:wave:

Както се казва - промените са динамични. Още не сме заговорили за нещо и то вече е променено.  Благодаря, create , че много навреме ни го постна тука .
Във връзка с така излязлата промяна можем да направим следният извод - ако имаме скрито разпределение на печалбата и си " признаем" това обстоятелство при преобразуване на финансовия резултат няма да имаме административна санкция.

Какво обаче следва след това ?

" ДР ЗКПО
...........
4. "Дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
........................ ..............
в) скрито разпределение на печалба. "

Имаме категорично разпределение на дивидент и следва да се обложим с 5 %.
Т.е. ако си признаем за скритото разпределение на печалбата ще имаме само облагане с дивидент, а ако ли не - едновременно и административна санкция.
Допълвам  отговора си с тези приложени два документа по въпроса. Лицето - наемодател освен документите за платени консумативи следва да издаде и документ с реквизитите по чл.7 ЗСч.
Това значи е един щастлив човек и е над нещата !  :laugh:
А Вие сте изчерпали явно законовите " начини за въздействие" - остава Ви да си увеличавате фин. резултат и да връща парите в касата по документи.
Това го правя . И той го знае .Искам съвет как да го укротя

Дали ще му подействат 5 % данък дивидент, ако решат, че си ги разпределя тези пари като свои .
И да си "върне" счетоводно парите да не ги отнесат данъчните към скрито разпределение на печалбата с всичко следващо от това .
Защо само с договор ? Наемодателят Ви представя бележките за платени ел.енергия и вода и Вие от своя страна по силата на договореното между страните му възстановявате тези суми с РКО .
В сключения договор бихте могли да включите клауза , съгласно която наемателят ще заплаща текущите разходи за ел.енергия и вода срещу представени за това платежни документи от наемодателя. Съгласно договореното между двете страни ще можете да ползвате на разход тези суми .  :smile1:
 :wave:

irenabrili ,

отговорът ми не е бил в резултат на твоя преди мене. Съжалявам, че така си го приела. Питащата е задала въпроса за 611 и потърсих потвърждение на това, че да, както тя пита би могла да ползва 611 и да и вложи смисъл съобразно счетоводството на конкретната фирма. Съжалявам, че от това е произлязло това недоразумение - ни най-малко не съм го целяла.
Хубав ден !  :give_rose:
Прочетете внимателно частта от текста :
" Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. "

Все още не сте загубили правото си на платен отпуск.
Една характеристика на 611 от отменения вече национален сметкоплан :

http://www.kontocorrect.com/useful/laws/smetkoplan.htm


" Сметка 611 Разходи за основна дейност
Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на продукцията, услугите, обращението и експлоатацията.
Основна дейност за предприятието е тази, чрез която то влиза в контакт с останалите физически и юридически лица.
При съставяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието наименованието на сметката може да бъде различно от посоченото съобразно видовете дейности: промишлена, търговска, строителна, транспортна, селскостопанска, научноизследователска, съобщения, комунална, банкова, образователна, здравеопазване, култура и др.
Когато в предприятието има повече от един вид дейност, към сметка 611 може да се открият следните сметки:
6111 Разходи за промишлена дейност
6112 Разходи за търговска дейност
6113 Разходи за транспортна дейност
и т. н.
Аналитичното отчитане към сметка 611 може да се организира по видове производства (дейности) и по статии на калкулацията, определени от предприятието."

Свободата да определяме сами счетоводната политика и сметкоплана си  дава възможност фирмата да използва по-широко и свободно счетоводни сметки . В тази характеристика на 611 не е определено, че сметката е само за производство. Тя е за дейност.
 :wave:

от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

"Чл. 42.
...............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.

При вас не е придобил 1 пълен месец трудов стаж и не виждам да е приложима тази алинея .
create ,

аз също знам счетоводства, в които група 60 отива направо в 123 . Някои колеги просто нямат време да правят разни разпределения . :laugh:
"......В края на годината сметката за заплати по гд трябва да се занули ли?"

Не може да има заплати по ГД, а възнаграждения . "Зануляването" зависи от това дали са изплатени или не тези възнаграждения.
Аз също водя, но забелязвам, че доста колеги отнасят с-ките от гр.60 направо в 123.

Това е въпрос на счетоводна политика, както казва и create , но ако ви е прегледно и удобно да водите 611 не виждам никаква пречка за това.
Не е грешно, а необходимостта е според индивидуалната преценка на счетоводителя за организация на счетоводния процес. Аз лично имам такава .
"...Сега през ноември има болничен с друго заболяване..."

Това си е първичен болничен и ЛКК ще има, ако това заболяване изисква още болнични като продължение на тези по първия болничен лист.
Следва да Ви възстановят данъка, а внесеният в повече от фирмата данък ще прихванат от следващи задължения . Удържаният Ви данък е недължимо внесен и си го дължите Вие, а не фирмата. :smile1:
Не, вече не било необходимо да се подава ОКД5. Това категорично потвърдиха от НАП.

Не следва да се декларира, че упражнява дейност ли твърдят от НАП / с което няма как да се съгласим / ? Защото именно това " съобщава " ОКД5, а ако лицето е пенсионер и не желае да се осигурява просто няма да посочва избор на вид осигуряване .
Малко да продължа темата. Съгласно писмо на НАП  " От 1 януари 2010 г. лицата, които получават доходи на основание разпоредбата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, задължително подават информация за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ по реда, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица."

Писмото прикачвам към темата. По граждански договори не декларираме ДДФЛ с обр.6 , а ДДФЛ на доход от личен труд на СОЛ се декларира. Явно за целите на новата ал.10 личният труд ще се разглежда като трудово правоотношение / а не само за целите на ЗДДФЛ / и за него ще си подаваме обр.1 независимо дали лицето / СОЛ е осигурен на максимума на основание чл.4 ал.4 от КСО.