1.401/503   -   861,52   /плащане на аванса/
2.402/401   -   861,52   /получена фактура за аванса/
3.204/401   -   861,52   /фактура за монитора преди приспадане на аванса/
4.402/401   - - 861,52  /с минус приспадането на аванса/
Аз лично пиша като дата първия неработен ден. Имам доста активни фирми по отношение ползването на програми от БТ и обикновено сключваме срочни договори в зависимост от изискванията на програмите. Та някак и тази "школа" ми е полезна като практика точно по този въпрос. :smile1:
Кое твърдение е по - правилно / то няма по-правилно де - или е правилно, или не / при последен работен ден 31.03.2021 :
- срокът на договора е до 31.03.2021 г. вкл.
- срокът на договора е 01.04.2021

Не виждам драма в различните записвания на коментираната дата. Като много неща в нашето законодателство и този въпрос е  "уреден" , както казва в една съседна тема колега , в " Закона за пчелите " ...  :smile1:
Първата на която няма да се работи.

Споделям това мнение.
С уговорката, че сега нямам възможност да сверя - чл.30 не беше ли за превоз на стоки, а Вие извършвате услуга ?
Да направим една аналогия със следната хипотеза. Мога ли аз като назначена по трудов договор като продавач - консултант да съставя ГФО при положение, че отговарям на необходимите условия за образование и професионален стаж ? Едва ли ще се намери някой да отговори утвърдително.
Лицето по ДУК е в това правоотношение за целите на управлението. За целите на дейността му като съставител на ГФО ще трябва да избере друга форма - трудов договор, СОЛ с личен труд, граждански договор. Съответно и осигуряването ще трябва да съответства и на това друго качество - с една дума осигуряване по ДУК и СОЛ. Ако не беше ДУК-а, а лицето управляваше в качеството му на СОЛ щеше да може и да управлява и да съставя ГФО само като СОЛ с личен труд.
Никакви приложения не съм чекнала - само отчета в статистика - и не съм имала проблем.
Подавате редовна с разликата и чеквате, че не се изисква подаване на Д1.
Не знам защо ще подавате промяна на обстоятелствата като за лицето настъпва просто прекратяване на ТПО. Дори и да не бъде назначена в другата фирма майката ще продължи да получава обезщетението до 410 - ия ден.
Здравейте !
При изтичане на 6 месечния срок от Поканата до кредиторите се подава и въпросната декларация в установения за това срок. Чисто технически ми е въпроса - в ел.услугите клетката на Декларацията по чл.92  - 3. За последния данъчен период – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество - е неактивна.
Да не би да се подава на ръка или някой с опит да има отговор на въпроса защо тази клетка е неактивна ?
Подавате Д1 с код корекция и ако сте подали правилни данни за Д6/13 ще излезе като резултат увеличението. И лихви.
След като направи Булстат и се регистрира по ДДС,  следва  ли да издава фактура за всяка продажба.

Фактурата се издава само при поискване от клиента. Продажбите без фактури ще се обобщават в т.н. отчет за продажби на база реализираните такива за месеца .
Преобразувате с 1000 лв.. Това Ви е счетоводния разход.
ЗЗБУТ
Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.
При това положение като СОЛ трябва да внесе суми за ДОО и ДЗПО върху 610.00лв., а за здравно върху 379.22лв. Как трябва да бъде подадена декларация 1 при това положение?

Констатацията Ви е правилна. Имаше преди време една подобна тема, но не мисля, че изясни възможно ли е и как да се подаде Д1 при различен осигурителен доход за ДОО и здравно. Не виждам техническа възможност за това, но може би някой , който се е справил ще пише. Бих си внесла осигуровките на 610 и с подаване на ГДД , Т1/2 и Д6/13 бих си поискала възстановяване на надвнесената сума.
Здравейте,
прочита на чл.97А ще Ви отговори на въпроса - при предоставяне на услуги на трета страна нямате задължението да се регистрирате по чл.97А. Доброволно по чл.100 можете винаги да се регистрирате.
възможно ли е заемът да се тълкува като авансов дивидент или скрито разпределение на печалбата.

Силно се надявам договорът за заем да елиминира това подозрение.  :smile1:

По въпроса за авансовият дивиент , в случай че се внесе данък дивидент текущо и се декларира съответно в декл.по чл.55, отново ли е "скрито разпеделениена печалбата"?

Ами той е авансов поради това, че сте го платили от неформирана още печалба без значение дали сте го "обгрижили" като дивидент.
Може ли, акционер да изтегли заем от акционерното дружество и след приключване на финансовата година и вземане на решение за разпределяне на дивидент да върне заема като се прихване с начисленият дивидент?

Няма никаква пречка това да стане по указания начин. В Решението за изплащане на дивидент упоменете начина на плащане , а именно с прихващане.
За авансовия дивидент и тука доста теми има, но те всички са сведени до данъчното "разбиране" по въпроса, че авансовият дивидент е скрито разпределение на печалбата / колкото и да не искаме да го приемем, че е така /