Този пример е за една дейност с два обекта и съответно две материално отговорни лица за обектите.

Да кажем тогава, че имаме управители на две дейности / търговия и услуги примерно / , които обаче няма как да са идентични с управителя на фирмата , вписан в ТР .
Добре де, ако предприятието примерно има две основни дейности и се налага двете дейности да имат ръководители

Ще направим разлика между управителя на фирмата и всеки един от ръководителите на определена дейност с правомощия само за нея, нали ? Управител на фирма А и управители на супермаркет 1 и супермаркет 2 на същата фирма примерно ?
Вторият съдружник е и управител по ТД на 8 часа в друга фирма. Може ли управленската дейност, която упражнява в двете дружества да се оформи в 2 трудови договора - по 4 часа във всяка от фирмите?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22921.0

Тази тема е една от многото с противоположни мнения по въпроса за управител на ТД. Лично мое мнение е, че ТД не е коректната форма за този вид договори. В същото време обаче виждам множество примери на сключени такива ТД / вкл. и на 4 часа / с управители.
Реално погледнато въпреки задължителния характер на ДУ съгласно ТР управителите са масово дори без такъв или пък безвъзмезден , но се самоосигуряват при извършване на дейност . Другото е "информирано поемане на  риск"
Според мене отговорът на въпроса е не.
Това, че сте на патент не Ви освобождава от воденето на счетоводство след като сте ЕТ.
Цитирам само част от Указанията, които са дадени към Приложение 7 :

" Например, когато е извършвана патентна дейност или дейност върху таксиметров превоз на пътници като едноличен търговец се попълват колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона 3 се посочва кодът, съответстващ на конкретния вид дейност, посочен в номенклатурата в Част ІІ. В тези случаи на ред 1 в колона 4 в Част ІІ се вписват приходите от съответната дейност, а на ред 2 общият размер на разходите съгласно данните по Отчета за приходите и разходите. Облагаемият доход на ред 3 се определя, като финансовият резултат от съответната дейност се преобразува по ред, аналогичен на предвидения в Приложение № 2, без да се намалява с размера на приспаднатата данъчна загуба по реда на ЗКПО."

Водите си счетоводство, подавате и ГОД в НСИ . Това, че сте на патент единствено Ви ползва в частта за данъка - такъв за дейността Ви е  патентния.
ние през годината не осъществяваме счетоводство,На патент сме,

А "ние" сте какво ???
Брутната сума - удръжките са си за сметка на лицето.
Чудно. Перфектен счетоводител си имам, мечта за всеки :(

Най-вече да подчертаем, че си имате перфектен счетоводител .  :good:
ДОПК


Чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е:

Скрит текст :

https://novafirma.bg/adres-za-korespondenciya-s-nap-news40.html
Адвокатът каза

Да се чуди човек на очите си ли да вярва, на ушите си ли...
В питането няма опции за "врътки."

Врътката е собственикът да не е управител в дружеството, т.е. да има друг, който да изпълнява тази функция, тогава мисля, че може, но както съм писал и преди - не го препоръчвам.  :smile1:
Сигурно е на управител с ДУК , за да искат код 10.
Много дискусии има тука по въпроса и многократно сме потвърждавали това мнение, че собственик на ЕООД не може да сключи ТД в собственото си ЕООД.
В същото време обаче има немалко случаи в практиката, когато това се случва и системата на НАП приема такъв ТД. Минават и ревизии и пенсиониране на такива хора. Стигам до извода, че за държавата е по-добре да прибере едни пари от осигуровки на ТД , отколкото да се занимава с връщането им на база незаконосъобразност на трудовия договор.

Иначе на питането как ще го отразим в Д1 - ами с 01, защото е ТД по КТ.
Съгласна съм с направената забележка по въпроса. Всъщност винаги съм подкрепяла това мнение относно ТД на собственик в ЕООД. Не съм забелязала, че питането е за Е  / ООД.
Може, ако държи да е на трудов договор като фармацевт. В този случай ще трябва да продължи се самоосигурява за управленската си дейност. Иначе в рамките на самоосигуряването може и да управлява и да извършва всяка друга дейност, свързана с предмета на дейност на фирмата.
ЗДДФЛ
чл.53
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път.
Попълвате само Т2 колона 3 с осиг. доход , върху който са внасяни здравни осигуровки.
Здравейте,
понеже съвсем от скоро се занимавам с ЮЛНЦ с нестопанска цел моля за помощ.
Въпросите ми са следните:
1. Сдружението е направило разход за 379 лева за консумативи и банкови такси - 150 лева,има приходи от членски вноски за 1360 лева; излиза че печалбата е 831 лева. Трябва ли да се подава ГДД и трябва ли да се плати данък?
2. Освен баланс и ОПР, задължително ли е подаването на ОПП, за ОСК - не би трябвало да се подава понеже нямаме внесен капитал
3. Сметка 125 се приключва в началото на следващата година нали?

Здравейте,
най-полезно ще Ви бъде да прочетете СС 9 "ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ" . От там ще си направите някои изводи, които ще Ви помогнат с правилната ориентация по отношение изготвянето на ГФО   ЮЛНЦ. В зададените въпроси имате много некоректно формулирани неща . Например ЮЛНЦ за нестопанската си дейност не формира печалба, а резултат. Звучи абсурдно да има печалба от членски внос примерно. И защо мислите, че този резултат / който е по 125 сметка като краен израз / следва да приключите в началото на следващата година, а не към 31.12. на отчетната ?