Ще си подадете коректно информацията и така ще е спазено и "тяхното" изискване - да видят 13.10.2013 като последен ден в осигуряване.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4175.0.html


При едностранно счетоводство нямате контировки, но трябва да съобразите, че отчитането на следствата не става при тяхното плащане.
Да, ако в месеца е имал дни в неплатен, зачетени за стаж - код 01 и дни, незачетени за стаж - код 28. Всъщност две декларации обр.1.
За мен това не е нито указание, нито становище, а напълно анонимно съобщение в сайта на НАП. Въпреки това и аз смятам, че е редно да се върне удържания неправомерно данък и да се издадат правилните документи.

Точно това е правилното решение на въпроса ! Недоумявам , че  именно НАП " прилагат " закона по този неуместен начин .
При тебе е идеалният вариант - подаваш, както досега . Виж пример едно от Становището на НАП.
За целите на определяне на МОД на наетите лица не е според оборотите. Кодът на дейността за статистиката и за целите на осигуряването не е задължително да е един и същ.
Кодът на икономическата дейност не зависи от оборотите по видове дейности, а от броя на заетите в съответната дейност лица.

http://plusminus.com/bg/blog/158/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
Прочетете становището на НАП - първото в страницата им в момента. Има примери и вторият е точно за този случай.
Годишна данъчна основа
     чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

Формално погледнато тези осигуровки, за които става дума не са удържани......
Ако възнаграждението не е изплатено преобразувате и с него и с осигуровките, свързани с него. В противен случай - при платено възнаграждение не преобразувате с осигуровките.

ЗКПО
чл.42
.........
(5) (Нова. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.
За случаи, в които не се прилага режима на КО :
...............
10. доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;

От тука за платената в брой сума автоматично следва извода, че имам право на ДК, но останалата част от доставката си е в обхвата на режима.......още се чудя.......Иначе, ако доставчикът не напише " касова отчетност " ми са развързани ръцете при всяко положение и си ползвам ДДС-то.
Аз имам чести случаи, при които една фактура е с комбинирано плащане. Примерно общата стойност е 1200 лв. и имам касов бон за 300 лв. , а останалата част е по банка. Вероятно, ако аз съм лице , нерегистрирано по режима на КО , а тази фактура е получена от регистриран по режима на КО доставчик ще си ползвам ДДС-то на тези 300 лв. при включване на фактурата в дневниците, а данъчния кредит на останалите 900 лв. след плащане на фактурата и съответно получаване на протокола по чл.151 в ал.3 / разновидност на разработения в темата пример 1 /.
от Н-8"
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в
т. 12.4 е попълнено „1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона
за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя."

от Закона за ГВРС  при несъстоятелност на работодателя
" Чл. 7. Гарантираният размер на вземанията, произтичащи от трудови правоотношения, не се изплаща на работници и служители, които към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението по чл. 6:
1. са съдружници в търговското дружество;
2. са членове на органите за управление и контрол на търговеца;
3. са съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т. 1 и 2"

При тестване на обр.1 програмният продукт на НАП приема и двата варианта - с и без попълнена кл.29. Според мене същата не следва да се попълва , но срещнах и двата варианта при колеги, работещи с различен ТРЗ софтеур.........


Дали модератор не би добавил една буква П в началото на заглавието на темата ?
" Според мен, щом е удържан данък за четвърто тримесечие , то не следва да се връща а ще намери отражение в тези приложения 3 и 4 , където ще се попълни "

Мисля, че връщането на данъка на лицето е правилният "ход" , защото е бил удържан неправомерно. Ако все пак не се върне в декларацията явно е предвиден този момент, при който ще има удържан такъв за четвърто тримесечие. Даже ми е чудно защо го има това - да се отразява неправилно удържания данък за четвърто тримесечие. И ми се струва неслучайно, че се искат данни за платеца на дохода, неправилно приложил закона относно ДДФЛ за четвърто трим..
 :wave:

Ето една тема по въпроса :

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html


Вижте обаче и промените по същия въпрос, считано от 01.01.2014 г. :

" Създава се нова ал. 10:„(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8583.0.html
В НОИ се представя :

1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска
2. Заверено от осигурителя копие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето – за осигурено лице.Това е документът, който трябва да Ви предостави осигуреното лице.
3.Декларация от приложения по-долу файл, попълнена от лицето.
 :wave:

" ...ясно е че не се удържа и дължи нито авансов данък, нито осигуровки по ГД"

От къде става ясно, че не дължите осигуровки ? МОД като максимален осигурителен доход ли да се разбира ?
" Имам подобен случай........"

Какъв точно ?
КТ

 Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.


Всъщност нямате избор - лицето няма право на платен отпуск за 2013 и ще си ползва тези дни 2014 евентуално.В случая не става дума за прехвърляне на платен отпуск, а за право на такъв едва през 2014 .