ЗКПО
чл.46
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:
1. сумата на погасеното през текущата година задължение;

При изтичане на давностния срок 401/709        - данъчно признат приход
При последващо плащане                6.../501,503 - данъчно признат разход
воп

Само за протокола - ВОП е  за стоки.
и аз така смятам и го разбирам
при последващо плащане /частично/ през 2016/  напр.да си намаля фин.резултат със погасената сума
както и при оконч.отписване на задължението също в намаление

Точно така, ако в годината на изтичане на давността сте увеличили ФР с неплатеното задължение.
ЗКПО

Скрит текст :

В чл.46 точно се визира кога да бъде направено увеличението на финансовия резултат - в годината на настъпване на определено обстоятелство - не по-рано. Ако това е направено по-рано то това е данъчно-непризнат приход и не може да поражда последици за фиска .

" (3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:......"

Изказаното мнение е, че тази "предходна" година е годината преди изтичане на давността, но това би било незаконосъобразно съгласно ал.1 / а там е точно определено кога да се увеличи ФР / и не е логично ал.3 да допуска  законово нарушение по прилагането на ал.1 .

Смятам, че за текуща следва да приемаме тази, за която съставяме ГДД, а предходна да е тази преди нея.
След като нямате задължения по единната сметка не мисля, че нещо трябва да Ви безпокои.
/ и аз като Пъпешче /
а ако управителя просто не ги иска таз пари
мога ли да закрия с/ка 452 за сметка на 122?

Ами управителят взема Решение и каквото реши...
Ще трябва да си ги поискате - в ГДД няма опция за приспадане.
Hrili ,

Благодаря, че сподели с нас тази бланка. Това е един доста срещан начин на работа вече, но ми звучи смущаващо задължението на работника да дава достъп до дома си на разни органи и институции. Питала съм се как ли е в други страни - дали и там осигуряват такъв достъп...Все пак домът е нашата крепост. :smile1: И друго в тази връзка - ами ако работя не от дома си , а просто по интернет - може да е от зона със свободен интернет достъп, от кафе, ако щеш...варианти всякакви и напълно реални. Май КТ под работа от разстояние все пак си визира някакво стационарно място. :smile1:
Ок,вашето мнение съвпада с нейното!
На какво основание не подлежи на нач. на ДДС тази покупка?


А на какво основание според Вас следва да начислявате ?

иначе малко по въпроса :

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5252904

/ тука рибата все още я няма /
Като подотчетно лице би могъл да вземе парите с един РКО. :smile1:

/ иначе си е супер някой да ми заповяда да си взема пари /
Изведени от употреба / временно /ДМА
/данъчни и счетоводни амортизации/


СС16 т.11.3
Консервиране – извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба.

Следователно временно изведените от употреба ДМА са консервирани.


Счетоводни амортизации
СС 4 т.6.2
Начисляването на амортизация се преустановява от месеца,следващ месеца,в който амортизируемият актив е изведен от употреба,независимо от причините за това.


Данъчни амортизации
чл.59 ал.1 ЗКПО
Начисляването на данъчни амортизации се преустановява,когато съответния актив временно не се използува през период,по-дълъг от 12 месеца.Начисляването се преустановява от началото на месеца,следващ месеца,през който е изтекъл срокът по изречение първо и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.ДМА не се отписва от ДАП.

чл.59 ал.2 ЗКПО
При определянето на данъчния фин.резултат за годината,през която е изтекъл 12 месечният срок по ал.1,годишната данъчна амортизация на данъчно-задълженото лице се намалява с размера на начислената дан.амортизация за актива през 12 месеца,през които активът не се е използувал.С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния аморт. актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация,както следва:
1.намалява се начислената данъчна амортизация на актива
2.увеличава се данъчната стойност на актива

Промените по т.1 и т.2 са само в ДАП без да се правят счетоводни записвания.
да

При доходи от наем не се приспадат внесените осигуровки освен, ако лицето не е безработно и има вноски за здравно осигуряване на основание чл.40 ЗЗО.
Може би искате да кажете, че ЮЛ-ООД плаща наем на автомобил, собственост на ФЛ-СОЛ ?
Скрит текст :

Бих осчетоводила също 503/122 и бих приложила чл.75 ЗКПО за определяне на данъка за минал период и коригирането му в случая в посока увеличение.
Или променете договора като впишете дата на явяване 16 число / без впоследствие да променяте каквото и да било в уведомлението / или заличете - няма срок за това.
Това за осигуровките иил за данъка?
Аз подадох Д6 за осигуровките за м.01.2016 /месец 1.2016 в т.9/ и дата 29.02.2016 в т.18 и декларацията е приета още на 11.02.2016

Съобщенията за причините за неприемане касаеха само датите в т.18. Приемам, че има някакъв бъг в програмата или по-точно е имало и се надявам да е отстранен.
Значи като подадох Д6 за януари с дата 29.02.2016 ми я отхвърли. Подадох я с дата 25.02.2016 и отново същото - трябвало да е последния ден от месеца, за който се отнася. Нещо не е съвсем наред. Подадох я с дата 31.01.2016 и ми я прие. Мисля, че с дата 29.02.2016 беше правилното отразяване съгласно промените от 2016, но нещо не е , както трябва...