Не, разбира се

Попитах заради инфото, че е на 4 часа. Някак не върви сякаш да е облигационен договор за часове , но както казвате няма да умуваме сега за това.
Миналата година имах един управител с ДУК , който се пенсионира. Очаквах да се заверява осигурителна книжка или каквото там поискат, но беше лесно - достатъчен се оказа само персоналният регистър. :smile1:
Договорът по КТ ли е?
И аз бих постъпила така. Важното е да се отрази правилно ДДС със знак минус както би било редно при наличие на КИ.
Но аз питам,ако фирмата няма дейност,може ли това да се случи?

Защо да не може ? Фирмата няма дейност, но управителят ще си подаде едно ОКД5 за упражняване на дейност за периода на тази процедура и след това отново ОКД5 за прекъсване на дейност.
Да, можете - това Ви е първа година на данъчна печалба след реализиране на данъчната загуба и това е момента за упражняване на правото на избор дали да ползвате тази загуба.
СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове
т.3.1
Пробвайте и ще разберете със сигурност. Според мене може. Тази година подадох така за 2017 доста след срока Д6 редовна в увеличение и беше приета. :smile1:
Специален поздрав за Алексче :

МАМО

Ако не стигат всичките цветя
за тоя хубав ден,от слънце ярък
ще нарисувам нови през нощта ,
да бъдат твоят нов подарък .

Ако не стигат думите добри,
изречени за твоя празник светъл,
ще викна от високите гори
аз думите добри на ветровете.

Ако не стигат песните сами,
за тебе само пяти ,не допяти,
ще моля аз далечните земи
за тебе да изпеят най -добрата.

Ако усмивките не стигат днес,
за твоят празник радостен да греят,
на слънцето ще пратя нова вест
за тебе само днеска да се смее.

Ако друго нямам в тоя час,
да донеса на твоя празник ярък,
при тебе ще остана просто аз -
най -хубавия на света подарък.......!

Петя Йорданова


Най - прекрасни пожелания за мама , тате и Симона ! Да сте много щастливи, здрави и усмихнати ! Мир и любов на цялото семейство !
Алексче, много целувки за тебе !  :air_kiss:
длъжни ли сме, за това че сме закупили стока от Китай се регистрираме по ДДС?  Има ли праг който трябва да бъде достигнат?

Точно по този повод нямате задължение за регистрация по ЗДДС. Иначе стандартно :
" Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът."
Вземате операцията 122/452 . :smile1:
Вижте чл.18 НМЕ. Тука ще попадне и придружителят, защото в чл.18 става дума не за болен, а за осигурено лице.
Ако лице е в болничен за придружаване на дете и детето вече е здраво,

Това би следвало да се удостовери също. Може да разгледате НМЕ по този въпрос.
НМЕ
.......
Чл. 19. (1) Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.
(2) Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност.
(3) Споровете между осигурения, лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и други заинтересувани лица и органи се разрешават по реда на чл. 112 и 113 от Закона за здравето.
Най-добре е да си направите юридическа консултация по въпроса. Все пак един цитат от Закона за собствеността може да хвърли светлина по въпроса .

Закон за собствеността
.............
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците - и при наследяване по закон.
Изчисленията Ви са верни.  :smile1:
По принцип :
т.34 = 405,67 - ( 104.26 - 10.42 ) = 311,83
10,42 е данъка на обезщетението.
Ако съм ви разбрала правилно незавикимо, че влекачът е старо МПС , стане ли моя собственост и моята фирма ще има право на разходи за аморизации по 25 процента на година за 4 години ?

Точно така .  :smile1:
https://www.bgkantora.bg/statii/Nasledyavane-na-Ednolichen-targovec

от линка :
" Ако наследниците все пак решат да поемат ЕТ, те трябва да определят един от тях, който да придобие статут на ЕТ и да продължи дейността на наследодателя. "