Дали са разходи или не зависи от конкретното съдържание на фактурите, а не толкова от сумите . Ако са разходи за минал период бих ги осчетоводила по дебита на с/ка 122 - натрупана печалба за минали години.

СС 8
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.
Прочетох вашите коментари и разбрах ,че в т.31  от Д 1се вписва  сумата за облагане без    облекчението            660.00 лв.
При това положение тя няма да съответства на начисления и удържан ДОД в т.31А / Д 1. Пример : в т.31 -1170.00 лв. в т.31А - 51.00лв
или т.31 - 1170.00 - 660.00 = 510.00 и т. 31А - 51.00 лева.

Ще съответства на цитираните законови разпоредби обаче . :smile1:
В т.31    - облагаем доход съгласно чл.24
В т.31А - ДДФЛ, изчислен съгласно чл.42
Данъкът се изчислява от данъчната основа, а тя на свой ред - от облагаемия доход чрез приспадане на данъчното облекчение.
Въпросите ми са:
1. как следва да отразя внесената сума от втория съдружник?
2. как да отразя и този софтуер като актив на дружеството, без да е задължение към съдружника?

Двамата съдружника по същество правят дарение . Не давате информация, която да говори за друго.
Напълно съм съгласна с мнението на ХХХХХ, че трябва да има основание за всяко едно действие и документ за осчетоводяването му.
Учудвам се единствено, че са написали "последователно" сякаш изключвайки едновременното - дали нарочно или не са го предвидили. То едновременното упражняване на една и съща дейност си е доста разпространена практика. Сега с Указания ще допълват и пак едни тълкувания ще започнат...
Най-вероятно обаче ще стане и едно масова продажба на дружествени дялове в тези фирми с " едновременна " дейност.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Скрит текст :

Тука бих акцентирала на "последователно" , но като всяко ново законово положение и това вероятно ще се "разяснява" тепърва от НАП и не изключвам един такъв случай да се окаже също под светлините на прожекторите.
Иначе първосигнално и имайки предвид, че в ал.10 става дума за последователно упражняване на дейност бих казала, че едновременното и упражняване не поражда необходимост от регистрация точно по този член и алинея.
Какво точно коригирате в Д1?
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
=============
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

(3) Месечната данъчна основа се намалява със:

1. данъчното облекчение за намалена работоспособност почл.18 ал.2

Логичният извод при прочита на тези текстове е, че следва в т.31 да впишем облагаемия доход без да приспадаме данъчното облекчение.
На практика толкова сме свикнали с програмите, че като ни се наложи да правим нещо "на ръка" тогава се замисляме за детайлите. Не, че и програмата е безгрешна непременно, но очакваме да е така.... :smile1:

Надявам се, че RO61 ще види продължението на темата. :smile1:

Може да подадете и преди 25 число, няма друг код за лица с намалена работоспособност и да, в Д1 се попълват точно така данните. :smile1:
 Или пък да ги подам с декларацията за 2019г?!?

Аз бих постъпила така. :smile1:
Здравейте. Да,но за другите точки  доколкото знам трябва ада се иска разрешение  от Инспекцията по труда,трябва да ми се плащат обезщетения ( а работодателят не иска) и накрая са измислили 382.т.5 за да взимам по-дълго като месеци... Пък аз не се запознах предварително с този член и точка.

По този член и точка също имате право на обезщетение. Проучете си добре правата. Вижте тука една статия по въпроса от МТСП .
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=659
Обърнете внимание и на текста за законосъобразността на отправеното предизвестие.

от линка :
Скрит текст :
Вижте дали не попадате в условията от този текст.
Бабо мравке на новобългарски

- Госпожо мравке, накъде ще се локализираш?
- За хранителния си режим биовещества ще си събирам. А пък ти, хитинов елемент, накъде със този етноинструмент?
- Аз отивам на ивент. Виж калинката намери си един глупак и във фейса статуса смени си с „брак“.
- Хм, знам, че там ще пиеш и абсент и ще бъдеш COOL и дзен! А кога прогнозата се усложни, какво ще консумираш ти, кажи!
- Срам не срам, когато сняг запръска, ще поискам лизинг от твоята зърнена закуска....
- Аз пък ще те срещна с негативен вот, стар пасивен идиот!
Много Ви благодаря! Асъс с-ка 709 трябва ли да преобразувам за данъчни цели финансовия резултат?

Не. :smile1:
Марпанче,
майка се връща след майчинство на работа / така го разбирам /- колко да е бил дълъг тоя срок...

Може би имаш предвид в самото начало на майчинството, ако влиза в периода на изпитателния срок ? То това вече минало - заминало . Можел, но не го направил...да го е направил. Сега вече обстоятелствата са други.
Марпанче,
майка се връща след майчинство на работа / така го разбирам /- колко да е бил дълъг тоя срок...
Здравейте ,
имайте предвид, че при изплащане на обезщетение за неползван отпуск не се дължат осигуровки, а само данък. От тази гледна точка е странно предложението да Ви се издължат посредством осигуровки незнайно за колко време. При 4 часов работен ден осигурителният стаж е наполовина.
По време на майчинството не би могъл да прекрати трудовия договор на майката, защото тя има закрила. По-добре не се съгласявайте с тези схеми, а си потърсете правата чрез Инспекцията по труда.
https://zakonnik.bg/document/view/qanda/138221/230439

Ако желанието е било да се "свърши работа" за по-добро обезщетение от борсата е имало толкова по-приемливи варианти...
Няна как да стане,

504 eur / 5041 gbp - ??? ( 11 818 eur са 10 000 gbp) .
Програмата не позволява кореспонденция между две валути.

При така съставена счетоводна операция ( която е вярна) сумата от 11818 лв излиза и в двете аналитичности
504 eur-  сметка се увеличава с 11818EUR и, а 504 gbp -  сметка се намалява със същите суми. и остава на кредит с разликата.

За целта има сметки приходи и разходи от валутни разлики. Може да разгледате и СС 21.
didipeicheva е дала и пример в отговора си.