В такъв случай, щом си СОЛ в СД май ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си внасяш върху МОД!

Да, щом си СОЛ и упражнява дейност - задължително осигуряване на МОД .
 "И пак не разбирам - каква е връзката с печалбата на СД с дохода на физическо лице? Нали по-голямата печалба води до изплащане на дивиденти, върху които се внася само данък, а не до Годишно изравняване на осигуровки???????"

Няма никаква връзка между печалбата на СД и дохода на физическото лице. За целите на осигуряването се взема доходът на лицето в качеството му на СОЛ . В СД явно няма такъв и тъй като упражнява дейност, макар и да не получава доход за това е задължено да се осигурява на минималния праг за СОЛ. Осигуряването е следствие на упражняване на дейност. Ако има доходи - ще има и изравняване, ако няма , както е в случая , ще се осигурява на задължителния минимум и на него ще му се завери книжката.

Така е, при отговора си не съм прочела написаното от питащата след първия въпрос , а именно постинга от Ноември 20, 2013, 16:30 .
от указанията за попълване

Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията.
" Да подам заличаваща само за това ЕГН? "

Точно така в случай, че това ЕГН не трябва изобщо да фигурира в обр. 1.  :ok:
За наше улеснение и удобство, както винаги - добре поднесено, кратко , точно и ясно резюме. Благодаря, Катя !  :give_rose:

Ще чакаме и измененията на Правилника, за да " облечем " в примери новата теория и да има време да я разясним и по фирмите . Ще е необходимо работещите с доставчици и клиенти собственици и служители да са наясно какво следва да правят и изискват от контрагентите, защото в техни ръце ще е приложението на новостите в този случай. За това, че и ние трябва да сме на " ти " с всичко по въпроса спор няма.  :smile1:
примерно :

за дължимите здравни осигуровки от лицето в неплатен отпуск

Дт 499 / Кт 455

за внесените от лицето ЗОВ по банка в случая

Дт 503 / Кт 499


за плащането на ЗОВ от работодателя

Дт 455 / Кт 501 или 503

В рекапитулацията излиза на минус, защото програмата начислява задължение без на практика удръжката да се прави по ведомост. Моята програма примерно не начислява това задължение, а само задължението на работодателя да внесе тези осигуровки. Лицето ги внася на каса или по банка.  :smile1:
" .....печалбата ми се появи от разлика над отчетната стойност и оценка на вещо лице на въпросния парцел."

Правите преоценка на актив ли ?

ЗКПО
..............
Непризнаване на приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
" в договора за проект и в удостоверението за въвеждане в експлоатация  пише : "пристройка към цех за преработка"

СС 16
............
6.1. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Аз мисля, че следва да приложите т.6.1 от СС 16 .
 :wave:

Разбирам , че става дума за лице, назначено по трудов договор .

ЗДДФЛ
................
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 :wave:

Разбирам питането за авансовите осигурителни вноски - те са минимум върху 420 лв.. Иначе да, за изравнителните съм съгласна, че зависят от финансовия резултат на ЕТ за годината.  Всъщност питащата наистина не е уточнила за какви осигурителни вноски става дума - авансови или изравнителни. И в зависимост от това зависят или не от ФР. Можем да разширим и тълкуванията, а именно, че авансовите зависят от ФР предходната година, а изравнителните - от ФР на годината на подаване на ГДД.  Въпросът изисква повече коректност .
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.
"......която искам да заведа като разширение, не като отделен актив."

А пристройката е или не е разширение на вече съществуващата сграда ? В зависимост от отговора на този въпрос ще можете или не да направите, каквото искате.  :smile1:
... никой не налага санкциите предвидени в закона:

ЗСч
Чл. 47.(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.

Дали ако тези санкции се налагаха ефективно щеше да има на пазара хора, които подбиват цените на колегите? И дали нивото на информация в отчетите щеше да бъде различно?

Някой чул ли е да има санкциониран по този текст?Точно в десятката, MariyaPavlova ! Защо вместо да се спази законът на практика той умишлено НЕ СЕ СПАЗВА , а в същото време искаме доказателства за знания чрез изпити ?

Както се казва въпросът е риторичен .
Всички изказаха опасения и то реални, че въвеждането на изпити ще породи корупция. По-страшното е обаче, че именно корупцията е родила идеята за изпити. Всичко останало е едно лицемерие . Преди години се даваше, за да се стане експерт, сега ще се дава на експерта , за да си съставител . Сега да е на мястото си всяка институция, занимаваща се с нелоялна конкуренция и конфликт на интереси !!!
"При мен периодът е: 07.08.2012 г. до 30.10.2013 г. вкл. Аз го изчислявам -1г. 2 мес. 24 дни.Счетоводителкат а-1 г.2 мес. 23 дни.
При приятелката ми-18.07.2011 г. до 30.10.2013 г. вкл.Аз го изчислявам-2 г. 3 месеца 13 дни. Счетоводителката-1 г. 3 мес. 12 дни."

В първия случай разликата от един ден е несъществена, но при втория случай следва да уточните някои въпроси. Тази разлика може да се дължи на различни обстоятелства - лицето да е било в неплатен отпуск, непризнат за трудов стаж, да е била осигурявана на по-малко от 8 часа...Не давате пълна информация, а това може да са обстоятелства, при които трудовият стаж в книжката да е правилно изчислен.
Една статия относно отчитането на инвестиционните имоти , надявам се да Ви е полезна.  :smile1:
И без тези изпити професията ни е недооценена финансово, непривлекателна за упражняване и вместо да искаме за тежест да полагаме изпити по-добре да се помисли как да се вдигне нивото на заплащане на труда ни. Нека вземем пример от адвокатите , а и не само от тях. Утвърдени ценоразписи на услуги  , професионално единство при защита на интересите им ......Явно е наистина криза, криза и за фирми та, както правилно отбелязаха колеги в предишни постове се търси нова пазарна ниша....... :smile1:
Премиер, то да ти кажа по тая логика и в ЗСчетоводство е предвидено как един икономист може да придобие права на съставител. Да не цитирам изискванията за това. С една дума всеки редови икономист трябва да има 5-6-7 години / според конкретната ситуация / стаж и опит , за да е съставител. Всеки изминава своя си път. Въпросът е принципен - след придобита специалност кой полага периодични изпити ? Никой ! Ноооо.......ето сега това ще сме ние . :laugh:
Това, моля, не го приемай за спор с тебе - нали с някого трябва да си говоря, а продължението - в говорилнята на чашка кафенце:yes3: