Нали пишете, че не изплащате възнаграждение ? В този случай не се попълват клетки 31 и 31А.

От указанията за попълване на обр.1:
...........
" 1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. "

След като няма да начислявате и изплащате възнаграждение не следва и да попълвате тези клетки.
В обр.1 на СОЛ , който полага личен труд, но не получава възнаграждение няма да попълвате клетка 31 и 31 А. Нямате и основание да подавате  обр.6 за СОЛ с размера на ДДФЛ , какъвто на практика вече няма да се начислява.
Основното е да е правоспособен и да отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на ГФО.
Можете с допълнително споразумение да промените длъжността на наетото лице и заплатата му. За промяната на длъжността подавате уведомление, а за промяната на заплатата - не. По принцип уведомлението се подава при промяна на длъжността и срока на договора.
Едно писмо на НАП по въпроса за отдаването под наем и осигуряването на СОЛ
Trevit
Приложеното писмо на МТСГ не е продължение на темата, не виждам защо да се повтаряме непрекъснато. Постнах нещо, което е все пак някакъв документиран опит за определение на трудова дейност и то съвсем не с намерение да продължавам дискусията.
Темата беше подходяща за това и се надявам да избегнем вече излишни полемики по въпроса. Разбира се всеки може през седмица-две или на други интервали да спира и почва самоосигуряването си. Ето и аз съм приключила вече ведомости и ДДС - ще си подам една ОкД5 за до края на месеца и няма да работя.........примерно.
Няма никаква причина писането ми в темата да предизвиква твой отговор - то не е непременно свързано с това. :wave:
нещо по въпроса за това що е трудова дейност, смятам, че би било полезно....

Скрит текст :
Основанията не са две, а едно - самоосигуряване по ЕГН на ФЛ. Лицето може да упражнява дейност в две или повече фирми в качеството си на ЕТ, едноличен собственик на ЕООД или съдружник в ООД и да се самоосигурява като ФЛ по ЕГН върху избран от него осиг. доход.
Въпросът, който всъщност се постави принципно по отношение на наема по същество беше дали отдаването под наем е дейност , изискваща от собственика самоосигуряване . Няма как отговорът да не е, че да, отдаването под наем е дейност на фирмата, изискваща от собственика самоосигуряване  - приемаме, че никой друг не работи във въпросната фирма.
Дали вече това самоосигуряване ще бъде непрекъснато или за определени интервали от месеца е нещо, което всеки следва сам да прецени колко законосъобразно и защитимо е съгласно фактологическата обосновка. Да твърдим, че като отдаваме под наем не правим нищо обаче е далече от истината.
Можем да се поласкаем, че счетоводството също е изкуство......... :laugh:
И да, трудова дейност му е майката, но да не забравяме да добавим, че обмисляне му е бащата.
 :smile1:
В случая с договора за наем е от значение какво предвижда той между двете страни и дали в него няма клаузи, които пораждат и други задължения на наемодателя освен издаването  на СИС примерно , издаването на фактура за наема. Освен това би могъл да има и редица други задължения като отчитане на консумативите и префактурирането им, осъществяване на ремонтни дейности и прочие , залегнали в договора.
Преценката за това дали има или не дейност си остава на питащия по въпроса с оглед конкретната ситуация при договорните отношения.
В крайна сметка е важно всяко едно подобно решение да бъде добре аргументирано от фактите.
Хубав ден ! :wave:
" Или, запитано по друг начин, наличието на приходи от финансова или инвестиционна дейност на дружеството доказват ли по безпорен начин трудова дейност на неговия собственик."

Приходите от дивиденти, получени от Вашето ЕООД са резултат от участието на същото в капитала на друго дружество и според мене не представляват дейност на фирмата . Личното ми мнение е , че в случая не се изисква полагане на личен труд от собственика , който да води до получаването на тези приходи и правилно не се самоосигурявате.
От чувство за предпазливост при разпределянето на този получен дивидент - евентуално за дивидент на собственика на ЕООД като физическо лице - бих подала ОкД5 за този интервал от време , защото едноличният собственик на ЕООД ще вземе решение за разпределението на този дивидент, получен от ЕООД, ще вземе решение за приемане на ГФО и неговото публикуване.
" ЗДДФЛ има отношение към казуса, само ако самоосигуряващото се лице има доход за положения личен труд."

Не само - в ДР на ЗДДФЛ се дава и определение на това какво е трудова дейност. С или без възнаграждение полагането на личен труд е извършване на трудова дейност.

Вие сам/а си отговорете имате или не основание да смятате, че полагате личен труд в различните, посочени периоди на посочения от Вас пример. Иначе звучи супер- отдаваме под наем един имот - няма осигуровки , няма нищо, прибираме парите, подаваме декларация, плащаме си данъка и НОИ нищо не търси от нас. Ако това е така - моля, убедете ни, защото кой не би искал да спести от осигуровки...........
" Как вие ще ми докажете, че от 02.05.2013 до 01.05.2014 съм извършил трудова дейност? "

Аз не възнамерявам нищо да Ви доказвам - доказателство за това биха били издаваните фактури за наем, СИС евентуално, разходи за ел.енергия и вода и префактурирането им на наемателя и прочие такива.

" И ако ви  покажа доказателства, че съм бил на околосветско пътешествие..........."

Може би в този случай, ако сте на околосветско пътешествие ще сте се погрижили да имате управител по време на Вашето отсъствие ? :smile1:

Задълженията на наемодателя ЕООД едва ли се изразяват само в прибирането на наема.
" Извършва ли трудова дейност собственикът на ЕООД, отдало фирмен имот под наем, докато не прави нищо. Това е въпросът."


Да ,извършва именно трудова дейност . И именно това е регламентирано в ДР на ЗДДФЛ . Упражняването на личен труд по повод администрирането на фирмената дейност не е нищоправене.
КСО
..........
чл.4
........
3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;


ЗДДФЛ
............
ДР
...........
26. "Трудови правоотношения" са:
и) (нова, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Отдаването под наем и извършване на дейност от фирмата / има си и НКИД за това / и в частност упражняване на такава от нейния собственик - бил той ЕТ или собственик или съдружник в Е / ООД.
Да, така е.

А трябва ли да подам окд-5 при положение, че лицето е осигурено на максималния осигурителен доход на друго основание? На практика няма да му внасям нищо.

Да, ОкД5 следва да се подаде като се посочи дата за начало на дейността без да се указват данни за вида на осигуряване .
За целия период на действие на договора за наем ли?
Къде въпросът е намерил нормативно решение?

На мен също ми се струва абсурдно да се сключи един договор за наем за 10 години и на това основание лицето да се осигурява през целите 10 години, въпреки, че след подписването на договора няма никаква дейност. Струва ми се, че ако се приеме едно такова разбиране, много хора, които търсят основание за осигуряване, но нямат такова, биха могли да прехвърлят някаква вещ на името на някакво дружество, специално учредено за целта от тях, да сключат някакъв договор за наем на тази вещ и да се осигуряват, да се осигуряват и чак да се пенсионират заради натрупан осигурителен стаж

Бихте ли ни посочили нормативно основание за това, че отдаването под наем на имущество примерно от ЕТ, Е / ООД не е извършване на дейност от страна на фирмата и не изисква осигуряване от собственика и или назначено по ДУ лице ?
" Това, че личните осигуровки на лицето са за негова сметка, не значи, че не могат да се удържат от възнаграждението му. Именно удържайки ги от възнаграждението му, те стават "за негова сметка"."Trevit , СОЛ внася осигуровките си по ЕГН и погледнато формално това може изобщо да не става през дружеството. Не може то да се явява администратор на това кога да бъдат удържани или не осигуровките на СОЛ. Възнаграждението за личен труд може да се изплаща еднократно или на даден интервал от време , а СОЛ ежемесечно си е превеждал парите за тях. В такъв смисъл дружеството , изплащащо личен труд не следва да удържа личните осигуровки на СОЛ . Задължено лице за тези осигуровки е СОЛ по ЕГН, а не дружеството.