СОЛ се осигурява в това си качество по ЕГН , независимо от това колко фирми има. Осигуровката е една, ОКД - за всяка фирма , където упражнява дейност.
От работата си в една фирма с одитор запомних края на одиторския ежегоден доклад, а именно : " Одиторът не носи отговорност за това, одиторът не носи отговорност за онова и прочие.........." и се чудя защо битува мнението, че един счетоводител не може да се справи без одитор.........
 :yes3:
Считано от 01.01.2013  в платежните към бюджета не се попълва като задължителен реквизит периодът , за който се внася съответната сума. Можете с едно платежно да внесете всички неплатени до сега осигуровки - те ще погасят Вашите задължения в единната Ви сметка. Ако сумите са за 2012 г. следва да подадете и обр.1 , а ако са за 2013 обр.1 би следвало да е вече подаден.
Малкият, какво им е на 270-те лева ?  :laugh:
може да ги получава за един час работа ......... :yes3:
При сключен трудов договор за непълно работно време се посочва и точното работно време на лицето, освен ако не е на сумарно отчитане на работното време. В този случай това обстоятелство се упоменава изрично в трудовия договор.
Оборотът за месеца посочвате като " отчет продажби " на един ред - за него не се изисква посочване на Булстат .
Този коментар на служителката на НАП сигурно е повлиян от големите жеги.........

Самото платежно за вноските към бюджета дава свобода на действията - на два отделни реда са задълженото лице и наредителя - с една дума дори аз от моята сметка мога да платя осигуровките на Вашия управител .
Това , мисля е правилното решение - имате разход за услуга с отстъпката и разход за материал / стойността на подаръка / .

Мобилният оператор тълкува "този подарък" като отстъпка от цената, дължима за предоставените услуги, която при предсрочно погасяване на договора подлежи на връщане.
В този случай май не следва да отчитам никакъв приход?
 :help:

Вижте състоянието на единната сметка на лицето и по ЕГН и по ЕИК - би трябвало всичко да отиде на едно място и като задължение и като погасяване при плащането , независимо как е подадена декларацията по чл.55 .
" Какво пречи на едно юридическо лице да наеме едно физическо лице на работа по трудов договор!? "

Нищо не пречи, а напротив - така и става - стига обаче юридическото лице да не е ЕООД и лицето да не е самият собственик на това ЕООД. :smile1:
ЗДДФЛ
...............
чл.38
...............
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.

Чета актуалния текст от закона и не съм съгласна с "Труд и право", ако са написали такова нещо. :smile1:
Изразявам и личното си мнение по въпроса, а именно - собственик на ЕООД не може да бъде нает на трудов договор в собственото си ЕООД.

" Стартиране на собствен бизнес е популярното название/ за безработни лица, които се подпомагат да разкрият собствено предприятие и да се самонаемат в него."

В случая самонаемането не означава наемане по трудов договор.
" Ако няма прекъсване между двата болнични, то втория, от 29.09.13, няма ли да се яви продължение на първия и съответно да ми намали средно дневно сумата, която ще получавам през тези 410 дни. (Ако продължи да се изчислява на база 80% а не 90 %)."

Няма да се изчислява на база 80 %, защото за разлика от предшестващия го болничен този е за бременност и раждане .
Да, глобата е по чл.182 ал.2 . Пожелавам да е изтекла давността и, ако въобще засекат нарушението Ви !

Скрит текст :
То по-лесно ще му е да си взема фактури за " консумация на храна и напитки " , че и екскурзии... :smile1:
А какъв е проблемът да бъде нает автомобилът за целия период на работа по този обект ?

  Искаше ми се да ползвам ДДС по фактурите за гориво!
Единствената  дефиниция , ако може така да се каже , за представителен разход съм срещнала в ППЗДДС .

" Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност."

Не намирам обаче място на облеклото тука, въпреки , че съм се " старлала " да го видя ... :laugh:
Да .

Споделям мнението / лично, без да ангажирам никого с него / , че би трябвало лицето да си внася парите в дружеството по каса или банка , защото личният труд би могъл да се изплати и след 25 число на месеца примерно, а осигуровките са дължими до 25 число .