...осъзнавам, че каквото и да обяснявам, надали ще получа уведомление от клиент, че през месеца нещо е било ползвано за лични нужди

А дали няма да е целесъобразно да им искаме такова уведомление/декларация, че през месеца нямат ползвани за лични нужди стоки, услуги и прочие ? Въобще в някаква декларативна форма, че нямат или ако имат - какво ? И съответно за това следва да имаме и методика преди подаването на СД ЗДДС. Тази декларация би ни служила като основание да ползваме в пълен размер или не ДК по описаните в дневниците фактури.

/ аз спирам до тука, че става все по-зле /
Пасатче, ти направо хвана таралежа с голи ръце . :smile1:
Един вид, който до сега си е затварял очите и нищо не е начислявал, нека сега се коригира, моля.
не е точно така. Пишат:

...Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока...

няма да я оспорват. Ако преценят, че не е съобразена? :)

Опитах се да се самоубедя в добрите намерения, но, уви-връщам се на изходни позиции . И пак се сещам за дявола и Евангелието.
Един вид - каквато и да е базата, стига да е прилагана последователно няма да бъде оспорвана.Няма да бъде подлагана на контрол и съмнение по отношение на начина, по който сме я определили ? Достатъчно е да следваме собствените си "разработки" ?
Звучи ми като едно пожелание да я има , каквато и да е тя. Формата пред съдържанието...да има нещо, да се самообложим...и си стискаме ръцете.
/ все пак да отчетем по заслуги елемента на успокоение, който се вложили в тези редове /
Ами ...да пристъпваме към методиките . :smile1:
Точно така - Указанието е за въпросите, свързани с ДДС ! Другото най-вероятно следва да разбираме и знаем без Указания - да се самоследим , самоконтролираме , самооблагаме.И при ревизии да не се съгласят с нас, защото в цялата тази работа има субективизъм на най-високо ниво. Най-вероятно държавата гледа да се справи с най-голямата си "болка" - ДДС-то и другото е оставено на произвола .
Указанието ми се стори така направено, че да поставя повече въпроси отколкото дава отговори и дава "възможност" да се тълкува , както дявола - евангелието. Доколкото едва ли имаме друг избор следва да приемем реалността такава, каквато е. В този ред на мисли докато се притесняваме за колите и имотите със същата сила стои въпроса и за компютрите, телефоните, мебелите-ДМА и какво ли не още. Дали си дават сметка господа законотворците колко трудоемко е администрирането на един такъв процес като този с проследяване или не на ползването на имущество и услуги за лични цели ? И то със съмнителен краен резултат, който биха могли да оспорят , защото където няма точни правила няма и принципи.
Според мене това биха били едни неправомерно удържани и внесени пари в по-малък размер . :smile1:
След като лицето е СОЛ следва да декларира това обстоятелство пред платеца на дохода и да не му се удържат осигурителни вноски и ДДФЛ. Иначе по принцип не може да приспадате два пъти осигурителни вноски за един и същи месец от различни доходи .
ЗДДС
..............
чл.113
...........
(13) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки - в срока по ал. 5.
Да - в справката по чл.73 се обявяват начислените дивиденти без значение дали и кога са изплатени.ФЛ не декларират нищо.
Осигурява се като СОЛ на 420 лв осигурителен доход . Ет-то си работи, но лицето не си изплаща възнаграждение за вложения труд/ личен труд тоест не си плаща 10% ДОД. Надявам се сте ме разбрали

В ЕТ няма възнаграждение за личен труд, а още повече и ДДФЛ за него.
Иначе Ви разбрах. :smile1:
Същото лице има ЕТ и в него се осигурява като СОЛ на 420 лв и не полага личен труд.

Не полага личен труд ще рече не упражнява дейност ли ? Тогава за какви осигуровки, за какво Д1 говорим ?
А дали има възможност човек да се самоосигурява, без да извършва някаква дейност - т.е. само да си внася допълнително осигуровки, за да има по-голям осигурителен стаж?

Няма как - осигуряването върви ръка за ръка с упражняването на дейност.
/ освен, ако не я "имитирате" /
Само със заличаване ще стане - не може корекция на вид осигурен. За заличаващата мисля, че се отбелязваше само месеца, код заличаване и ЕГН на лицето - може би няма проблем с това, което описвате - няма какво да въвеждате на другите страници ми се струва.
Указания Д1

34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

НИИПОПДОО
..............
Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 19 от 2015 г., в сила от
1.01.2015 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Регистрацията на трудов договор със задна дата / до 3 дни / е в рамките на законосъобразния срок. Важното е обаче, че работникът може да се яви на работа едва след регистрирането на договора му в НАП и от тази дата вече му се води трудов и осигурителен стаж. Вие ще го регистрирате със задна дата, но това няма да означава, че тези 3 дни са стаж за работника. Нещо повече - ако е работил през тях това е наказуемо за работодателя,защото е допуснал на работа лице без регистриран в НАП трудов договор.
Често тези критерии за начина на разпределение на дивидент се залагат още при подписване на дружествения договор .
Основната РЗ не може да е по-малка от МРЗ.
ТЗ
........
Чл. 127. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.