Обърнете внимание на текста от линка :
" за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;"


Може би осигурителният стаж на тези ваши познати не е съгласно законодателството на друга държава ? И съответно за Вас също ще има значение съгласно чие законодателство е положен трудовият Ви стаж.
В подкрепа на Хиксчето за размера на обезщетението за времето в Англия :
http://www.noi.bg/en/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Закупен материал от фирма в Германия. Фирмата е регистрирано по ДДС и в Германия и в България. Има регистрирано ДДС в  BG.
Как трябва да осчетоводя фактурато като обиктовена с начислено ДДС или като ВОП и
с Протокол


В питането няма достатъчно информация за отговор. Вижте определението за ВОП и преценете имате ли ВОП или не.

Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Питането за фактурата остава - кой е издателят  ?
diana marinova  ,
Може да видите и този линк :


http://balans.bg/1305-oschetovodjavane-na-revizionen-akt/
Вероятно за да спази счетоводните норми и правила

В случая кои точно ?
Въпросът ми е по какъв начин трябва да се отрази в счетоводството на дружеството промените в ревизионния акт през 2019 г. и новите суми как ще повлият при попълването на ГДД за 2019 г.?

Здравейте !
В резултат от обжалването на акта имате възстановена сума от 5400 лв. . Бих взела следните операции :
ДТ 459 / Разчети с бюджета / / КТ 122 - със сумите, отпаднали от акта / вкл. лихви /
ДТ 503/КТ 459   - при възстановяване на въпросните 5400

Разбира се, може да ползвате и други сметки по Ваше усмотрение - примерно 452 за данъка и 459 / или друга / за лихвите.

/ Не знам защо сте осчетоводили акта в частта му за корп. данък по 609 вместо направо да намалите 122, което е и крайния резултат от тази операция . Ако следваме тази логика сега "падането" на сумата от 4000 лв. корпоративен данък на приход ли бихте я осчетоводили ? ? ? /
Здравейте,
не мога да се съглася, че съответните доказателства се отнасят и към декларация. "Или" разделя и обособява двете различни възможности.
Обективно погледнато НОИ не се интересува от липсата на доказателства към Декларацията, но определено има последствия от липсата на доказателства към Заявление - декларацията.
Хубав ден!
Нищо не пишело в наредбата, пише само нова декларация в срок 3 работни дни и нови доказателства към нея! - ами освен да ви представи детския си спестовен влог в картинки и комикси, че да пише.


Цитатът точно гласи :
" Чл. 5. В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на банковата сметка за изплащането им, осигурените лица представят нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея. "

Доказателствата са към Заявление - декларацията, а не към декларацията.
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
 От този линк всеки може да види за какво се отнасят Заявление - декларациите. Именно за тях се изискват "съответни доказателства" , а доколкото банковата сметка се обявява чрез Декларация в чл. 5 не е посочено изискване да има доказателства за нея.
Принципно погледнато няма законодателно изискване да се носи документ от банката, но няма и забрана да се изисква от осигурителя. Достатъчно е да има попълнена Декларация от наетото лице.

Иначе това с картинките и комиксите не го разбрах...и него го няма в Наредбата май...

Изпращането на стоките до адреса на собственика и конкретно до самия собственик не отговаря на определението за дистанционна продажба. Те ще се продават впоследствие, а не се изпращат от страната в качеството си на вече продадени стоки на лице от ЕС.
И аз мисля като GALIANAH , че става дума за място на стопанска дейност в Германия и следва да се обърне внимание на чл.6 ал.3 т.3 от ЗДДС .
Защото осчетоводяваме счетоводни разходи, които не са данъчно признати - единият път имаме разход, а втория / в ГДД / имаме увеличение на финансовия резултат.

трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години или трябва всичко в текущата година?
Сигурно имате предвид осчетоводяване в 122, а аз имах предвид прилагане на чл.75 и корекция на ГДД. Каквото и да изберете - 122 или на разход и увеличение на счетоводния резултат ефектът ще е един и същ.
Тоест да разбирам,че дори и след една година да беше потърсено това обезщетение, периода си е от средата на септември до средата на октомври и при всички случаи щяха да се правят корекции?
Сама сте си отговорили благодарение на подсказката на Марпан. :smile1:
Въпросът ми е такъв- трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години

И като направите това да ги посочите и в увеличение в ГДД като данъчно-непризнати разходи - има ли смисъл ?
Същият ще бъде ефекта като си ги осчетоводите за 2019.
със същите като на вече подадената за съответния месец
:good:
Прочетох цялата дискусия, но не разбрах изравнителните  вноски къде отиват

Къде искате да отидат ? Не и в персоналния регистър, който е за авансово внесените осигуровки. Отиват чрез ГДД и Т1 и Т2 в системата на НАП и НОИ. При пенсиониране се вземат предвид. Пазете си подадените декларации.

Но необходима ли е регистрация по ЗДДС, ако онлайн магазинът ми има само профил в Facebook/Instagram, но не се рекламирам там, не получавам фактури за рекламация?

А пари получавате ли ?
В самото начало на питането не ставаше въпрос за невъведени в действие активи. Отговорите касаеха въведени в действие активи, които вече не се използват в дейността на фирмата. Почти в края пишете, че тези активи не са въведени в употреба. За невъведени в употреба активи ЗКПО е ясен - иска се документ за въвеждането им в употреба, за да се начисляват данъчни амортизации.
СС 4 " казва " за счетоводните амортизации следното :
" 6.1. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. "

Често този актив макар и невъведен в употреба е консервиран с оглед  негово бъдещо ползване. Консервиран ли е или не е  при вас ? Имате и счетоводна политика - тя какво казва по въпроса ?
Може да купя актив и да го консервирам докато реша да го ползвам - нямам счетоводни амортизации. Може и да не постъпя така - да го въведа в употреба и просто да няма работа за неговото натоварване - начислявам амортизации. Друг въпрос колко удачно е да се занимавате с разлики в ДАП и САП.
Само с питане без някакъв анализ на различните ситуации и най-вече с оглед обстоятелствата при вас не става .
Успех !

Миксерите за които става въпрос за закупени и стоят на склад не са въведени в експлоатация ,но са заведени като ДМА  и затова не мога да преценя дали да начислявам амортизации.

Не при това положение.
А условие за анулирането на документ е и трите екземпляра да са при издателя ...

Или да се направи Протокол по чл.116 ал.4 ЗДДС за анулиране при вече включени в регистрите документи.