Според мене трябва да си направите корекцията в намаление, а в Д1 на лицето да фигурира данъкът без преизчислението.
Сложете 20 дни в клетка 16,2 - болничните на СОЛ са всички от НОИ. Може би това е причината за проблема. :smile1:
Само се съобразете  /в зависимост от това с каква точно цел ще го ползва управителят / с чл. 45 ал.4 и ал.7 от ЗДДС.
В указанията за попълване на декларацията по чл.92 / да не говорим в ЗКПО / има подробно указани отговори на всички въпроси, които си поставяте.

Много е тънка границата между скритото разпределение на печалбата и разходите, несвързани с дейността. Много удобно не ги признаваме, намаляват обаче печалбата , а оттам и дивидента / най-вече данъка за него / . Много внимание иска подходът по този въпрос.
Да си ги "връщат в касата" .
Ще подадете редовна Д6 с разликата. Иначе е можело и с една декларация за двете суми.
 След като ги кача обаче в сайта на НАП и натисна бутона ЗАПАЗИ под тях, сайта на НАП извежда съобщение - " Моля, прикачете подпис за всеки документ!"

Трябва да ги подпишете в самата система, а не предварително. Също така имаше и някакво ограничение за обем - не помня колко беше. Първо качвате, подписвате, подавате и за всеки документ получавате входящ номер - това помня от еднократния си опит с подаване на документи от ел.услугите на НАП с електронен подпис.
Здравейте,
записването, което сте предложили е максимално близо до идеята да "намерите" складовото помещение при инвентаризация. Ефектът би бил един и същ, но осчетоводяването би засегнало текущия финансов резултат, а не този от минали години. Идеята да си начислите данък би се реализирала през настоящата година, а така при осчетоводяването през 122 не виждам как ще намери място в ГДД.
Питам дали отпадат от пасива на баланса, защото имам следния казус. Задължения по заеми с отдавна изтекла давност, които увеличават пасива.

Здравейте,
съгласно чл.46 ал.1 от ЗКПО при настъпване на обстоятелствата по тази алинея е следвало да преобразувате финансовия резултат със сумата на въпросното задължение. Ако е направено то явно е увеличен резултата без да се отпише задължението вероятно с идеята, че то ще се плати. В случай, че имате в определения срок по ЗКПО направено увеличение и в момента се прави преценка , че сумата няма да бъде платена / както и колегата по-горе Ви е написал след взето решение за това от собствениците / следва да отпишете от баланса задължението и в този случай ще формирате приход, който няма да бъде данъчно признат / веднъж евентуално вече сте увеличили фин. резултат / .

Вие си знаете точните обстоятелства по въпроса.
И защо трябва да се увеличи финансовия резултат при счетоводно отписване нали се дават като приход?

Ако в момента на това отписване са изпълнени условията по ЗКПО и това е данъчнопризнат приход не правите преобразуване на финансовия резултат.
Собственика е самоосигуряващо се лице.Няма други служители,

Собственикът ще се подпише, естествено.

По електронен път този пропуск не може да се оправи поради изтичане на сроковете за деклариране. Това може да стане единствено на място в НАП и да се има вероятността от налагане на глоба. С нея или без нея обаче обстоятелствата трябва да се приведат в "изправност".
Въпросът е трябва ли лицето да  пуска ПКО след като не получава парите от продажбите ,а само документа за за извършените продажби.

Да не би да искате да кажете, че освен отчета трябва да Ви донесе и парите, за да пуснете ПКО ?????
 Да, ако ДУ е по КТ и не, ако е по ЗЗД.
Трябва ли да се издава протокол по чл.117, след като мястото на услугата е в САЩ реално?

Мястото на изпълнение на услугата е България. Следва да издадете Протокол по чл.117.
https://nra.bg/page?id=730

"Обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение."
Аз си ги отчитам като по учебник - отделно по /ски 611 и 614.

Значи има надежда за професията - има шанс да не се превърне в свободно съчинение.  :good: