Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1...

по скоро ме притеснява , че приходът   / за ФЛ/   от това известие ще бъде получен през 2019 и затова е редно да бъде сега начислен

Всъщност къде е проблемът ? Нали питате за ДИ с дата на данъчното събитие от 2019 ? И получено плащане от 2019 ?
Дебитното известие следва да определи и датата на данъчното събитие. По принцип - може продукцията да е за 2018, но данъчното събитие, свързано с увеличение на цената , да е през 2019.
Не включвате договора в дневник покупки.

ЗДДС
Чл.124
(4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки ...

Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
ЗКПО
Чл. 71. (1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният и размер.
Фирма търси човек за работа като синоптик - заплатата е 700 лв., но се усеща като 1200.
Фактура ще издадете, ако някой Ви поиска такава. За останалата сума ще си направите отчет продажби. :smile1:
 Трябва ли проверка от одитор, след като са съгласни на сделката всички собственици на капитала?

Може би въпросът е продиктуван от чл.262л ал.5 ТЗ :
(5) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г. (*)) Проверка на преобразуването не се извършва, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.


Законът ви освобождава от проверка при преобразуване, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества сте изразили писмено съгласие да не се извършва такава проверка, приемащото дружество не е капиталово и не се увеличава капитала на приемащото дружество
Нещо не ми се струва ясно зададен въпросът. Под прехвърляне имате предвид продажба или нещо друго / и какво / ? И кои са тези "всички" собственици ? 
Лошото е ,че и двете суми са под един код и не може да се раздели данъка според това -начислен -удържан.А в справката пише удържан данък.

Често и дивидентите не са изплатени , а само начислени и въпреки, че няма от къде да удържим данъка го плащаме ... :smile1:
Много , много яко / както биха казали тийнейджърите / :lol:
И преди да се пристъпи към прекратяване на договора поради негодие старешко трябва да видим дали нечия изпъдица не е по-належаща .
Хубава вечер !
Колеги, може ли за малко помощ. В декларацията по чл. 50 остатъците по заемите на физическите лица с лихвите ли се декларират?

Без лихвите. :smile1:
А щом внеса предварително вноските за цялата година, трябва да подам и декларация обр. 5, правилно ли разсъждавам?

Ако внесете предварително вноските за цялата година ще подадете единствено декларация обр.5.
Ще се включат ли и други колеги по зададениа от мен по горе въпрос?

На практика плащате задължения и това не е упражняване на дейност. Смятам, че следва да подадете Декларация за неактивност.
Мисля, че е коректно, лидерът във форума да внимава когато публикува стари тълкувания, защото е подвеждащо на база висок кредит на доверие у потребителите.

Ирена, нека да уважаваме повече интелигентността на потребителите, които четат, но и мислят. И моля не занимавай аудиторията с личните си усещания и преживявания на тема лидерство. Тука всички сме анонимни и се стараем да сме доброжелателни. Които го могат.
Неслучайно упоменах годината, когато е публикувано това Разяснение . Нека всеки да приложи  "уменията за "четене на текст с разбиране" ".

Един малко риторичен въпрос да задам :
Да не би като публикува НАП / или друго ведомство / едно разяснение да не го цитираме години напред ? И до ден днешен постваме Разяснения на Мургина и се позоваваме на тях. Да не би да са били валидни само за годината, когато ги е писала ?
Да не би да чакаме да излезе Разяснение по години ?

http://www.minfin.bg/bg/171
Раздел "Корпоративен данък и счетоводство "
 Разяснение по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството


На страницата на МФ е публикувано Разяснение на МФ по въпроса за Публичността на ГФО. Разяснението е от 2017 г. мисля и го прикачвам цялото по-долу. Тука ще постна само една извадка от него :

"2. ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно измененията на чл. 38, ал. 9 от ЗСч (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предприятията, които не публикуват годишни финансови отчети за 2017 г. са:
 еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит (тези от тях, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не декларират това обстоятелство с декларация в Търговския регистър)
 
"
Бих казала, че след като се дава възможност да се гледа - ще гледат и виждат. Ако не се дава възможност - няма да се вижда. Както се казва - въпрос на направия. Както го направим така ще е. Но пък тогава или няма да имаме повод за притеснение или, ако имаме си се притесняваме тихомълком.