Не, тези суми не участват в изравняването на осигурителния доход и не се попълват в Т1 и Т2.
Според мене, ако става дума за данъчно-признат разход - не.
Значи насрещната фирма си е спестила и данъка и ДДС-то, не е издала данъчен документ , не е регистрирала продажбата на касов апарат / след като е в брой /.
Дори не можем да направим препратка към чл.10 ал.6 от ЗКПО , която ни дава право да признаем разхода дори и само с фискална касова бележка, но единствено, ако е разход по чл.204 ЗКПО и го обложим със съответния данък.
И след като ми потвърдиха и по телефона, започнах да чувствам загубено времето си, прекарано в НСИ, за нулевите фирми  :smile1:
:good:
Да, но никой не си е направил труда да изнесе официално тази информация до момента - просто по линията на най-малкото съпротивление подаваме и това е. Това за кода на дейността обаче е действително така. Обикновено го искат от БТруда при сключване на  договор с работодател по техни програми и удостоверението от НСИ с кода е един от документите, който изискват.
Успях да се свържа току с представителя на НСИ, който отговаря за тази декларация.
Потвърдиха ми, че не е задължителна!!

Но ако вбъдеще потрябва на управителя код за дейността или друг документ, то няма как такъв да бъде предоставен, поради неподадената декларация.

Хубаво би било да има един отговор писмен на такова запитване. Опитът ни е научил, че често зад казани думи по телефона никой не стои. На кого няма да му хареса да не подава още една /поредна / декларация. Добре би било да запитате писмено, ако не възнамерява същият този управител да подава. Впоследствие често забравят обаче какво са говорили, ако им се случи нещо негативно от какъвто и да било характер.
На сайта се позовават на чл.20 от Закона за статистиката .
Здравейте,

Смятате ли, че може да не се подава декларацията в статистиката от предприятия, които не са осъществявали дейност?

Питането ми е във връзка с въпрос на клиент за тълкувание на заповед от 19.12.2017 и по-точно - "предприятия, които не са осъществявали дейност и нямат задължение за подаване на ГОД, МОГАТ да подадат декларация в НСИ декларация (приложение 11) ...".
Пожелателна ли е декларацията?


Хубаво би било , но ... :smile1:

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

и   

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


източник : http://www.nsi.bg/node/15818/
Вижте в същата тема отговор 43 - колега е разработил декларация, която е чудесна за този случай. Не е задължително да е Декларацията от НСИ, но и тя да е - кому е нужен входящият и номер ?

доп. Няма проблем иначе и Декларацията от НСИ да ползвате - мнозина го правят и има всички необходими реквизити.
Ами, защото имаме фактура от български посредник, в която няма ДДС

Точно затова са посочили и чл.36 като основание за неначисляване на ДДС. Не следва да издавате Протокол . :smile1:
За какво ще правите в този случай протокол по чл.117 ? В него все пак се упоменава номер на фактурата на контрагента .Ей така да прелетим между двете години / счетоводни де /:good:
Имате две фактури за ферибота ли - от гръцка и от българска фирма ? И гръцката е с Вашите данни като получател ?
То пак добре, ако макар и срещу заплащане ще има някой да ги направи и да се свърши с този ангажимент. Много станаха вече нещата, та клона пука ли пука...
Хрили, появи се след дълго отсъствие ей тъй с гръм и трясък, че и нас тресна...Днес ще се направя, че не съм те прочела, защото още имам да набивам и фактури и приключвания, но ще чакам темичката ти да отпуснем там задружно. То не си е шега работа - това е ясно като бял ден.
Опитвам се сега да работя многопластово и съсредоточено, че ... мале , мале е работата...
Ти в това време си направи старателно отчета за командировка - хихих
Това е в сила от тази година като промяна така като гледам. Във фиша на лицето ЗО ми излиза с минус на 24.48 лв., как го осчетоводявате?

Това не е ново положение. А със знак минус излиза обикновено като съответното плащане е за сметка на лицето. В случая махнете отметката, че е осигурено на максимума при друг работодател. Би трябвало да помогне.
По въпроса за управителя - само за това, че е СОЛ другият съдружник не може да управлява без да е посочен за управител в ТР.
За времето на болничните здравната осигуровка при работодателя не е вече върху 2600, а върху 510 и да, при Вас също трябва да се начислява и внася ЗО.
По втория въпрос - да, няма проблеми в тази ситуация, но този втори съдружник вписан ли е и като управител ?
Виж това :
въпрос :
може ли срочен договор по чл.68 ал.1 т.1 да бъде продължен с допълнително споразумение ,но по чл.68 ал.1 т. 3 вече по заместване?

29-07-2008
 Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор
 Уважаема г-жо ......,
Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Алинея 4 на чл. 68 от КТ допуска сключване на срочни трудови договори за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни, т.е. за такива, които имат постоянен характер и се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Следователно трябва да са налице обективни причини, които налагат наемането на повече работници и служители за определен период от време, след изтичането на който нуждата от тях отпада и следва да се посочат изрично в трудовия договор, за да се мотивира неговото сключване. Срокът на договора в тази хипотеза е най-малко една година, като в тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. При нарушаване на разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и 4 от КТ, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време (чл. 68, ал. 5 от КТ).
Срочният трудов договор за определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда се прекратява с изтичане на уговорения срок на основание чл. 325, т. 3 от КТ. При тази хипотеза страните не си дължат предизвестие. Ако договорът е прекратен поради изтичане на срока, няма основание за сключване на допълнително споразумение.
По време на действието на трудовия договор може да бъде променян всеки от елементите на трудовия договор по взаимно съгласие на страните, включително и срока на договора. МЦВ/

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
Скрит текст :
Всъщност в Наредбата е регламентирано за какво се ползват дневните пари - не е необходимо да има документи за тях. Ако тези разходи се плащат с фирмена карта просто няма да се възстановяват на лицето при представяне на отчета за командировка. В Заповедта следва да се определят тези подробности.
Няма минимален срок - важен е членът, по който ще Ви освободят. Да Ви назначат от приличие за седмица поне. :smile1: