Иначе е ясно, че осигуряването на наетото лице трябва да е според определения праг за длъжността .
До сега е осигурявано на  680 лв./според мен неправилно/.
Моля, дайте и Вашето мнение по въпроса.

А интересно как е била приемана декларация обр.1 , ако осигурителният доход е по-малък от определения праг ?
ЗКПО - ДР
........
34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.


КТ
.........
Чл. 294. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите:
1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;
2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги;
3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно;
4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други;
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители;
7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности.


Тези разходи за обзавеждане на стаята биха могли да се обособят като ДМА . Впоследствие разходите по поддръжка на тази база биха били облагаеми с данък върху социалните разходи .
http://novacon.bg/blog/?p=332
"  Реално според управителя няма да се възползваме от този ваучер и сега остава приход, който не е платен и няма да бъде платен."

Аз смятам, че Ви е платено - налице е ваучер. Последния можете да  заведете в сметка 509 / други парични средства или друга подходяща според вас - защо не и доставчици по аванси ? Нали с него имате право да закупите стока точно от този Ваш клиент ? / . Това, че няма да го ползвате си е Ваше решение . Вероятно този ваучер има срок на валидност и след изтичането му ще закриете сметката и ще дадете сумата на разход . Така мисля .

Този шофьор си има за заеманата длъжност съответната длъжностна характеристика и там е упоменато какви задължения има в качеството си на наето по този договор лице. Не мисля, че тази допълнителна работа би се вписвала в неговите задължения , договорени в ТД за шофьор . Защо е невъзможен варианта за втори трудов договор ? А ако работата има инцидентен характер и е подходящо и законосъобразно защо не сключите с работника граждански договор за възлагане на тази работа ?
Е то май няма източник за т. 2 и т. 3 :)

Освен , ако няма приятели на физическото лице - собственик / или собственици / да помогнат / те на него, а той на фирмата /....... :smile1:
Здравейте,
Какви са вариантите за финансиране на нова фирма? Заем от приятели?
За банков кредит не може - фирмата няма история, а началният капитал не стига за купуване на офис техника.

Възможни варианти са :
1. Заем / може и от приятели, може и от неприятели  :yes3: / .
2.Увеличаване на капитала
3.Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ.
Счетоводна амортизация няма да има, но ще има данъчна за няколко дена, така ли е ?

Амортизация / счетоводна и/или данъчна / въобще ще има , ако изобщо сте въвели ДМА в употреба.
нещо полезно по въпроса" / и подкрепям Пъпешче /

Скрит текст :
Скрит текст :
Вижте и въобще попадате ли в хипотезата на чл.70 .

Скрит текст :
При така описаната ситуация - закупен автомобил втора употреба без начислен ДДС - смятам, че въобще не попадате в обхвата на чл.70, а оттам и на чл.50 и следва да начислите ДДС при продажбата.
"Ясно, значи предходната тотално е оплескала записите..."

А какви са били те все пак ?
Върнах се в началото на въпроса - лицето има 10 000 брутно възнаграждение и нетно примерно 8000 . Може би това имате пред вид, че е реалната нетна сума, а не тази, която следва да посочите в т.34 .
В писмото на НОИ :
""На основание чл.17 ал.1 от НИИПОПДОО месечното нетно възнаграждение се определя като изплатеното месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски и с данъците по ЗДДФЛ и не може да бъде повече от максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета за съответната година. От май 2013г и 2014г нетното възнаграждение на лицето е по-голямо от осигурителния доход Уточнете и коригирайте данните."

Като се има пред вид, че вече като СОЛ в т.34 ще има посочена сума 420 лв. следва Вие за доходите от ДУК да посочите 1980 и смятам, че Вашата преценка за това в 13.11 часа беше правилна .
Като сте подали първоначално 2400 и това се е натрупало с 420 лв. от т.34 като СОЛ нетното е станало по-голямо от максималния осигурителен доход общо за лицето на двете основания и това е била и причина да Ви напишат писмото.

/ сега вече дано сме на прав път......./
Защо да не е истинската нетна сума, ако от възнаграждението по ДУК извадите осигурителните вноски за сметка на лицето и данъка ? И нали като изчисляват болничните има ограничение размерът на обезщетението на ден да не е по-голям от среднодневното нетно възнаграждение ?


"Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението."
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
Защо + 420?
От другата фирма нали ще му подадат д.1 и ще посочат 420.00 в кл.34?

Да, съвсем изключих момента, че фирмите са две и основанията две като подаване на обр.1 и общо ги събрах като краен резултат за лицето.  420 от другата фирма като СОЛ, да. :ok:
420+1980- / осигурителни вноски ДУК+ДДФЛ ДУК  /  = т.34
Аз също разбирам писмото така, че трябва да направите корекция на т.34 от обр.1. Ако лицето беше само самоосигуряващо се и се осигуряваше на максимума то т.34 щеше да бъде именно 2400 лв.. Но сега сумата по тази точка се формира от самоосигуряването / 420 / лв. и  от ДУК и частта на сумата от ДУК трябва да се намали с удържаните осигурителни вноски и ДДФЛ върху тази част.
Бихте могли да направите аналитичност към сметка 501 и да е видно, че става въпрос не за фирмена каса, а за внасяне на пари с целево предназначение. Може би е добре и да използвате сметка 509 - други парични средства. При положение, че физическите лица плащат тези пари в брой няма как да се избегне осчетоводяването без използването на 501 или евентуално 509 .
Т.е. е решено да се работи на загуба по тези сделки ?

/ просто ми е странно, не че не е възможно............ /
"Олиото и кюспето са продава на ФЛ за определена /символична сума, по-ниска от разходите "

Това защо ? Като принцип ли ?