при изчисляване дохода за получаване на помощи за деца - съгласно горецитираната разпоредба на ЗСПД и на това, че дивидентите са облагаем доход съгласно ЗДДФЛ .  :smile1:
Към неговите атаки се присъединяват и служители на НАП от Принудително събиране. Това последното споделям от личен опит.
" Нека без страх да изразим нашето мнение по всички въпроси и хора от които зависи това ние да сме на онова професионално, социално и материално ниво, което цялата счетоводна гилдия и обществото очаква от нас!"


Това силно ме впечатли !
А защо не си изказвате " без страх " мнението ?
И уверявам ви, нямаме никакви очаквания към вашето " материално ниво " .

С искрено уважение съм към тези експерт-счетоводители, които споделят опит в теми тука и из интернет пространството, публикуват мнения и участват в дискусии по професионални въпроси. Вероятно те нямат притеснения относно професионалното си и материално ниво за разлика от тези от тях, които ще изказват мнението си " без страх"  в затворените групи.
http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php

В горепосочения линк има калкулатор от КиК-инфо за изчисляване на болнични като са дадени и указания как да се процедира - ще можете да си изчислите сумата.  :smile1:
За времето, през което ще сте в болнични работодателят ще трябва да внася здравни осигуровки в размер на 20.16 ст. за месец и да, да придвижва болничните , които ще представяте , да подава и обр.1 за Вас.
В случая няма да се наложи никаква корекция на задължение, но за неправилно отразената фактура следва да се спази чл.126 ал.3 т.2 .


http://www.clubschetovodstvo.bg/statii/dds/dds-korektsiya-sgreshen-kontragent-225.html
Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

" И аз съм за нормална последователност на събитията: Грешка - Откриване на грешката - Анулиране на сгрешената фактура - Издаване на правилна фактура. "  :good:

Според мене в този случай правилната вече фактура с февруарска дата не би трябвало да се включи в априлската СД , а да се спази разпоредбата на т.2 въпреки, че това по никакъв начин няма да промени резултата .
Така мисля, че следва да се постъпи.
Не е необходимо номерата да са последователни и точно от този кочан , който сте започнали - можете да използвате друг кочан фактури .

 Така примерно работят фирмите, които разнасят стоки по магазините и всеки техен представител има отделен кочан , от който издава фактури .
За увеличаването е ясно ,но аз все си мисля че не са разход на фирмата и нямат място в гр.60...?

Не са данъчно признат разход, но счетоводен са . :smile1:
Фирма има мотокар, който се използва за дейността на фирмата - товаро-разтоварна работа . Предстои да се извършва същата работа и за друга фирма като ще се издава и фактура за договорената сума. Сещате ли се за необходимостта от някакво разрешително или каквото друго би могло да е, необходимо за извършване на тази дейност от фирмата / не е транспортна услуга / ?

да не попадна някъде, където не мога сега да съобразя, че ме " дебне" нещо......
Да разбирам, че не е проблем фактурата да е от април а фискалния бон да е от февруари!

Нали фактурата се издава до 5 дни от плащането, когато то е предшестващо издаването на същата ? Как фактурата ще е априлска, а касовият бон от февруари ? Фактурата трябва да си е февруарска със същия касов бон според мене.
Защо да не може датата да е правилната - датата на данъчното събитие през февруари ? Ако фактурите са компютърни би могъл да се използва кочан ръчни фактури .
Защо правилната да е с априлска дата - напишете си я с правилната дата и същия бон.
Включена в СД на издателя на фактурата, но не и на доставчика - така го разбрах, но дали е така..........
" ЗДДС
Чл. 116. (4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа::"

В случая издадената фактура не е отразена в дневника на доставчика. :smile1:
В колона 5.1 съгласно указанията :


5.1 Тази колона се попълва от едноличните търговци. Те формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 2 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.1 от данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
В колона 3 съгласно указанията :

 " 3. Колона 3 се попълва от лицата по т. 1 от указанията, имащи доходи, върху които се дължат осигурителни вноски : от трудови, служебни и приравнени към тях правоотношения; от пенсии; доход върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност "

В колона 4 :

" 4. В колона 4 се попълва избраният осигурителен доход, върху който лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски."

Ако лицето е работило примерно 10 дни и е имало 10 дни болнични / при хипотетично 20 р. дни в месеца / при осигурителен доход 420 лв. то в колона 3 се попълва 210 и в колона 4 също толкова. В колона 5.1 делите общата сума на месеците на упражняване на дейността.