По-скоро да не стане така да не е имала основание да се осигурява в ЕООД-то. Осигуряването е в пряка връзка с полагането на труд, а след като такъв момент в ЕООД-то липсва не знам как биха погледнали на ситуацията. От друга страна като ЗП следва да се осигурява след като упражнява дейност. И осигуряването е по ЕГН в крайна сметка, но сякаш е добре да прецизирате нещата - ако това отговаря на обстоятелствата да се осигурява като ЗП, а не през ЕООД-то.
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

от линка :

 Условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 – до 5-годишна възраст.
Скрит текст :
Последното условие е за наети по трудов договор лица. Защо да няма право, ако отговаря на тези условия ? Само не разбирам защо се осигурява през ЕООД , ако / както ми се струва / то няма дейност . :smile1:
 Весели празници!

Весели празници и на Вас!  :smile1:
 как следва да попълва Декларация 7 - всеки месец при внасянето на осигуровките или еднократно от момента от които е започнало да прави тези вноски само.

Еднократно.
по инвойса си заприхождавам стоките, а от МД- ДДС и митото което го слагам към стойността на стоките, фактурата за транспортта, също я слагам към стойността на стокота.

 :good:
Да се допълня - ще осчетоводите инвойса / имам пред вид като дата и курс за деня на съответната валута /. От МД ще заприходите митата и таксите към стойността на стоките.
може би ви омръзна от мен, само да попитам още нещо инвойса по който плащаме и турската фактура са с различни дати, коя фактура осчетоводявам?

Нямате ли в този случай МД ?
НСОРЗ
Скрит текст :
Във Вашия случай не би следвало да имате добавка, защото съгласно чл.21 ал.2 нямате промяна в базата за изчисление съгласно чл.177 и това, че лицето ще получава вече суми за клас въобще не касае 10.2016.Така мисля. :smile1:
СС 21
Признаване на курсови разлики
4.1. Курсови разлики се отчитат, когато:
а) настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута;

В този момент отчитате формираните валутни разлики - те са възникнали по повод различните курсове при сделката и плащането.
И да - правите преоценка и на вземанията и задълженията във валута в края на годината.

3.5. Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.
По същия начин правите и инвентаризация на вземанията и задълженията във валута.
как я правя тази преоценка? :blush:

Примерно в края на годината имате по банка в еврова сметка 50 евро на стойност 100 лв.. Тези 50 евро би трябвало да бъдат на стойност 50*1,95583=97,79 и следователно имате разлика от 100-97,79=2,21 лв.
Следва да вземете операцията 624/504 - 2,21 и така вече по 504 ще имате 50 евро на стойност 97,79 лв. по фиксинг.
 :good:
В края на годината правите преоценка и формирате валутни разлики / евентуално / .
СС 21
Отчитане на сделки в чуждестранна валута
3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
Бях останал с впечатление, че се начислява и някаква добавка, но нещо съм се объркал  :wink1:

Доколкото база Ви е 10.2016 и там БТВ е 420 това са Ви изчисленията. Ако в БТВ имахте включени и други суми, влизащи в състава му и върху тях щяхте да изчислявате базата за платен отпуск.
 :good:
Ясно - не съм прочела, че клас има от 01.11.2016. Правилно сте изчислили всичко.
Само едно въпросче - защо в изчисляването на базата не включвате и класа ? Иначе изчисленията са верни .

Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
Наказателен кодекс
Скрит текст :
А аз мисля, че форумът е чудесна идея, особено ако в него пишеха хора, които освен голямо самочувствие имат и компетентност по темата, която коментират.

Напоследък ми прави впечатление, че много щедро и едва ли не с чувство на обида се дават квалификации от тука питащи за некомпетентност . Това е не само в тази, но и в други теми.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19148.msg115468/topicseen.html#new

 Първо думата дискусия предполага диалог, а не монолог и, както каза колежка в друга тема тука не е "Вие питате-ние отговаряме". Дали някой е компетентен или не не е форумът мястото да се даде такава квалификация. Дори и да е компетентен този някой има пълната свобода да не пожелае да сподели компетентността си с Вас.

Второ - ако си бяхте направили труда да прочетете ЗДДФЛ в частта за личния труд и писмо Писмо № 94-00-114 ОТ 03.05.2010 Г. , което е цитирано като скрит текст в темата, от която не научихте "нищо полезно" нямаше да Ви затрудни да направите извода, че декларация по чл.55 не се подава за ДДФЛ / личен труд, защото същият е приравнен на трудово правоотношение по отношение на дължимите данъци. Това Ви обясни и ХХХХХ.

И не на последно място е некоректно да дават квалификации за некомпетентност хора, които освен да четат и питат не са се включили нито с едно мнение, за да допринесат за развитието на дадена дискусия. И според мене е неправилно да се очакват безгрешни отговори , които да се ползват без проверка. По-скоро тука би следвало да се развиват спорове и дискусии, които да водят до истината по даден казус.

Извинявам се за офтопика.
Благодаря Ви за отговора, но не мисля, че научих нещо полезно.

"Полезността" е относително понятие и често зависи от някакви начални познания . Съжалявам, че съм Ви затруднила да прочетете тези безполезни неща в темата. Иначе се присъединявам към т.5 от поста на ХХХХХ  .