Споменавате изтичането на 5 години от ползването на данъчен кредит и вероятно се позовавате на този текст от ЗДДС :

Скрит текст :
Чл.80 обаче разглежда корекции по чл.79 , а чл.79 не визира случаи на продажба.
/още повече, че в чл.80 става дума за стоки /
Според мене следва да си начислите ДДС при продажбата на автомобила.
по принцип:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11777.msg70692.html#msg70692

Струват ли си такива притеснения за 10 ст. ?
В самата ГДД на страницата, където описваме приложенията и документите, които подаваме под точка 19 към "Други документи, приложени към декларацията" е и "Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години". С подаването и към ГДД чл.50 за 2014 ще направите и тази корекция на осигурителния доход на лицето за миналата година.
Може и така да е, но са единици :) /по лични наблюдения/ :)

Не е там работата - ставаше дума за тълкуването на оня текст за "начислените след този срок".  Според тебе кога трябва да се подаде обр.1 и 6 при изплатени заплати за декември , както е посочен примерът на 29.12.2014  при положение, че не става въпрос за бюджет ? Т.е. да се върнем на въпроса на питащата......... :smile1:
Далила, то и сред небюджетните има такива фирми, които плащат месец за месец.
И аз така си мислех,
но пък по тоя начин всеки, изпуснал датата 25, може да си пише плащане до края на месеца?

Не би трябвало да става дума за такава "порочна" практика, а вероятно за инцидентни случаи на начисляване на суми по ведомост за предходен месец.Имам пред вид примерно обезщетения, бонуси към заплати и прочие.
" до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението"

Разбирам го така - ако след този срок / 25.01.2015 в случая /начислите  възнаграждения за 12.2014, то обр.1 се подава до края на месеца на начислението  на това възнаграждение.

/ лично мнение /

Н-8
........
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните,
...............
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

Подавате обр.1 и обр.6 до 25.01.2015.
Прекъсване на временна неработоспособност

Нели Вангелова – началник на отдел „Болест и майчинство" в ЦУ на НО

Скрит текст :
Благодаря на всички за отговорите!

Как да разбирам да не "праснат" някой договор за управление с възнаграждение?

Ами, както и Алфа е писала ,  в този случай ще стане осигуряване и като СОЛ и по ДУ .  :smile1:
Смятам, че следва в клетка 34 да бъде вписана сумата от 500 лв., а облагаемият доход и ДДФЛ са непроменени.Вие ще довнесете и осигурителните вноски до размера, определен върху 500 лв.за цялата година .

"  Месечното нетно възнаграждение за самоосигуряващите се лица, според чл. 17, ал. 6 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски."

източник :
Скрит текст :
А какво попълвате в облагаем доход - има ли лицето възнаграждение за личен труд ? А нетното за СОЛ е осигурителният доход, върху който внася дължимите осигуровки. В случая е следвало да бъде 500.
Имате пред вид, че бихте искали да посочите като основание чл.119 ? В т.8 става дума за основание, на което е сключен ТД, а не основанието за промяната му. Вероятно договорът е безсрочен и следва да посочите 01. Ако не е безксрочен на гърба на уведомлението чл.62 ал.5 / хартиен носител / са посочени видовете основания, подлежащи на записване в т.8.
Може би да предоставите самата бележка със заличени лични данни ?
Сега прочетох всичко от началото.  :smile1:

една полезна тема по въпроса:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7827.60.html

След като вече сте СОЛ и се самоосигурявате в това си качество то във  фирмата, в която ще сте управител бихте могли да сте само СОЛ като декларирате упражняване на дейност чрез ОКД5. В тази фирма обаче не следва да се осигурявате тъй като вече се осигурявате като СОЛ чрез Булстата на предходната фирма или свободна професия.
Моля ви за мнение: Самоосигуряващо се лице по Булстат, става съдружник в ООД.............

:) Четеш от средата :)

 Така стана - позна от раз .  :smile1: В края на седмицата чета от средата:)
За момента няма, предстои да се регистрира дружеството.
Въпроса е трябва ли да има ДУК или може да е СОЛ? И ако е СОЛ, трябва ли да внася осигуровки, като той вече ги внася по Булстата си?

Това какво значи?

Иначе, ако съдружникът упражнява дейност в ООД-то подава ОКД5 и се осигурява като СОЛ по ЕГН.Полагането на личен труд на съдружника в качеството му на СОЛ обхваща и управленската дейност на лицето .
МСС и НСС 8 си е достатъчно ясно!

За осчетоводяването - да, но тука ще става дума и за промяна на данъчната печалба или загуба  за 2013 г., та се налага да се хвърли едно око и на ЗКПО.  :smile1: