Да, с код 5 трябва да приема всичко, но при неплатени заплати ДДФЛ не е дължим и не следва ние да го посочваме в обр.6.. При плащането - нов обр.6 и само ДДФЛ.

3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“
Наистина не записва при код 5 ДДФЛ, обаче ако избереш К - записва. Нещо не е както трябва.
за неплатени заплати за 12.2012 - обр.6 с код 2 без ДДФЛ до 25.01.2013
за СОЛ - до 25 .01.2013
Не е нужно да се маркират предишните - само новата опция.
Да, всички тези данъци в едно платежно и по една вече сметка с 11 11 11. Само защо слагаш в изброените и данък МПС ? Би трябвало само:

ЗКПО
чл.204
........
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Или като заем от собственика на ЕООД-то или като допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ.
Вече няма връзка между плащането на осигуровките и подаването на обр.1.Подавате обр.1 до 25 число на месеца, следващ този , за който се отнасят данните.
Да, така трябва да е - новостите вече от 01.01.2013.
До 07.01.2013 щяло да е така ............
Ако имаш пред вид декларацията по чл.55 - не се декларира.
Ако получатели са няколко физически лица според мене би трябвало да ги изброим всички в справката - самата справка да бъде една. За етажната собственост - нямам практика, но мисля, че е важно да се упомене, че става дума именно за етажна собственост.
irenabrili , това е така, но става дума вече за 2013 г. - в сила от 01.01.2013. Нали по-горе коментираме дължимите ДДФЛ за доходи, платени 2012 г. и декларация по чл.55 за тях.
§ 60. По реда на  раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г

Защо да не е ясен този текст ? Според мене става дума за два случая.

1.данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г. - именно тука става дума примерно за наеми, изплатени  12.2012 и ДДФЛ дължим след 01.01.2013

2.данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. - тука става дума примерно за наеми, изплатени 11.2012 и ДДФЛ, който е бил дължим 12.2012 но не е платен.

За първия случай през 01.2013 ще подадем декл. по чл.55, а за втория случай този срок е 31.07.2013.
КСО
чл.4
...........
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са.......

Както и преди пенсионерите са изключени от кръга на задължително осигурените лица. Вероятно новата ОкД5 в частта и за пенсионерите ще се подава само при желание на пенсионер-СОЛ да започне осигуряване.
Не, до сега също осигуровките на СОЛ бяха по ЕГН.
Да, декларацията се подава в сроковете за плащане на данъка.
Н 8

за обр.1
"1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

 в случая до 25.02.2013 г.

за обр.6
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, .........."

в случая до 25.02.2013
ЗДДФЛ

Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

Данъка плащаш на три месеца - до последния ден на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода и декларацията подаваш в срока на плащане на данъка.