Въпреки, че темата е стара - едно допълнително споразумение, с което договаряте ТД да бъде вече безсрочен е напълно достатъчно. Ще подадете и уведомление за това. Не е необходимо да се прекратява един договор, за да се подпише друг - нали за това е ДС, в което ще се визират новите условия по договора.
Със сигурност, за да продавате законно трябва да " придобиете " съответното качество според изискванията на законодателството - ЕТ, ЕООД, ООД, свободна професия - и със сигурност да се самоосигурявате, освен ако не упражнявате лично вие дейността. Без счетоводител обаче няма да минете .
ОкД 5 задължително ще подаде и там ще отбележи, че е пенсионер и не желае да се осигурява . Ще внася само здравни осигуровки.
Ако управителят ще извършва дейност чрез личен труд следва да подаде ОкД5 - декларация за започване на такава от самоосигуряващо се лице. Подава се в седемдневен срок от започване на дейността. Ако собственикът няма за упражнява такава следва да назначи управител.
Ако сте на възстановяване и октомври то подавате СД по ЗДДС с попълнена клетка 80 със сума, равна на сумите за възстановяване за 08,09 и 10.2012 г.. Ако сте на внасяне и с това внасяне покривате сумата от август започва да тече нова процедура за септември. Ако обаче октомври сте на внасяне, по-малко от ДДС за възстановяване от 08.2012 пак попълвате клетка 80 с натрупаната сума за трите месеца след приспадането на сумата за внасяне от октомври. Във всички случаи попълнената клетка 80 изисква и попълнено прил.6 .

малко дълго стана, дано и да е ясно  :flowers:
След като не се осигурявате за ОЗМ нямате право на болнични. По отношение на оправдание на отсъствието Ви - на практика това не се налага, пред кого ще оправдавате това отсъствие ? Ако имате пред вид да не плащате пълния размер на осигуровките си - дължите ги в пълен размер. От питането Ви правя извод, че сте собственик на въпросното ЕООД и сте самоосигуряващо се лице.
При подаване на обр.6 за 2012 г. в самата декларация трябва да се отразят освен авансовите  и дължимите вноски на СОЛ  , ако има такива за довнасяне по ГДД за 2012 г..
" 3-тата операция-задължително ли трябва да я взема?
501/493-внасяне на сумата от собственика. "

Ако трябва да сме коректни , че осигуровките на СОЛ са за негова сметка - да, трябва.
10349
Този работник на сумарно изчисляване на работното време ли е ? Иначе договорът може да е на 8 часа при СИРВ . Как е сключен ? Като основен - 01, втори трудов - 04 и т.н..
ЗКПО

Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.


Ще приложите по отношение на допуснатата от Вас грешка чл.75 ЗКПО за 2012 г..
А иначе давностният срок е изтекъл по отношение на евентуален техен иск към вас.
" 1. Мога ли да платя осигурителните вноси за тези 4 мес. или има 5 год. давностен срок за внасянето им, както твърдят от НОИ ? "

Искате да кажете, че вие искате да си внесете тези вноски, но под предлог, че е изтекъл давностният срок НОИ отказват тяхното внасяне ли ?
По третия въпрос

" Тук идва третия въпрос - от кой счетоводен финансов резултат - за конкретното дарение ли? "

Не може да има счетоводен финансов резултат за дарението, става дума за счетоводния финансов резултат на фирмата ви за календарната година.
По първия въпрос

ЗДДС
Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Правите корекция на ползвания данъчен кредит.
ВОП според ЗДДС е:
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
 
Освен това вижте и чл.143 ЗДДС за дилъри на стоки втора употреба и тогава се ориентирайте за отговора.
Задължението за осигуряване възниква при упражняване на дейност от съдружника. В случай, че не упражнява такава няма основание за осигуряване .
Ако болничният е с първи ден 28.11.2012 г. и фирмата няма наети лица, които да работят, то прекратяването на патентната дейност би трябвало да е от 28.11.2012 г. .
Заплатата е, каквато я договорите. Обикновено БТ плаща МРЗ, а ако договорената е повече разликата си поемате вие.
Другото писмо, което постнах по-горе е за прокуриста до 315/410 ден - в смисъл, че не се назначава. След 410 - тия ден обаче, ако фирмата има дейност - да.
Кодексът на труда указва, че това обезщетение се дължи , ако лицето остане без работа един месец след прекратяване на трудовия договор. Докато не изтече този месец нямате основание да начислявате такова обезщетение независимо имате ли декларация. А ако почне работа на 01.11.2012 ?