Според мене не поправяйте една грешка с втора.
Това, че лицето е избрало да се облага като ЕТ прави ли го ЕТ ?
Много добре мотивирана позиция на КЗК . На практика ще стане така, че опитът с прокарването на този Законопроект и възникналия дебат по този повод не само ще доведат до неприемането му, но и ще обърнат внимание на много детайли от адвокатската практика, които са определено негативни и несъвместими с пазарните условия и лоялната конкуренция. Много ми хареса позицията на КЗК в частта и за минималните възнаграждения на адвокатските услуги , както и отричането на търсения от адвокатите монопол върху множество дейности.

"КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга. "

Който се страхува от конкуренция търси монопол.
Поздравления за всички, които се ангажираха в обществения дебат по тези проблеми и в частност на К.Крънчева и АССП , защото колкото и да има обществен отглас по даден проблем някой трябва да го изрази публично.
В обр.6/13 са само осигуровките на лицето като СОЛ по КСО. Не включвате тези като безработно лице по чл.40 ал.5 ЗЗО.
Пъпешче, въпросът всъщност е доста интересен . СОЛ в майчинство ще си получава обезщетението въпреки ГД . На края на годината ще има изравнителни вноски, защото ще е декларирало, че е СОЛ и няма да са правени удръжки за осигуровки. Питам се в тази връзка как ще бъде от 2015 след като вече при изравнителните вноски ще се довнася и за ОЗМ. Тепърва ще го мислим май.
Попълвате размера на пенсията, отнасяща се за 2014 г. помесечно.
Аз също имам такъв случай и мисля че трябва да го осигурим с увеличена вноска за фонд Пенсии. Програмата ми работи по старият начин и мисля да коригирам Д1 ръчно.

Това може би не е случайно ?
Попълвате Т1 като в колона 4 вписвате осигурителния доход, върху който са внесени осигуровките - при пълен месец 420, а при болнични - съобразно дните . В колона 3 на Т1 не пишете нищо.
Попълвате Т2 като в колона 4 пишете същите суми като в к.4 на Т1. В колона 3 попълвате осигурителния доход, върху който са внесени здравните осигуровки за болнични.
Сумата, която трябва да разпределите по месеци разпределяте според работните дни на лицето за всеки месец. Годишният размер делите на работните дни на СОЛ и за всеки месец получавате сумата в к.5 като умножите по дните, които са били работни за лицето през съответния месец.

Дано успях да обясня .
Тази продажба, както са представени данните, е по чл. 13, ал. 1, т. 2 и не попада в изключенията за евентуално облагане по буква "а", "б", "в" или "г". Ако няма други доходи, подлежащи на деклариране, физическото лице не подава ГДД.
По отношение на справката по чл. 73 - мисля, че този доход не се включва отново по същата причина - не попада в изключенията на т. 2.


Nat543 ,

мисля твоя беше подобна тема тези дни. Доколкото нямам случаи на изплащане на такива доходи не бях се задълбочавала, но ми стана интересно да достигна до правилния извод в случая и , струва ми се си права. Потърсих обаче някаква аргументация, защото само по себе си обстоятелството, че един доход е необлагаем не го изключва от обхвата на чл.73.  :smile1:
По-горе съм цитирала чл.73 само т.1, а в т.4 е казано, че в справката по чл.73 се декларират :
" 4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв. "

Т.е. чл.73 определя кои от необлагаемите доходи се декларират в справката.Излиза, че извън тях другите необлагаеми доходи по чл.13 не подлежат на деклариране.
Попаднах и на тази много добре написана статия по този въпрос :

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:schet201310&Itemid=35

Там е направен и извода, че " Ако обобщим всичко казано до тук, то никога не подлежат на деклариране в справката по чл. 73 ЗДДФЛ, независимо от размера им, следните доходи, изплатени на физически лица през данъчната година:
.......
необлагаемите доходи, които не са сред посочените в т. 4 на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ и не са свързани с прехвърляне на права или имущество, независимо от размера им. "

И доколкото в темата става дума за стоки и те не попадат в обхвата на чл.73 ал.1 т.4 те не следва да се декларират.
Така вече ми се струва, че имаме отговор на поставения въпрос и доход от стоки, закупени от физически лица, ако за тях този доход е необлагаем не се декларира в справката по чл.73 . :smile1:
В указанията към справката с код :  503   Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети).
Не е ли уточнено,че само за имуществото,което е  в скобите трябва да се подават данни

Имаше и една друга тема тези дни, където също се изказваше мнение, че в 503 попадат точно определени случаи на изплатени доходи. Не съм на 100 процента сигурна, че в 503 се визират тези и само тези доходи, но независимо дали ще тълкуваме така нещата този доход от продажба на компютър / примерно / следва да се декларира в справката по чл.73


ЗДДФЛ
............
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
.............

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:
............
6. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.


Ако приемем , че бихме могли да отнесем тези доходи от продажба на компютър и подобни към т.6 и имаме колебание дали да са в код 503, то мисля, че код 606 напълно съответства на характера на този доход като вид.Не виждам друг подходящ код за изплатен доход от продажба на стоки от ФЛ освен 503 или 606 .
С код 102 са доходите от личен труд - да, декларира ги и заедно с тях декларира всички други  получени доходи през 2014 / вкл. и тези по ТД / .
Изпращат по ел. поща проект на удостоверението, в което упоменават къде точно да отидеш, за да си получиш оригиналния документ.

Много благодаря, registrirana !  :good:
Хубава вечер !  :smile1:
Не съм подавала до момента искане за издаване на документ по електронен път, но ми се налага и в тази връзка да попитам нещо. Подавам искането и трябва да очаквам системата да ми генерира входящ номер ли ? И след това с него получавам документа ?
Вижте в справките, до които имате достъп с ПИК-кода дали месеците, за които сте подали без процент имате като задължение правилната сума. Проследете си сама, защото обикновено това е най-правилния път. В НАП едва ли ще кажат нещо повече от това, което сама можете да си видите. Успех !
Проверете как е въведена Д6/13, ако сте подавали на ръка - имах случай, когато бяха въвели вместо 403.20  -  430.20 и така се появиха задължения. Ако сте подали по ел. път вижте сумата, която сте подали в справката за плащания и задължения. Направете си анализ на подадените суми на лицето с обр.1 за годината при помесечното подаване .
Проследете и други подавани декларации за задължения, които е имало след като лицето си е извадило удостоверение, че не дължи нищо.
Според мене платецът на дохода подава справка по чл.73 с код 503 за изплатени доходи на тези лица .
Има всичко документално необходимо , за да му признаят стажа до средата на 2014 - ОКД5 е подадена след датата на придобиване право на пенсия, осигуровки са внасяни. Винаги има риск да приемат, че де факто дейност не е упражнявана след като няма нито приходи, нито разходи. Това обаче не е непременно показател, че лицето не е работило. Малко ще трябва да се постарае в обосновката.  :smile1:
По принцип осигуряването е в пряка връзка от упражняването на дейност. Ако не се упражнява дейност не следва да има и осигуряване. Това, че фирмата няма приходи и разходи не означава непременно, че няма дейност.
Това ФЛ има ли подавани декларации ОКД5 и кога е подадена такава за прекъсване/прекратяване на дейността ? С каква дата ?