Прибирате го в досието без да правите ДС и ако лицето има 50 на сто и повече инвалидност не начислявате и не удържате ДДФЛ на лицето, ако е наето по трудов договор до размера съгласно ЗДДФЛ.

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 :wave:
Лично аз правя договор за положен личен труд със СОЛ, отделно Решение на ОС или Решение на едноличния собственик на капитала за размера на възнаграждението за съответната година или месец , зависи как е договорено. Би могло и в самия договор да се пише възнаграждението - както прецените .
Знам в практиката, че някои колеги прилагат само Решение........
Включвам възнаграждението на СОЛ във ведомост, но отделна от тази на наетите лица. СОЛ издава и документ за полученото възнаграждение. По този повод бях повдигнала и една тема, но тя не получи развитие.........

ето я
 
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6455.msg35090.html#msg35090
 :wave:
Марпан, добре забеляза.....исках да пиша пенсионер и инвалид, а съм писала СОЛ / попаднах във времето за редактиране, та и се редактирах /. Просто ми стана чудно кое би наложило да пишем в ДС, че лицето е пенсионер. :smile1:
По какъв повод в допълнителното споразумение се налага да упоменавате, че лицето е пенсионер и инвалид ? И какво изобщо налага това ДС ? Лицето Ви представя решение на ТЕЛК, прилагате го към досието му и на тази база не му начислявате и удържате ДДФЛ до изчерпване на необлагаемия минимум, ако има 50 на сто и повече процент на инвалидност.
Ако хората, които ще обучавате са при вас по силата на някакъв договор с друга организация или фирма, то този договор би бил достатъчен. Относно инструктажа - все пак си е някаква мярка за застраховане , че сте взели необходимите мерки, въпреки, че и аз като Премиер считам, че ако няма да работят при вас това не е задължително. Ако обаче нямате договор за провеждането на това обучение с друга организация или фирма мисля, че трябва да се приложи чл.230 от КТ .
 :wave:
Нали за това е одитор - да изиска нещо, което го нямате.......... :laugh: . В крайна сметка, ако одитира фирмата и смята, че трябва да имате такъв акт за разпределение на печалбата - нека даде примерен текст на подобен документ. Да не говорим, че при ЕТ не става дума за печалба, а за доход на ЕТ, обложен вече с ДДФЛ.
 :wave:

Аз съм на същото мнение. Само да добавя, че за да е издържана документалната обоснованост следва да бъдат попълвани и пътни листове , доказващи именно използването на автомобила за основната дейност на фирмата.
Ето едно разяснение на НАП по въпроса , а иначе има и много теми, дискутирани тука - можете да потърсите.
 :wave:
Да си кажат хората, да се разпоредят . :laugh: Иначе си знаеш отговора със сигурност - прав си, а те - не. Иначе такива " съвети "  от тях могат да направят една доста забавна тема. И гледай печата да е правоъгълен ! И да изплатиш това обезщетение!  :laugh: :laugh: :laugh:
ЗДДС
..........
чл.113
.........
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

ДДФЛ се включва в обр.6 при изплатени заплати.
Така или иначе трябва да се издаде фактура - издайте я, внесете си ДДС-то и евентуалните лихви за закъснението - освен, ако не се разберете с другата страна да " върнете " парите по каса.
Ако нямате трудов и осигурителен стаж съгласно изискванията на НОИ нямате право на обезщетение за бременност и раждане, но имате право да получавате помощи от Социални грижи.

Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер на 100 лв. се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. при условие, че:
- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
- детето живее постоянно в страната.
от указанията в карето на СИС 2013

" ЗАБЕЛЕЖКИ:
          1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови правоотношения са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец."
За калкулатора за майчинство ли питате ? Не съм го ползвала, но като го гледам в момента всяка колона си има надпис какво се нанася в нея. Осигурителният доход е в третата колона, а в първата е брутната заплата, която може и да не съвпада с осигурителния доход.
 Да - най-общо казано, защото не е много коректно зададен въпросът Ви. Може би имате пред вид евентуално обезщетение за бременност и раждане ? Да ,ще бъде изчислено върху сбора от двата осигурителни дохода по трудов договор и като СОЛ.
Ако разликата, която не Ви възстановяват , а прихващат е за лихви бихте могли да осчетоводите сумата Дт 621 / Кт 4538 .