Процедурата си е 3 месеца - този на възникване на ДДС за възстановяване и другите два след него. Погледни си задължението след това подаване на ДДС за този месец - ще ти е намалено с пропуснатото приспадане. И аз бях пропуснала така - видях го с доста закъснение - при проверка на задълженията. Сумата си беше там надвнесена.
от Указанията за Т1:

Скрит текст :
Бланката тука в КиК ли попълваш ? Или от страницата на НАП ?
Какво значи доход като СОЛ 1000 лв. и след това доход като СОЛ 3000 лв. - колко е дохода в крайна сметка?

Осигурителен доход като СОЛ 1000 - доход , върху който се дължат авансови осиг. вноски .  Доход 3000 - доход, получен от лицето в качеството му на СОЛ. :smile1:
Моля кажете кога и защо се посочват пенсии в таблица 2 !?

Кога - винаги, когато лице, което е пенсионер има задължението да попълни Т2 / т.е. има доходи и се явява самоосигуряващо се съгласно КСО или ЗЗО /

Защо - не мога да отговоря вероятно изчерпателно, но една много важна причина е, че размерът на пенсията участва при ограничаването на осиг. доход до максимума.
/ Пример - лице декларира в Т2 осиг. доход като СОЛ в размер на 1000 лв. , пенсия 500 и доход като СОЛ 3000 . Довнасянето на здравни осигуровки ще бъде не върху 3000-1000, а върху 3000-1500./
Подадох отново пак същата Д6, без да променям нищо. Този път е приета.Божа работа. :wink1:

Най-вероятно ти е приета, защото Д6 е подадена самостоятелно. Ако направиш опит едновременно пак ще е същото. И при мене така става, ако имам колона с код5 макар и с нули.
Благодаря!
И още едно питане имам, ако размера на наема на годишна база надвишава 10 000 лв., а разделен е под тази сума, може ли да се изплаща месечно в брой на двамата собственици?

Най-често постъпваме в дадена ситуация така, че да се предпазим от тълкуване в нежелана посока. Правим Решения по много на брой, за да спазим прага от 10 000 и да не нарушим ЗОПБ, затрупват ни с Указания и Писма. По въпроса за дивидента, разпределен с едно Решение на няколко съдружника на обща стойност над 10 000 прилагам един материал и едно мнение на Л.Мермерска .
https://www.tita.bg/free/taxes/515

от линка :
Скрит текст :

Да пренесем въпроса към питането за наем - ситуацията е аналогична, отговорът - според това дали искаме да сме предпазливи или да се доверим / според мене с основание / на мнения като по-горе споделеното.
 3. В Търговския регистър - какво подаваме ? Същите документи като за фирма без дейност, или пълния отчет с нули ?

Това последното. :smile1:
Вижте дали в Д6 нямате колона с код 5 и с нулеви данни. Ако е така - попълнете отново само Д6 с код 8.
delphine, не намирам в наредбата условие куриерът да изплаща паричните преводи на получателя по банков път. Ето едно писмо на НАП, шестият въпрос в него е по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/15316?page=0
Скрит текст :


Здравей, Маграт !
Съгласна съм с направената от тебе забележка. По-скоро репликата ми беше по повод това, че от въпроса не се разбира дали става дума за пощенски паричен превод, при който няма задължение да се издава касова бележка или паричен превод без договореност във връзка с това обстоятелство.

Относно сметка Доверители, която е спомената по-горе - не виждам причина използването и да е задължително в случая - още повече, че всичко е въпрос на организация и счетоводна политика.
Задавайки въпроса толкова добре сте се аргументирали и за отговора, че само може да се потвърди :
 оборота от точно този вид освободени доставки не формира облагаем оборот
Здравейте, може ли да ми кажете как се осчетоводяват плащания чрез еконт. Нямаме касов апарат и искаме клиента да плати на еконт, /т.е. клиента дава пари в брой на еконт и еконт му издава бележка за паричен превод/. После еконт иска ние да отидем до офиса и да си получим сумите от клиента в брой.


И как без касов апарат в този случай?
Подписът е на представляващия предприятието платец на доходите.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:...
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато в годината на настъпване на обстоятелство по ал. 1 задължението е погасено или са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на задължението.

Осчетоводяването на приходи сте го съкратили малко, но чисто математически пак сте постигнали желания резултат. :smile1:
след като разходите от регламентирана дейност (при мен това са заплати и такса за счетоводство)  отиват в други разходи на разходи за регламентирана дейност в ОПР, какво се посочва в административните разходи на ОПР от нестопанска дейност?

Здравейте,
предполагам, че отчитате разходите по съответните разходни сметки и след това ги отнасяте в разходи за регламентирана дейност. Ако сред отчетените по сметките от група 60 имате такива за административна дейност ще ги отделите аналитично и отнесете в административни разходи. Примерно имате по дебита на 602 / услуги / набрана сума 1000 лв., но 200 от тях са примерно за наем на офис . Тези 200 ще приключите с разходи за административна дейност, а останалите 800 ще отидат в разходи за регламентирана дейност. Може в сумата по 604 /РЗ / да е и РЗ на управител - тя би отишла в разходи за административна дейност и т.н..
Може да разгледате и този линк - има доста подробни обяснения , които може да Ви ориентират.
https://www.ngorc.net/bg/press/publications/count/page3.htm
След 10.03.2020 - има съобщение на страницата на НАП.
Няма как да знаем дали ще я наложат - за имането - да, полага се. Да се надяваме да са по-толерантни с оглед на натоварването, което тази година ни създадоха. Иначе с глоба или без следва да я подадете.
По-близо до истината е загуба 1. Няма как да е точно - нали затова е закръгляне ?
 Значи фирмата няма дейност и не по дав в НАП а за статистикат и АВ е с декларации за фирма без дейност?

 :good:
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598

30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.


Сега си отговорете дали тази фирма има дейност или не.