Уведомително писмо до НАП и следва ревизия.Иначе 1 ден ще плащате двойно ДДС.

Преценката е всичко друго, но не и уведомително писмо, ревизия и двойно ДДС.
Ирена вече ме е изпреварила / щях да копирам този текст, който е копнала тя / , но все пак искам да подкрепя написаното от нея !  :good:
Не може да се дават и то с такава категоричност неаргументирани съвети след като ясно и точно е написано , че в случай на неотразен документ същият се включва в дневниците в месеца на откриване на  пропуска. Да не говорим за ревизия, за двойно ДДС и прочие неприложими в тази ситуация изводи .
Независимо кога и какво ще платите от дължимите осигурителни вноски обр.1 и обр.6 следва да подадете до 25 число на месеца следващ този, за който се отнасят тези осигурителни вноски.
Искате да отразите във фиша на лицето удържането на обезщетението, което работникът дължи на фирмата за неспазено предизвестие ли ?

http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/201992_dulji_li_obezshtetenie_rabotnikut_pri_nespazeno/
Но пак трябва да е безъзмезден, защото е за иналата година, нали?

Да, с оглед на така създадената вече ситуация.  :smile1:
Да защото няма сключен догвор, сега мога ли да направя,това което питам?

Вместо договор за личен труд без възнаграждение направете към всяка командировка по един договор за възлагане на определена задача на лицето / съобразена с дейността на фирмата / и го приложете към вече оформените командировки.
Отчитане на сделки в чуждестранна валута
3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
3.2. Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.
3.3. Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.
3.4. В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:
а) паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината ­ по централния курс на Българската народна банка;

Получената сума по банка - по фиксинга , както е писала и Ирена. За фактурата , ако е договорена във валута - също по фиксинга съгласно СС 21. Ако сумата е договорена в лева - съответно левовата стойност .
СС 21
.........
Отчитане на сделки в чуждестранна валута

3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
Полага ли му се тази помощ или периодът от 12 месеца - осигуряване, трябва да е непрекъснат?

Полага му се, а периодът не е задължително да е непрекъснат - просто трябва да  има 12 месеца осигуряване за ОЗМ към датата на настъпване на съответното обстоятелство .
"сега длъжността е: 3117 3005 Техник-металург

искам да стане:  3117 3005 Техник-металург - младши"

Искате да стане, но според мене няма как да стане - тя е техник-металург .  :smile1:

/ представете си как бихте регистрирали един такъв ТД - в уведомлението ще си е все техник-металург, ако по НКПД не е предвидено да има младши /
Независимо, че нетната сума, която плащате е 14121 Вие дължите 16000 на лицето и законодателят Ви задължава да платите осигуровки и данък от Ваше име , но за сметка на лицето. Реално Вие му изплащате 16000 под формата на чиста сума плюс платени за негова сметка осигуровки и данък. Мнението ми е , че следва да плащате нетното възнаграждение по банка.
Законо ъобразно ли е да се сключи безвъзмезден договор за личн труд със самоосигуряващ се собстеник?

А каква е целта въобще на такъв договор ? И без безвъзмезден договор безброй СОЛ-ове си полагат личен труд / упражняват дейност / без да получават нищо за това .

/ иначе не е незаконно - договорът си е такъв, какъвто го сключат страните /
по т.1 - да, така е, корекции на обр.1 за месеците от началото на годината по описания начин

по т.2 - да, така е - обр.6 с ДДФЛ до 25.01.2015 , ако сте изплатили целия размер на личния труд за годината

по т.3 - обр.6 / 13 с осигуровките вече не върху 550, а евентуално върху 700 / с включените изравнителни вноски по ГДД /

по т.4 - да

по т.5 - осиг. книжка ще бъде заверена върху месечен осиг. доход  700 лв.
ЕООД  взима решение за изплащане на дивидент  . Решението е дивидента да се изплати месец ноември 2014  . Какъв е срока за  внасяне  на  данъка и кога се подава декларация  по чл 55 ?

Всъщност следва да се вземе Решение за разпределение на дивидент, а изплащането вече е следствие на това решение.

Иначе е ясно, че осигуряването на наетото лице трябва да е според определения праг за длъжността .
До сега е осигурявано на  680 лв./според мен неправилно/.
Моля, дайте и Вашето мнение по въпроса.

А интересно как е била приемана декларация обр.1 , ако осигурителният доход е по-малък от определения праг ?
ЗКПО - ДР
........
34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.


КТ
.........
Чл. 294. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите:
1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;
2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги;
3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно;
4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други;
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители;
7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности.


Тези разходи за обзавеждане на стаята биха могли да се обособят като ДМА . Впоследствие разходите по поддръжка на тази база биха били облагаеми с данък върху социалните разходи .
http://novacon.bg/blog/?p=332
"  Реално според управителя няма да се възползваме от този ваучер и сега остава приход, който не е платен и няма да бъде платен."

Аз смятам, че Ви е платено - налице е ваучер. Последния можете да  заведете в сметка 509 / други парични средства или друга подходяща според вас - защо не и доставчици по аванси ? Нали с него имате право да закупите стока точно от този Ваш клиент ? / . Това, че няма да го ползвате си е Ваше решение . Вероятно този ваучер има срок на валидност и след изтичането му ще закриете сметката и ще дадете сумата на разход . Така мисля .

Този шофьор си има за заеманата длъжност съответната длъжностна характеристика и там е упоменато какви задължения има в качеството си на наето по този договор лице. Не мисля, че тази допълнителна работа би се вписвала в неговите задължения , договорени в ТД за шофьор . Защо е невъзможен варианта за втори трудов договор ? А ако работата има инцидентен характер и е подходящо и законосъобразно защо не сключите с работника граждански договор за възлагане на тази работа ?