Тези болнични листове на СОЛ, които съм получавала , са имали надпис  собственик или управител.
От Указанията към уведомление чл.123 :
" Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. В случаите, в които промяната на работодателя не води до промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ, чрез който се провежда осигуряването уведомление не се подава."

Смятам, че можете да приложите въпросния член 123 във Вашия случай.
Пътен лист няма ли да свърши същата работа ?


http://info.mitnica.com/na/index1.php?p=cmr_conv

Вижте чл.4, чл.5 и чл.6 - ЧМР не е идентичен документ с пътния лист .
........Искат ми Оборотка за период 12м.Каква оборотка според вас да дам за този човек-той не води счетоводство?

Ако лицето не е задължено да води счетоводство / като упоменете и основанието за това / точно това и напишете - това е и основание за Вас да не представите оборотна ведомост, а само справка за оборота , както е писала и Марпан.
От Наредба 8, чл.3
(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(10) (*) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.

Само да отбележа, че освен подчертаното в текста е важно и обстоятелството, че става дума за лицата, осигурени на основание чл.4 ал.1 от КСО за пълен месец върху макс. осиг. доход.Ако това условие не е изпълнено то следва да се прилага ал.9.
аз също смятам,че трябва да се подаде Д1,за да се декларират обстоятелства,знае ли се един ден на лицето може да му потрябва стаж

Темата е от 2013 г. и до 31.12.2013 написаното в нея е вярно, но от 01.01.2014 вече е в сила нова редакция на Н-8 , която е цитирана от  pmihaleva :smile1:
Надявам се това разяснение на НАП да ти помогне:
dijit , както се казва не даваш никакъв шанс на ледниците да се съхранят....... глобално затопляне, факт :yes3:

След изчерпателния отговор над мен:)
Само да добавя, че ако ЕООД-то е регистрирано по ЗДДС трябва всеки месец до 14-то число да де подават декларации.
И след този точен отговор следва да направим извода, че пълно замръзване няма !  :lol:
Коригирайте само подадената обр.6 с код 8 - ДДФЛ не изисква засечка с подадената информация с обр.1 . Отбележете, че няма изискване за подаване на обр.1 .
Според мене - никъде. В разходната част като разход за данъци ще намери / евентуално / място начисленият към 31.12.2014 година данък за годината.
Най-добре вижте договора си за наем - от кога е в сила, кога е договорено плащането и в зависимост от това и датата на издаване на фактурите. Ако преведените пари са извън времевия обхват на договора може да им ги "върнете" като погрешно преведени или да коригирате договора , ако е с по-късна дата и желаете всичко да е , както трябва.
А проверка прави ли се задължително от НАП в тези случаи?
И кога - веднага или след ГДД?

Няма задължителна проверка за този случай . И не мисля, че има за какво да се притеснявате - да не смятате, че НАП не са виждали ГДД с разминаване на тези суми и Вие сте първите ? Нормална процедура си е - грешка - сторно и всичко е ОК.
може би ще Ви е полезно :

Скрит текст :
".......но ме притеснява чл.69 ал.2 т.1, ."

Беше визирана т.1 и в тази връзка беше и отговорът ми.  :smile1:
Доставки с право на приспадане на данъчен кредит
Чл.69.
.........
(2) За целите на ал. 1 за облагаеми доставки се смятат и:
1. доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са
извършени на територията на страната;

Къде тука видяхте да се разглежда лихва " извън Общността " ? Става дума за доставки в рамките на икономическата дейност на самото регистрирано лице, когато тези доставки са извън територията на страната .
Вероятно е договор за изработка -  мисля, че ако е авторство то щеше да е някакъв вече създаден продукт, който лицето продава на клиенти във вида, в който е разработен от него .