Минал - колко да е минал -  във вътрешната комисия...
Чл. 204.

Скрит текст :
Не е рядко срещана практика от фирмената разплащателна сметка / и в брой също / да се плащат лични разходи на собственика , за които той впоследствие възстановява парите. Тези плащания обикновено ги даваме на разчет. В светлината на новата редакция на чл.204 и особено във връзка с ал.2 как тълкувате наличието примерно на плащане от банковата сметка за лични нужди, за което не са все още възстановени парите от собственика ? Да не се окаже, че следва да имаме някакво споразумение / може би в писмен вид / относно това, че тези пари ще се възстановят ? Или възстановени - невъзстановени тези разчети ще се третират като разходи за лични нужди ?
За какво служи тази бланка? Да се регистрира на кого (работниците) по колко ваучери са дадени ли? Ако да - не става ли каквато и да е таблица? Или бланка поръчка?

Самата бланка е по образец / точно определен / на доставчика на ваучери "Призма лукс" и служи за отчитане и осребряване на ваучерите от магазините, в които е пазарувано с тях.
Да се коригирам :

1.Фактурата за аванса осчетоводявате
Дт 411 / Кт 412

2.Плащането на аванса осчетоводявате
Дт 503, 501 / Кт 411

Така по Кт 412 остава като салдо преведената авансова сума .
СС 18
Скрит текст :
При получаване на аванса издавате фактура до 5 дни .
Дт 503 / Кт 412 / клиенти по аванси /
Хубаво контрагент митница, ама от митницата ли ги е купил тези 3 бр. автомобили?
Посочва за контрагент физ. лице с 13 бр. 9-ки!

 :good:
Новите разпоредби по този въпрос са в сила от 01.01.2016, мисля.
Моля, ако някой разполага с бланка за отчитане на ваучери за храна от доставчик "Призма лукс" да я прикачи - предварително благодаря !
Телефонните разходи-отчитате ли някаква част-за лични цели??

Ако има ползване за лични цели - трябва.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18638.msg112556/topicseen.html#new

" За други активи:

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените по-горе, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа"

Или приемате 20% като база за разпределение или по извлечението от фактурите изчислявате точно личното потребление.

/ не ми се мисли какъв време отнема  това/
Наредба за командировките в страната
................
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
Вижте чл.195 ЗКПО дали не попадате в излюченията, при които данък при източника при изплащане на лихви не се удържа.
Благодаря за отговорите !
Ползотворен ден  :smile1:

Хубав ден !
/ лично аз не бих ползвала 304  :smile1: /
И след това отписване 709/613 (207) ли ?
Дали ще е проблем, ако вместо 613(207) използваме 304 Стоки ?

Да, след това отписване 709/613/207 . Така и предположих, че идеята Ви е това да е с характер на стока...от гледна точка на счетоводния резултат не би имало проблем. Важното е да можете да аргументирате осчетоводяването и да го обвържете с евентуална Ваша счетоводна политика съгласно която това право е стока.
Може би при закупуването Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА, а при фактуриране на отказа Кт с/ка Други приходи ?
Благодаря за отговорите !
Статията е хубава, но не ми отговаря на въпроса, в коя сметка да осчетоводя придобитото право.

Упражнявате ли впоследствие това придобито от Вас право и става ли Ваш автомобилът ?

Те не прехвърлят автомобил.
Предмет на сделката са правата им по лизинговия договор.
Фактурират си с ДДС.
Не знам как е по счетоводните стандарти, когато се прехвърлят право по договор и не ми се рови в момента, но съм убедена, че е уредено и в НСС и в МСС.

Не те прехвърлят право , а на тях го прехвърлят.
Купувате опцията право на придобиване на собственост и автомобилът е собственост на лизинговата компания. За да го продадете ще трябва да упражните това си право и да продадете автомобилът в качеството му на вече ваша собственост. Полученото право на придобиване на собствеността ще калкулирате в цената на придобиване на автомобила.
Не е необходимо да го отбелязвате.
Ще въведете 453 и после към нея ще създадете подсметки.