Някъде бях чела, че личния труд е приравнен на този по трудово правоотношение и затова.

Да, това е в ДР на ЗДДФЛ , но това приравняване е само за целите на изчисляване на данъка . :smile1:
Освен за гориво и подръжка на автомобили,разходите за автокаско ,гражданска отговорност и амортизациите трябва ли да се отразят в част VIII-Данък в/у разходите в т.3 от ГДД?

Самите тези разходи не се посочват в ГДД, но ако върху тях сте начислили данък върху разходите - посочвате този данък.
2. СОЛ с личен труд в дружество, следователно разходите за личния труд нямат място в Част 6.

Това пък откъде следва ? И аз като Пъпешче ги посочвам и мисля, че трябва.
По принцип това, че дадено ФЛ е роднина на управителя не го прави свързано лице с дружеството на управителя.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19899.msg119591/topicseen.html#new

Ако отговаряте на критериите за микропредприятие - да, Баланс е достатъчен.
Напишете в Гугъл "Публикуване на ГФО в интернет" и ще получите доста резултати - изберете си.
 При фирма с дейност изтриват ли се нулевите раздели,групи и статии, тьй като се променя поредността. 
 

Да, изтриват се и да, променя се поредността и е голяма играчка тази процедура. Точно за това по-горе писах да ползвате Приложението за ГФО тука / при него ги няма тези проблеми /.
Как да осчетоводите - като транспортно средство - 205/401с цялата стойност или с данъчната основа, ако ще си търсите ДДС-то за възстановяване от ЕС.
Въпросът е от преди 3 години........ :smile1:
В ГДД в увеличение на финансовия резултат с разходите за лихви.
Според мене следва да си ги осчетоводите като лихви. Те са си и лихви, защото като сте платили осигуровките е нямало подадена декларация за осигуровки, а за корпоративен данък и респективно тези пари се отнасят към него. Друг път първо подавайте декларация, а после правете плащане и тогава няма да се получава така. Постъпилите суми ще погасяват задължението с по-ранен падеж.
Не, празни редове не се публикуват. Можете да видите и попълните тука Приложение за ГФО 2016.
Отразявате ги в ГДД като вписвате дължимия данък върху разходите в частта "Данък върху разходите" .
Актив  0
Пасив  0

/ при положение, че всичко е нула в хиляди лева /
Да, подавате Д1 с код К без да е необходимо заличаване. :smile1:
Да , ще ги подпише собственикът. ЕООД обаче няма Общо събрание, а има Решение на едноличния собственик на капитала.:smile1:
10 , а 22 и 23 си ги има, но са за други цели. :smile1:
Да, не го отписвате от ДАП. Логиката е, че активът е амортизиран за счетоводни цели и сте "изконсумирали" счетоводните амортизации, но данъчните не и ЗКПО по този начин ни дава възможност да използваме този данъчно-признат разход.
Според мене си е стопанска дейност като целта на читалището със сигурност е да подпомогне нестопанската си такава / както си изисква и от ЗЮЛНЦ /.
Не намирам в указанието нещо такова

Е, в указанието няма как да намерите такова нещо , но за това може да погледнете Наредба Н-8.