При граждански договор със СОЛ , когато са удържани осигуровки от платеца на дохода вероятно лицето не е декларирало това обстоятелство или платецът на дохода неправилно е приложил законовите разпоредби. Така или иначе този доход е обложен с осигурителни вноски и не би следвало да участва в изравняването на същите. Аз също смятам, че не би трябвало да се включва в Таблици 1 и 2 .
Няма проблем в случая автомобилът да бъде закупен от физическо лице с договор за покупко-продажба и заведен в счетоводството на фирмата. Изплатеният доход на физическото лице ще декларирате в справката по чл.73 за съответната данъчна година.
Не виждам проблем освобождаването да е от 01.05.2013, след като това е датата. Заповедта може да бъде написана и връчена и с предходна дата, като в нея пише , че е освободен, считано от 01.05.2013.
 :wave:
Не се избира вид плащане за обр.6 13.2012 .
Да, ако е изплатен на физическо лице - подавате го в стравката за 2013.
Да, след като е в режим на етажна собственост. Код 27 мисля, че беше.
Добро утро !  :wave:
Аз бих заличила подаденото преди това уведомление и бих подала правилното наново.
СОЛ в качеството си на такова няма работодател. Всички осигуровки са за сметка на СОЛ и се включват в обр.6 за 13.2012 .
Съгласно ДР ЗДДФЛ

" 54. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване. "

Преценете дали тези лица при Вас отговарят на условията по т. 54.
Имахме отказ 2012 в едно ООД за отчета за 2011. Подадохме ГФО 2011 заедно с ГФО 2012 през 03.2013 без проблеми. Преди това питахме в ТР има ли срок за подаване след отказ и ни отговориха, че няма такъв .
Съгласно указанията за попълване на Таблица 1 и 2 в колона 3 не намират място гражданските договори. Смятам, че в конкретния случай гражданският договор е бил и основание да се подаде ОкД5 за упражняване на дейност в ЕТ-то и оттам да се реализира този доход чрез него. Ако пък приемем, че лицето не е СОЛ нито в този период , нито през 2012 то не следва и да попълва Таблица 1 и 2.

мима 56, и аз имам аналогичен случай, но вместо ДУК е Граждански договор. По него  са удържани и внесени оситурителните вноски от възложителя, тъй като за периода на този договор ЕТ не е извършвал дейност и не е бил самоосигуряващ. Съгласна съм с мнението на delphine и включвам този доход в колона 3, но не съм сигурна  :hmmm:. Ще изчакам мнения и от други колеги. Моля помагайте.
Всичко е така, както сте го описали с изключение на ДУ.
От указанията за попълване на Таблица 1 :

" 3. В колона 3 се попълва осигурителния доход за  лицата по т. 1 във връзка с: трудови и служебни правоотношения; доход, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане; суми, изплащани за сметка на социалните разходи; възнаграждения на членове на кооперации, получени от упражняване на трудова дейност в кооперацията; възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества......."

ДУ не следва да се попълва в 5.5, а в колона 3.
В Таблица 2 попълвате дължимите осигурителни вноски за целия период на упражняване на дейност - и за 12.2012 включително. В ГДД декларирате реално получения доход - в случая без този за декември 2012 , а в обр.6 за 2012 попълвате размера на дължимите авансови вноски за 2012 плюс изравнителните, ако има такива.
След като лицето има доходи за деклариране и е СОЛ , подава ГДД чл.50 ЗДДФЛ , попълва Таблица 1 и 2 ,в колона 3 попълва размера на пенсията и не е необходимо да представяте документ за същата .
Това е една стара тема за коментар от 2010 г., когато излезе и указание на НАП. Ако управителят няма възнаграждение в качеството си именно на такъв не следва и да се осигурява по ДУ. Самоосигуряването се явява достатъчно , за да управлява дружеството.

Ето по въпроса да прочетеш и да си спокойна   :wave:

http://www.tita.bg/news/29
На 1*420. И никога не е било и сега не е задължително да има ДУ като управител. Може да управлява в качеството си на СОЛ.
Не, осигуряването не е през фирма , а по ЕГН като СОЛ. Единствено на това основание трябва да се осигурява. Това, че внася осигурителните си вноски чрез сметката на дадена фирма не е от значение.
Ако упражнява дейност в трите фирми - подадени три ОкД5 и осигуровки като СОЛ по ЕГН.
Да, това е придобитият доход - преди приспадане на НПР.
Избира да се самоосигурява като подава ОкД5 и в трите фирми , като осигуряването е по ЕГН върху 420 лв.. Няма вече избор на фирма, през която да прави това и в този смисъл това самоосигуряване по ЕГН и подадена ОкД5 в трите фирми, че упражнява дейност , ако това е така, се явява достатъчно и най-оптимално.
Попълват се авансово внесените плюс тези за довнасяне, ако има такива.