Прочетох внимателно различните обосновки и аргументи по темата просто от интерес - ЗП не са силната ми страна определено. Никак обаче не мога да приема, че извършването на агротехнически / земеделски услуги е дейност, за доходите от която трябва да попълним таблиците за доход от произведена преработена или не продукция. За мене това си е доход от извънтрудови правоотношения на ЗП за услуги, които лицето е извършвало извън дейността по производство на селскостопанска продукция.

" Дали "управлението на трансформацията" е само за собствени продукти - разсъжденията са като горните. Собствени се среща само в декларацията. Европейската концепция е, че земеделска дейност има дори, когато няма продукция (например поддържане на земята в добро състояние - над 50 % от всички субсидии в ЕС за земеделие са именно за това).  "

Това подчертаното е определено вярно и не само според европейските стандарти, но в питането все пак става дума за класически пример на услуга, извършена от един ЗП на друго лице , а не за извършване на собствена селскостопанска или земеделска дейност .Струва ми се , че става дума за отговор на въпроса - може ли така да се работи безвъзмездно и без да отчитаме доходи от тази си дейност ? На практика може, много и масово го правят, но личното ми мнение е, че би трябвало да извършвате услугите - счетоводно обслужване и подаване на различни данъчни декларации в качеството си на легитимно лице и тогава - да, Вие сте ДЗЛ.
Внесени или не тези осигуровки са дължими и при попълване на Таблица 2 ще отразите облагаемия доход в колона 4, върху който са дължими тези осигуровки. Тях самите, макар и невнесени ,ще приспаднете при формиране на данъчната основа.
Идеята е бележката да бъде подписана от получателя на самия формуляр - или самото лице или негов упълномощен представител.
 :wave: ,  i_spasov !

"........може би трябва да занесем стоките в екарисаж и от там след унищожаването да приложим документите "

Да, това имам пред вид или да бъдат извозени от фирма за сметосъбиране - имах такъв случай, но не хранителни стоки, а текстилни отпадъци и бяха предадени на такава фирма, която ни фактурира услугата .
Чета едно указание , което прилагам към темата и ме озадачи една част от него, касаеща документирането на личния труд .

" При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели. "

След приравняването на личния труд за целите на облагането с ДДФЛ на трудово правоотношение това твърдение , което е и от тази година ме накара да се замисля - издава или не СОЛ за положен личен труд документ с реквизитите по чл.7 ЗСч ?
Личното ми мнение е несъгласие с това твърдение , защото за този личен труд дружеството удържа и данък и изплаща чистата сума след намалението на сумата с ДДФЛ и логично е да документираме изплащането по ведомост.........но, ето какво пишат от НАП.........
А не виждате ли и първата подадена сума, освен новата ?
Подавате си в НОИ молба за заверка на ОК и са длъжни да ви я приемат, още повече като сте си подали ГДД и има всички необходими данни за тази заверка от тяхна страна. Проверяващият финансов ревизор, на когото ще възложат работата ще Ви уведоми какво  ще иска от ваша страна.
Декларацията за начало на упражняване на дейността от СОЛ е задължителна.
В ЕООД не можете да бъдете на трудов договор - не можете да бъдете работодател сам/а на себе си. Можете да се самоосигурявате на 420 лв. и да упражнявате личен труд, като в това число да бъдете и продавач в магазина. В рамките и на самоосигуряването и личния труд и управлявате и работите всичко, което е предмет на дейност на фирмата.

Тази тема може да Ви е полезна .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6262.msg33939.html#msg33939
" .......според този проект трябва да съм управител и да се осигурявам на 1000 лв. ..."

Всъщност пояснете горното - какво точно е задължението Ви според проекта ? Вие сте ЕООД и така или иначе сте управител на същото. По какъв начин е определено това Ви задължение да се осигурявате на 1000 лв. ?
Може да подадете корекция и верните данни.
Предполагам, че срокът на годност, указан на опаковката на стоката и придружаващите я документи от доставчика е определен от производителя на база нормативен акт, касаещ срокът на съхранение на стоките при определени условия. Освен протокол за брак би трябвало да има и такъв документ от производителя или доставчика, от който да е ясно и недвусмислено видно, че срокът е изтекъл към датата на бракуване. Редно е и освен протокола да има и документ за начина на унищожаване на стоката .
Здравей, 12345M !

Благодаря за включването по темата и за така обстойно поднесените съображения по повдигнатия въпрос. Аз няма повече да коментирам по същество, само бих искала да обърна внимание на едно обстоятелство. Разгледайте ГДД чл.50 образец 2001 - самата заглавна страница.
След данните на физическото лице, подаващо декларацията има дадени опции за чекване на обстоятелства и те са следните :

7. Местно лице, което няма доходи от чужбина   
8. Едноличен търговец 
9. Самоосигуряващо се лице                           
10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5  от Закона за здравното осигуряване   


Както е видно от копираните от ГДД възможности самоосигуряващите лица са като отделен избор от лица, осигурени по реда на чл.40 от ЗЗО. Т.е. безработните лица не са самоосигуряващи за целите на подаваната ГДД и за целите на подаваните от СОЛ други декларации - визирам обр.1 и обр.6 , включително годишна.
Бих помолила да споделите, ако подадете такава годишна декларация за безработно лице дали са Ви я приели и то като сте отбелязали , че лицето е СОЛ и какъв е бил ефекта от това подаване в единната сметка на лицето.

Хубава вечер ! :give_rose:
Оттеглям молбата си към модератора  :laugh: . То стана като комикс на абсурдите - защо пък да няма ново писмо от 01.15 ? :laugh:
Ще помоля модератор да поправи техническата грешка с датата в заглавието- 01.05.2013 е естествено.
" Формуляри по старите образци ще се приемат в териториалните поделения на НОИ до 15 май 2013 г. включително. "


Да, това съобщение си е актуално.