Данъкът декларира в качеството си на получил доходите - колона 4 .
ЕГН и име на физическото лице, брутна сума на изплатения доход, без данък в графата за удържан данък .
 :thumbup:

Разбирам, че става дума за едно лице, ако са повече - за всяко поотделно.
Приспадаме всички дължими осигурителни вноски на СОЛ - и авансови и тези за довнасяне за доходи, получени 2012 г..
Ще се дублира като информация, но не и като задължение. :wave:
Посочва се брутната сума на дохода и удържан данък.
Не, ГДД е за получени доходи.
Попълвате Приложение 1 и за двата вида доходи като попълвате и съответните служебни бележки .
 :wave:
В Н-8 за подаване на данни от работодатели и самоосигуряващи лица има следните текстове по повдигнатия въпрос :

чл.2
" (2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват......"

" (6) (нова, ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Няма връзка, за това се и редактирах - не прочетох първоначално добре въпроса.
По темата :
от указанията за попълване на обр.6
"Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП"

Става дума за СОЛ според КСО, а не според ЗЗО.
Не подава обр.6 за 13.2012.         
Фактура , дебитно или кредитно известие се издават до 5 дни от датата на данъчното събитие. Издаването на КИ през 2013 г. предполага, че данъчното събитие е през 2013 г и не следва да се коригира финансовия резултат за 2012 г..
Изтеглете отново програмата на НАП / без значение, че може би ви е актуална / и отново проверете обр.1 преди да го подадете.
Ако лицето е самоосигуряващо се - да, подава декл. чл.55 за дължимия ДДФЛ за доходи , получени първо тримесечие на 2013 г.. Ако лицето не е самоосигуряващо се това задължение е на платеца на дохода.
Счетоводството - задължително двустранно, щом  е  Е/ ООД,  Няма изискване за задължителна счетоводна програма.И също така - правоспособен счетоводител.
При граждански договор със СОЛ , когато са удържани осигуровки от платеца на дохода вероятно лицето не е декларирало това обстоятелство или платецът на дохода неправилно е приложил законовите разпоредби. Така или иначе този доход е обложен с осигурителни вноски и не би следвало да участва в изравняването на същите. Аз също смятам, че не би трябвало да се включва в Таблици 1 и 2 .
Няма проблем в случая автомобилът да бъде закупен от физическо лице с договор за покупко-продажба и заведен в счетоводството на фирмата. Изплатеният доход на физическото лице ще декларирате в справката по чл.73 за съответната данъчна година.
Не виждам проблем освобождаването да е от 01.05.2013, след като това е датата. Заповедта може да бъде написана и връчена и с предходна дата, като в нея пише , че е освободен, считано от 01.05.2013.
 :wave:
Не се избира вид плащане за обр.6 13.2012 .