Ами то е ясно и на двете страни какво става с това лично ползване, но все пак така изведнъж да се започне някак е твърде нагласено. Иначе как ще го тълкуват - ами при всяко положение не в наша полза. Те , ако рекат да се задълбочават не до октомври, ами могат и с много по-задна дата да го разглеждат, защото личното ползване не е нещо ново в ЗКПО.
Според мене е редно длъжността да се изпише така, както я изписвате и в уведомлението. А в трудовия договор нали ще впишете и място на работа - от там ще е видно, че става дума за банка.
Не е нужно да се прави Общо събрание. Както и Лена12 по-горе Ви е писала ще си направите инвентаризация на разчетите и в тази връзка ще изпратите писма за потвърждение на салда към 31.12.2016..Това ще Ви е и отправната точка да ги коригирате, ако не са правилни.
Ако трябва да гледаме сметките на собственика то да го питаме и за приходите от продажби и да не гледаме документите за това.
Дали плащането на РЗ по банка няма да реши въпроса ?
Правилно ли разбирам-мога да го отсроча за счетоводни цели в следащи години, но за данъчни цели да го призная сега през 2016г.?

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37

Не мисля, че сте права . Първо трябва да имате формирани разходи от отписване на вземания и едва тогава при условията на чл.37 да прецените дали тези счетоводни разходи са и данъчно признати.
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:"

Не сте длъжни да ги отпишете веднага при настъпване на изброените обстоятелства по чл.37. Там е визирано, че отписването става "най-рано" в годината на настъпването им. Бихте могли да отложите това отписване за следващи години и така да разсрочите признаването на този данъчно-признат разход.
Д1 на СОЛ си я подавам пак от ел.улугите на НАП с ел.подпис , т.4 на код на задълженото лице - Булстата на ЕТ  и в т.5  ЕГН-то на лицето.

Да, правилно е - още повече, че лицето вероятно е декларирало, че ще се осигурява именно през този Булстат.  :good:
"Д1 за СОЛ-а също по булстата на фирмата "

С това какво имаш пред вид ? Иначе всичко друго според мене е ОК.
Здравейте,

Получих фактура  закупена джи пи ес навигация за камион на стойност 720 лв без ДДС.
Трябва ли да го заприходя като актив и с каква годишна норма на амортизация ?

В САП - зависи от счетоводната политика и приетия праг на същественост.
В ДАП - да.
Бих го завела в ІV категория / компютри, периферни устройства за тях (виж дефиницията по-долу), софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони / с данъчна амортизация 50 %, а счетоводна - според счетоводната Ви политика.
Фактурите ще си опишете през 10.2016. Независимо, че сумите от касовия апарат по тези фактури ще отидат в отчета на касовия апарат за 11.2016 би следвало да ги отразите счетоводно / за целите на ЗДДС / в отчет продажби за 10.2016.
 :bow:
Благодаря ти, Марпанче!
Здравейте,
ще съм благодарна да ми дадете едно рамо с мнение по следния въпрос. Майка с дете на 5 месеца желае да напусне . Какво следва да подаде във фирмата и съответно и ние в НОИ - може би някой е запознат / да не се налага да откривам топлата вода / .
Предварително благодаря. :smile1:
Ако към датата на регистрация за получаване на обезщетение за безработица има 9 месеца осигурителен стаж от последните 15 има право да получава въпросното обезщетение.
Законосъобразен отговор дава чл.75 ЗКПО. :smile1:

Финансов лизинг с опция за придобиване

Публикувано на 04.07.2014

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор


    Имаме договор за лизинг, през периода на МПС-то е заложена ниска амортизационна норма, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 35 000 лв. Какво се случва, когато лизингодателят ни прехвърли МПС-то на по-ниска стойност 10 000 лева, а застрахователната стойност на МПС-то е 1000 лева? Какви счетоводни записвания следва да се вземат?

   Предполагам, че става дума за финансов лизинг с опция (а не задължение) за придобиване на автомобила. Първоначално вие би трябвало да сте завели автомобила като ДМА въз основа на лизинговите вноски (без лихвата) по договора, без последната, която се плаща, ако решите да придобиете актива. Последната вноска, например 10 хил. лв., следва да натрупате към отчетната стойност на актива или да заведете като отделен актив. Тази вноска трябва да се амортизира за годините, които остават до края на амортизацията на автомобила. Например, ако сте приели срок за амортизация на автомобила 6 години, а последната вноска платите през 4-тата година, амортизационният срок на последната вноска трябва да бъде 2 години.
Счетоводната операция следва да бъде:
Дт с/ка ДМА 10 000
Кт с/ка Доставчици 10 000
Застрахователната стойност на автомобила - въпросните 1000 лв., имат значение само за прехвърлянето на автомобила пред нотариус, т.е. това е стойността, върху която се начисляват нотариалната такса и данъкът при прехвърляне на имущество.


https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=13456.0

Може би тези материали ще Ви ориентират .
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=454:tp062009&catid=13:fipbest&Itemid=35

Скрит текст :
Ей това не го разбирам, в командировъчното си пишем дневни 10 лв., а може да осчетоводим 20 лв. нали се признават до двойния размер или за един ден ден командировка, максимума по зкпо са 20 лв. и в командировъчното си пишем дневни 20 лв.?

Е, такова чудо няма - да дадете 10, а да си осчетоводите 20 .