Явно този "почин" със събота и неделя още не е твърде разпространен , защото в противен случай от НОИ бързо биха му "противодействали" по някакъв алтернативен начин. :smile1:
Здравейте и съболезнования !

Принципно не би било редно да го направите, но вероятно подписът е валиден все още и чисто технически бихте могли да опитате. Смятам, че ще успеете.
Иначе редът съгласно ЗДДС е :

чл.125
(13) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице или на физическо лице - едноличен търговец, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 Лила,
Не сте права и аз не се замислих като отговорих на поста Ви. В случая кодът е 12, защото Д1 се подава чрез дружеството. Само осигуровките не се внасят чрез фирмената сметка.
Код 90 е за личен труд в дружество, в което лицето не се осигурява. Случаят не е такъв. Трябва да правим разлика между осигуряване чрез дружеството и плащане чрез фирмена сметка.
Но Nicolay посочва , че Д1 се подава с код 12.
И всъщност ако осигуровките не са през фирмата , то трябва кода  не е 12, а вид осигурен 90.

Да, кодът трябва да е 90. Той имаше и преди същото питане в друга тема и там правилно беше цитирал код 90, а сега наистина е посочил неправилния в случая код 12.
Lila ,

в питането изрично е подчертано, че осигуровките не се внасят чрез сметката на дружеството. Точно затова и не се приспадат при определяне на данъчната основа.
Да приемем, че възнаграждението е 100 лв. Данъкът ще е 10 лв., понеже не се плащат през сметката на ЮЛ. Та в този ред на мисли, редно ли е да се впишат във ведомостта едни 190 лв. и стотинки месечно, осигурен върху 610 лв. с ОЗМ, личните осигуровки на СОЛ в случая? Това ми бе питането. :)

За редно не знам / не, че е и забранено /, но със сигурност е излишно и безсмислено. :smile1:
А аз когато работих на държавна работа по трудов договор и колкото пъти отивах до един от северо-източните прозорци все виждах монитора на общински служител, който редеше пасианси в работното време.

Да беше филм поне да погледаш...
 Да уточня едната работа е общинска, другата държавна.

С това е казано всичко...


Здравейте ,
с основание си задавате въпроса законно ли е това - на практика работите 8 часа по договори за общо 12 часа. Отговорът е напълно излишен, защото е очевадно , че това не може да бъде законно. Доколкото това, че работата е в общинска и държавна институция коментарът ми е, че те са от единия бряг на реката с проверяващите...жалкото е, че докато ние гледаме точката и буквата на закона и изпадаме в детайлни спорове и подробности Законът за едни други е отворил широко аварийния изход.
Извинявам се за офтопика.

Усмихнат ден !
Според последните изменения на ЗОПБ всяка година ли трябва ново решение от Сол за личния труд,

Така го направете , за да не се питате непрекъснато къде може да сте нарушили нещо. На всички ни идва в повече вечното недоумение кой какво ще ни каже насреща при проверка. Аз лично правя договор всяка година. Някои не правят договори, а личният труд изплащат на основание Решение на собственика или ОС, но това вече е друга тема.

Усмихнат ден !
https://www.tita.bg/page/460

Вижте т.2 от табличките тука - там има и пояснение по въпроса. То ясно, че става така да доказваме, че нямаме сестра...
Бихте ли споделили, според вас, ако дружество осъществява "управленска дейност" според органа... с нает лек автомобил / паралелно ще се отчита и лично ползване/, имаме ли право на данъчен кредит по фактурите за наем, гориво и т.н.?

Здравейте ,
понятието "управленска" дейност като такова отпадна от чл.204 ЗКПО от 2016 - разходите за упр. дейност са си необходимо - присъщи за дейността на фирмата. И ако ползваме данъчен кредит за разходите за експлоатация на нает автомобил за дейността на фирмата в частност ще ползваме такъв и за управленската дейност .
За 5 може би не, но в случая става въпрос за разход от 4230 .  :smile1:
т.е. най редно е да направя корекция на баланс и опр и гдд,

Точно това следва да направите.
От сайта на НСИ :
Скрит текст :

За корекцията на ГДД сте в срок .  :smile1:
...в искането им за представяне на допълнителни документи ми изискват документи за собственост или договор за наем на посочения адрес за кореспонденция.


Все пак е добре да си давате сметка, че посоченият адрес за кореспонденция трябва да е легитимен и бихте получавали всички изпратени на него писма от НАП. Ако не могат да Ви открият на него последствията не са за пренебрегване . Могат дори да Ви дерегистрират служебно , ако имате ДДС регистрация  - вижте чл.176 от ЗДДС.
 вярно ли е, че осигуряването на МРЗ като СОЛ се има по-голяма тежест от осигуряването по ТД?

Не разбирам точно питането , но при пенсиониране осигурителният доход ще е сбор от двата осигурителни дохода на лицето , ограничен до максималния размер на осигурителния доход - 3000 към момента.
Благодаря за отговора! Ако откажа да мина на 4 часа и си остана на 8 часа и си пусна неплатен за август (което пак им пести пари за мен), това ще ми се води за трудов и осигурителен стаж, но върху брутната ми заплата или не?

Върху минималната работна заплата.
Ще опитам :

Получавате брутно възнаграждение 1000 лв. От тази сума имате удръжки за осигуровки 150 и данък 50. Тези 200 лв. са Ваше задължение към бюджета. Чисто хипотетично , ако Ви дадат 1000 лв. Вие ще трябва да внесете тези 200 в бюджета и ще Ви останат 800 чисти. Това обаче прави вместо Вас работодателят - внася Вашите 200 лв. в бюджета и Ви изплаща чистите 800.
За всеки месец поотделно ли трябва да попълня данъка,

Да по мое мнение.

И друго, правилно ли е, ако има колона във ведомостта, в която се изписва датата, на която е изплатено

Да , би било правилно. Аз отбелязвам датата на плащане.
На пръв поглед всичко изглежда ОК , но дали проблемът не идва от комбинацията заличаване - корекция - един вид едното се заличава, а другото коригира. Защо не опитате да си направите правилно необходимите корекции в увеличение и намаление ?
Посочвате сбора на данъчния кредит в клетка 80, а в клетка 60 вписвате резултата за съответния месец.