Имахме отказ 2012 в едно ООД за отчета за 2011. Подадохме ГФО 2011 заедно с ГФО 2012 през 03.2013 без проблеми. Преди това питахме в ТР има ли срок за подаване след отказ и ни отговориха, че няма такъв .
Съгласно указанията за попълване на Таблица 1 и 2 в колона 3 не намират място гражданските договори. Смятам, че в конкретния случай гражданският договор е бил и основание да се подаде ОкД5 за упражняване на дейност в ЕТ-то и оттам да се реализира този доход чрез него. Ако пък приемем, че лицето не е СОЛ нито в този период , нито през 2012 то не следва и да попълва Таблица 1 и 2.

мима 56, и аз имам аналогичен случай, но вместо ДУК е Граждански договор. По него  са удържани и внесени оситурителните вноски от възложителя, тъй като за периода на този договор ЕТ не е извършвал дейност и не е бил самоосигуряващ. Съгласна съм с мнението на delphine и включвам този доход в колона 3, но не съм сигурна  :hmmm:. Ще изчакам мнения и от други колеги. Моля помагайте.
Всичко е така, както сте го описали с изключение на ДУ.
От указанията за попълване на Таблица 1 :

" 3. В колона 3 се попълва осигурителния доход за  лицата по т. 1 във връзка с: трудови и служебни правоотношения; доход, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане; суми, изплащани за сметка на социалните разходи; възнаграждения на членове на кооперации, получени от упражняване на трудова дейност в кооперацията; възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества......."

ДУ не следва да се попълва в 5.5, а в колона 3.
В Таблица 2 попълвате дължимите осигурителни вноски за целия период на упражняване на дейност - и за 12.2012 включително. В ГДД декларирате реално получения доход - в случая без този за декември 2012 , а в обр.6 за 2012 попълвате размера на дължимите авансови вноски за 2012 плюс изравнителните, ако има такива.
След като лицето има доходи за деклариране и е СОЛ , подава ГДД чл.50 ЗДДФЛ , попълва Таблица 1 и 2 ,в колона 3 попълва размера на пенсията и не е необходимо да представяте документ за същата .
Това е една стара тема за коментар от 2010 г., когато излезе и указание на НАП. Ако управителят няма възнаграждение в качеството си именно на такъв не следва и да се осигурява по ДУ. Самоосигуряването се явява достатъчно , за да управлява дружеството.

Ето по въпроса да прочетеш и да си спокойна   :wave:

http://www.tita.bg/news/29
На 1*420. И никога не е било и сега не е задължително да има ДУ като управител. Може да управлява в качеството си на СОЛ.
Не, осигуряването не е през фирма , а по ЕГН като СОЛ. Единствено на това основание трябва да се осигурява. Това, че внася осигурителните си вноски чрез сметката на дадена фирма не е от значение.
Ако упражнява дейност в трите фирми - подадени три ОкД5 и осигуровки като СОЛ по ЕГН.
Да, това е придобитият доход - преди приспадане на НПР.
Избира да се самоосигурява като подава ОкД5 и в трите фирми , като осигуряването е по ЕГН върху 420 лв.. Няма вече избор на фирма, през която да прави това и в този смисъл това самоосигуряване по ЕГН и подадена ОкД5 в трите фирми, че упражнява дейност , ако това е така, се явява достатъчно и най-оптимално.
Попълват се авансово внесените плюс тези за довнасяне, ако има такива.
Определено да след 01.05.2013 - в местното НОИ са сложили и съобщения за това на стените. Отдавна не беше имало нещо ново........ :laugh:
Да, точно този е периодът . :ok:
За съжаление няма как да стане да платите точно корпоративния данък при наличието на други задължения преди него.
Тази ситуация е повсеместна, не само при Вас е така. Имат подадени много молби за преразглеждане на главници и лихви и не успяват да ги обработят навреме, а в това време системата автоматично прави удръжки от плащанията за същите тези лихви. В аналогичен на Вашия случай ни обясниха, че като приключи проверката това положение ще се коригира и удържаните за недължими лихви  ще си отидат по места - в случая за осигуровки, стоящи сега като неплатени. Имам приключила вече една такава проверка и наистина нещата се оправиха, но други още продължават и чакаме резултата............При оритетно работят по тези проверки, по които задълженията са реални и трябва да се изчисли и внесе правилната лихва .
Както сте възприели в счетоводната си политика, според мене няма значение, все е разход, важното е да се отразят правилно сумите после за целите на статистиката. Аз лично  осчетоводявам сумите на начислен личен труд в 604 , но не виждам проблем да са и в 602. Направила съм аналитичност на 604 за наети по кодекса и 604 за личен труд.
ДДФЛ за доходи от личен труд - по Булстат.
В годишната декларация обр.6 13.2012 - без ДДФЛ, само осигурителните вноски.
Служебната бележка е по чл.45 за доходи от трудови правоотношения и няма да има данък за довнасяне, ако е  удържан пълният размер на ДДФЛ , съответстващ на изплатения доход.
Попълват се начислените за периода 01-12.2012 независимо дали са платени или не.
Да, така е - в обр.6 не се пише ДДФЛ на СОЛ.
" Съгласно методиката на НСИ: "В списъчния брой на персонала се включват всички лица, които са в трудови, служебни или приравнени към тях, правоотношения с работодател съгласно Кодекса на труда или Закона за държавния служител"

Смятам, че СОЛ , получаващо доходи от личен труд не влиза в това число.