Аз при начислени заплати подавам обр.1 и обр.6 с код начислени и с датата на начислението и нося болничните и др. документи в НОИ. В придружителното писмо си има опция изплатени / начислени . Не чакам последния работен ден за подаване на обр.6.
Заплатите за октомври са начислени ? И кога ще подадете обр. 1 ?
Според мене няма как да е шофьор на такси на граждански договор при условие , че всеки ден на практика ще кара. Може на 4 часа, но в този случай ИТ държи в договора да са упоменати тези часове от.....до.....А ако го проверят извън тях ? Най-редно би било самият шофьо да се регистрира като свободна професия.
В какво се изразява грешката ?
Към счетоводителя във фирмата, където сте били на трудов договор ?
Възможният доход на СОЛ в ЕООД би могъл да бъде доход от дивидент или доход за упражняване на личен труд.
Най - лесно е винаги с добре аргументираната истина - намерете подходящия за вашите намерения член от Кодекса .
От кочан касови бележки за сторно пишете такава за сгрешената сума с пояснение за причината - превод по банка на същата.В случая не става дума за върната сума. Осчетоводявате си прихода със сгрешената сума в по-малко за съответния месец.
Добре, че във фирмите нямаме стари самолети да им замерваме разходите  :rofl: :laugh:
Както се казва, топката е във вашето поле......ще намерите начин :)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Разяснение 24-31-91 от 28.08.2009


В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-31-91 от 07.08.2009 г., в което поставяте въпрос, свързан с определяне на разходни норми на различни видове моторни превозни средства (МПС): леки автомобили, товарни автомобили, автобус и мотор, предвид обстоятелството, че същите не са посочени в Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите.

Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) не съдържа норми, които да регламентират реда за определяне на разходите за гориво и смазочни материали на МПС. За да бъде даден счетоводен разход признат за данъчни цели по реда на ЗКПО, най-общо същият следва да е документално обоснован и да е свързан с дейността на съответното данъчно задължено лице. Следователно по въпросите, свързани с определяне на разходни норми на МПС и по прилагането на Наредба № 3 от 1989 г. НАП не може да вземе отношение, поради това, че отговорът на същите е извън компетентността на изпълнителния директор на НАП, установена в разпоредбата на чл. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.

Независимо от това определянето на размера на разходите за горива и смазочни материали е пряко свързано с правилното установяване на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. С оглед на това в своята практика НАП е отправяла запитвания до съответните компетентните органи с цел изясняване на въпросите относно разходните норми на МПС и съдействие на данъчно задължените лица.

В свой отговор, изготвен през 2006 г., във връзка с отправено запитване относно действието на Наредба № 3 от 1989 г., министърът на транспорта изразява становище, че същата следва да се счита за мълчаливо отменена, поради отмяна на основанието, на което е издадена. Същото становище е застъпено и в писмо изх. № 04-09-12 от 21.04.2005 г. на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като освен това е пояснено, че Република България е ратифицирала със закон присъединяването си към "Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни моторни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания" (обн. ДВ бр. 1 от 2000 г.). Спогодбата е в сила от 21.01.2000 г. и според ИА "Автомобилна администрация"от същата дата са валидни и могат да се прилагат нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата производител на колесното превозно средство.

Имайки предвид гореизложеното, както и липсата на специална регламентация в ЗКПО, изразявам становище, че нормата, посочена в техническата документация на съответното МПС, може да служи като разходна норма за съответния вид (модел, марка) МПС.

Предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи експлоатационни фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация за конкретното МПС. Следователно в случаите, когато предприятието е в състояние по безспорен, логичен и недвусмислен начин да обоснове различен реален разход на гориво от посочения в техническия паспорт на автомобила, то считам че няма нормативна пречка същия този разход да бъде признат за данъчни цели. Начинът за установяването на реалната норма на разход при различни експлоатационни условия, не може да бъде регламентиран, тъй като не могат да бъдат обхванати всички възможни хипотези за специфични експлоатационни условия предвид бързо развиващите се техника и технологии, както и поради тяхното многообразие в практиката.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:

/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/
Това е най-хубавото, което бихме искали да ни кажат, но не го разбирам така. Дано аз да съм в грешка, това би било по-доброто, но коментарите тепърва предстоят :)
Въпросът е дали администрирането на осигурителните отношения на фирмата по повод наличието на работник и управляването на бизнеса ще се сторят на НАП упражняване на дейност от СОЛ.
А може би глобата за неподадена ОкД5 от 12.09.2012 ще е по-малка от осигуровките върху МОД на управител ?
Ако все пак обаче сключите ДС то трябва и да подадете уведомление.
Този линк отваря въпросния документ, но нещо не го виждам нито в сайта на НАП, нито на МФ. Иначе като го чета на прима виста не виждам да е отпаднало назначаването на прокурист, ако фирмата има дейност, но ЕТ - СОЛ не упражнява такава.
" Може ли тогава да се докаже наличието на сключен договор? "
Може би не, но със сигурност може да се докаже упражняване на дейност и с това - възникване на задължение за осигуряване и така стигаме до въпроса  защо всъщност няма сключен договор ? Или има приложение терминът " неначислени "....хайде лека вечер, че е време за почивка.
ЕООД Х има за собственик ЕООД У. Физическото лице нямва ДУ, добре. КОЙ управлява то-
гава ЕООД У ? Няма съдружник - СОЛ да управлява в това си качество, няма наето по ДУ
лице, възможно ли е тогава физическото лице изобщо да управлява без ДУ, макар и склю-
чен по телефона ?
Не, никъде не е указано, че първият трудов договор трябва да е сключен с най-висока длъжност, каквото и да значи това. :)))))))
" Един ден като тръкне да се пенсионира не трябва ли НОИ от там да му извади осигурителния стаж и доход или се бъркам "

Да, от персоналния регистър на лицето би трябвало да се вземе при пенсиониране осиг. доход , върху който лицето е осигурявано по ГД . А по ГД се дължат и внасят осигуровки при определени условия, но смятам, че са изпълнени след като коментираме подаване на обр.1 .
Независимо ще ви наложат или не глоба е редно декларациите да се подадат - ако е следвало да се подават.