:wave:

Едната година е точно до 04.11.2013 включително - следвало е да го освободите, считано от 05.11.2013, ако срокът на договора е точно 1 г.. Така вече, считано от 06.11.2013 е 1 г. 0 м. 1 ден.
От кого дали се начислява ? Може ли по-ясно да зададете въпроса си ?
ЗМДТ

Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

А прави ли са от НСИ за тази промяна ? Вие съгласни ли сте с тях по същество ?
Ирена е права за тримесечния период - това е актуалният текст на чл.75.  :thumbup:
 :wave:

1.Не съм гледала дали има вариант за електронно подаване на описа - вероятно на място.
2.След като имате вече регистрация по ЗДДС не е необходимо да чакате потвърждение на описа, за да го вкл. в СД по ЗДДС
3.Да-точно така е
4.Да, можете в 12 месечен срок.
Обикновено при явяване на ТЕЛК се издава болничен на лицето от последния ден в болнични до явяването на ТЕЛК. Ако го водите в платен отпуск или неплатен така или иначе ще направите корекция при явяването на лицето на комисия и издаване на болничния лист от ТЕЛК.
 :wave:
И на двете места попълвате датата след последния болничен лист.
" Моля в качество  на майка.... да ми бъде отпуснато обезщетение  считано от 25.10.2013 това е дата след последния болничен."
Същата дата попълвате и в т.9 .

" Първият болничен е издаден на 12.06.2013  и на 24.10.2013 да се яви на работа."
Това не го разбрах - 24.10 или 25.10 е датата след болничния лист ? По принцип в болничните не се пише датата на явяване на работа, а последния ден в болнични. :hmmm:
Ако става дума за удържан данък на физическо лице - наемодател то данъкът е неправомерно удържан . За четвърто тримесечие не се удържа и внася ДДФЛ за доходи от наем на ФЛ и не се подава декларация по чл.55.
Безвъзмездното ползване на автомобила от фирмата е отклонение от данъчното облагане, а Вие бихте искали разходите да са данъчно признати. :smile1:
Няма такова ограничение във времето - можете да подавате нулеви ДДС декларации колкото време е необходимо - достатъчно е регистрираното лице да не осъществява дейност .
Договорът за наем за автомобила и документирането на разхода за гориво - фактури и пътни листове - е начинът за признаване на счетоводните разходи и за данъчни такива. Друг вариант е автомобилът да бъде продаден на фирмата .
 :ok:
Да, така е. Някои контират 604/421 , други 602/401, но важен е принципът - личният труд е разход за фирмата.
Да, всичко е правилно . :thumbup:
ДДФЛ няма, защото данъчната основа е 0.
/ личен труд 123  - осигуровки 123.06 /
Вие сама сте наясно......

" Не трябваше ли да ми ги изчислят всички на база септември  2013 г. ,както е по чл.177 КТ "

Чл. 177.(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на чл. 177, изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
Ако не се " вслуша " в по-горе цитирания член от КТ може би ще му помогне Инспекцията по труда ? Успех !  :smile1:
Платеца на доходи е юридическото лице според мен, защото той удържа и внася данъка.Отново според мен юридическото лице е задължено да подава декл.по чл.55.(права ли съм?)

Да, именно - точно така е.

А какво става с вноската за 4-то тримесечие?Кой я внася?-физическото лице с подаване на декл.по чл.50 ?

Да, правилно. :ok: